Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập chuỗi phản ứng hữu cơ

Được đăng lên bởi Phan Ngọc Rosy
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 751 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài 1. Xác định các chất A, B, C, D và viết các phương trình phản ứng trong sơ đồ chuyển hoá
sau :
A
B
C
C3H8
C2H4(OH)2
C
D
Đáp án: A CH4
B: C2H2
C: C2H4
D: C2H4Cl2
Bài 2. Xác định A, B, D, E và viết các phương trình phản ứng .
Polivinyl axetat

(1)

(2)

A

(3)

B

Đáp án: A CH3COOC2H3 B: CH3CHO

(4)

C2H5OH

(7)

D: CH3COOH

B (5)

(8)

E

(6)

D

E: CO2

Bài 3. Viết các phương trình phản ứng hoá học theo sơ đồ biến hoá sau (kèm theo điều kiện nếu có)
CH4 (1)
A1 (2)
A2 (3)
A3 (5)
A4 (6)
A5 (8)
CH4
Đáp án: A1C2H2 A2: CH3CHO
A3: C2H5OH A4 CH
(7)3COOH A5: CH3COONa
(4)
Bài 4. Cho sơ đồ chuyển hoá
sau :
+ HCl
B
170oC
AH2SO4 đ

xt

E
to

A

A

+M

D
R
Với A, B, D, E, R, M là kí hiệu các chất hữu cơ, vô cơ khác nhau. Viết các phương trình phản ứng và
chỉ ra các chất đó (biết phân tử A chứa hai nguyên tử cacbon).
Đáp án: A: C2H5OH
B: C2H4
D: H2O
E: C2H5Cl R: NaOH
Bài 5. Hoàn thành chuỗi phản ứng sau (cho biết A là hợp chất hữu cơ mạch thẳng):
A + NaOH dư ––––––– B + C
B + HCl
––––––– D + NaCl
D + CaCO3 –––––––
E + CO2  + H2O
dd NH3
D + Ag2O
Ag  + CO2  + H2O
H2SO4 /180o
C
F + H2 O
trùng hợp
o
xt, P, t
F
Poly propylen (nhựa PP)
Đáp án: A: HCOOC3H5 B: HCOONa
C: C3H5OH
Bài 6. Hoàn thành các phương trình phản ứng trong sơ đồ sau dưới dạng công thức cấu tạo , ghi rõ
điều kiện cần thiết.
C2H4
CH4

C2H6O2

C2H2

C6H10O4
C2H4O

C2H4O2

Bài 7. Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau:
C6H8O4 (A) +
NaOH

X
+
Y
+
Z
X
+
H2SO4

E
+
Na2SO4
Y
+
H2SO4

F
+
Na2SO4
H SO 180 C
F
R
+
H2O
Biết rằng E và Z tham gia phản ứng tráng gương . R là axit có công thức phân tử là C 3H4O2 . Xác
định công thức cấu tạo có thể có của A và viết các phương trình phản ứng .
Đáp án: R: CH2 = CH–COOH
Y: CH3–CHOH–COONa E: HCOOH
Z: CH3CHO
Bài 8. Có 4 chất A,B,C,D đề có công thức đơn giản nhất là CH. Biết rằng:
2

4

O

nC 
Polistiren
+H2 1:1
D
D1

Cao su BuNa
B

B1

Anilin
A

B
Xác định A, B,C,D và viết các phương trình phản ứng ở dạng công thức cấu tạo .
Đáp án: A: C8H8
B: C6H6
A: C2H2
D: C4H4
*
Bài 9 . Xác định công thức cấu tạo của A,B,D,E,F,G,K biết rằng chúng là các chất hữu cơ không
chứa quá 3 nguyên tử C và không chứa halogen.Viết các phương trình phản ứng .
B
E
F (C2H6O)
A
D
G
K (C2H6O)
Đáp án: A: C3H8
B: C2H4
E: CH3CHO
F: C2H5OH
D: CH4
G: CH3OH
Bài 10. Viết các phương trình phản ứng theo sơ đồ sau (các chất hữu cơ viết dưới dạng cấu tạo) :
A1 dd NaOH đặc, dư, to cao, p cao
A2 dd HCl
A.
Toluen

Br2, Fe

Br2, askt

A4
A7

dd NaOH đặc, dư, to cao, p cao
dd NaOH, t0

A8

CuO, to

A5
A9

dd HCl

...
(1) (2) (3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(1)
(2) (5)
(8)
(3)
(4)
(6)
(7)
170
o
C
H
2
SO
4 đ
+ HCl
xt
+ M
t
o
dd NH
3
H
2
SO
4
/180
o
trùng hợp
xt, P, t
o
Bài 1. Xác đnh các chất A, B, C, D viết các phương trình phản ứng trong đ chuyển hoá
sau :
A B C
C
3
H
8
C
2
H
4
(OH)
2
C D
Đáp án: A CH
4
B: C
2
H
2
C: C
2
H
4
D: C
2
H
4
Cl
2
Bài 2. Xác định A, B, D, E và viết các phương trình phản ứng .
B
Polivinyl axetat A B C
2
H
5
OH D
E
Đáp án: A CH
3
COOC
2
H
3
B: CH
3
CHO D: CH
3
COOH E: CO
2
Bài 3. Viết các phương trình phản ứng hoá học theo sơ đồ biến hoá sau (kèm theo điều kiện nếu có)
CH
4
A
1
A
2
A
3
A
4
A
5
CH
4
Đáp án: A
1
C
2
H
2
A
2
: CH
3
CHO A
3
: C
2
H
5
OH A
4
CH
3
COOH A
5
: CH
3
COONa
Bài 4. Cho sơ đồ chuyển hoá sau :
B E
A A A
D R
Với A, B, D, E, R, M là kí hiệu các chất hữu cơ, vô cơ khác nhau. Viết các pơng tnh phản ứng và
chỉ ra các chất đó (biết phân tử A chứa hai ngun tcacbon).
Đáp án: A: C
2
H
5
OH B: C
2
H
4
D: H
2
O E: C
2
H
5
Cl R: NaOH
Bài 5. Hoàn thành chuỗi phản ứng sau (cho biết A là hợp chất hữu cơ mạch thẳng):
A + NaOH
––––––– B + C
B + HCl ––––––– D + NaCl
D + CaCO
3
––––––– E + CO
2
+ H
2
O
D + Ag
2
O Ag + CO
2
+ H
2
O
C F + H
2
O
F Poly propylen (nhựa PP)
Đáp án: A: HCOOC
3
H
5
B: HCOONa C: C
3
H
5
OH
Bài 6. Hoàn thành các phương trình phản ứng trong sơ đồ sau dưới dạng công thức cấu tạo , ghi
điều kiện cần thiết.
C
2
H
4
C
2
H
6
O
2
CH
4
C
2
H
2
C
6
H
10
O
4
C
2
H
4
O C
2
H
4
O
2
Bài 7. Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau:
C
6
H
8
O
4
(A) + NaOH X + Y + Z
X + H
2
SO
4
E + Na
2
SO
4
Y + H
2
SO
4
F + Na
2
SO
4
F R + H
2
O
Biết rằng E Z tham gia phản ứng tráng gương . R axit công thức phân tử C
3
H
4
O
2
. Xác
định công thức cấu tạo có thể có của A và viết các phương trình phản ứng .
Đáp án: R: CH
2
= CH–COOH Y: CH
3
–CHOH–COONa E: HCOOH
Z: CH
3
CHO
Bài 8. Có 4 chất A,B,C,D đề có công thức đơn giản nhất là CH. Biết rằng:
H
2
SO
4
180
O
C
Bài tập chuỗi phản ứng hữu cơ - Trang 2
Bài tập chuỗi phản ứng hữu cơ - Người đăng: Phan Ngọc Rosy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Bài tập chuỗi phản ứng hữu cơ 9 10 447