Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP CHƯƠNG 1: BẢN MỎNG

Được đăng lên bởi Minh Nguyen
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1186 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1 at = 735,5 mmHg = 10mH2O = 1kG/cm2 = 1 bar = 9,81.104 Pa = 9,81.104 N/m2 = 14,22 Psi

BÀI TẬP
CHƯƠNG 1: BẢN MỎNG
Bài 1: Một máy ép viên hình trụ có đường kính 10cm dùng để tạo hình sản phẩm. Đáy
của khuôn làm bằng thép CT5 có tiết diện tròn và được lắp chặt vào trong thân trụ của
khuôn. Biết lực ép của máy ép là 3kg/cm 2 (giả sử lực ép phân bố đều trên toàn bộ bề mặt
khuôn) và chiều dày của đáy khuôn là 3mm. Cho hệ số Potxong bằng 0,3 và nhiệt độ làm
việc là 100oC. Hãy tìm:
a. Độ võng lớn nhất và độ võng tại các điểm trên đáy khuôn có bán kính bằng 1/3

bán kính đáy khuôn.
b. Momen lớn nhất và momen tại các điểm trên đáy khuôn có bán kính bằng 1/3 bán
kính đáy khuôn theo 2 phương (tiếp tuyến và hướng tâm).
c. Ứng suất lớn nhất và ứng suất tại các điểm trên đáy khuôn có bán kính bằng 1/3
bán kính đáy khuôn theo 2 phương (tiếp tuyến và hướng tâm).
GIẢI
a/ Độ võng lớn nhất:
Trong đó: E = 2.105 N/mm2 , p = 3 kG/cm2 = 0,2943 N/mm2 , R = 5cm = 50mm , h
= 3 mm , µ = 0,3.

Độ võng tại các điểm trên đáy khuôn có bán kính bằng 1/3 bán kính đáy khuôn:
mm

b/ Momen lớn nhất (tiếp tuyến và hướng tâm):

Momen tại các điểm trên đáy khuôn có bán kính bằng 1/3 bán kính đáy khuôn theo

2 phương (tiếp tuyến và hướng tâm):

mm

c/ Ứng suất lớn nhất theo 2 phương (tiếp tuyến và hướng tâm):

Ứng suất tại các điểm trên đáy khuôn có bán kính bằng 1/3 bán kính đáy khuôn
theo 2 phương (tiếp tuyến và hướng tâm).

Bài 2: Một máy ép viên hình trụ có đường kính 10cm dùng để tạo hình sản phẩm. Đáy
của khuôn làm bằng thép CT5 có tiết diện tròn và được lắp tự do vào trong thân trụ
của khuôn. Biết lực ép của máy ép là 3kg/cm 2 (giả sử lực ép phân bố đều trên toàn bộ bề
mặt khuôn) và chiều dày của đáy khuôn là 3mm. Cho hệ số Potxong bằng 0,3 và nhiệt độ
làm việc là 100oC. Hãy tìm:
a. Độ võng lớn nhất và độ võng tại các điểm trên đáy khuôn có bán kính bằng 1/3

bán kính đáy khuôn.
b. Momen lớn nhất và momen tại các điểm trên đáy khuôn có bán kính bằng 1/3 bán

kính đáy khuôn theo 2 phương (tiếp tuyến và hướng tâm).
c. Ứng suất lớn nhất và ứng suất tại các điểm trên đáy khuôn có bán kính bằng 1/3

bán kính đáy khuôn theo 2 phương (tiếp tuyến và hướng tâm).
GIẢI

a/ Độ võng lớn nhất:

, (mm)
Trong đó: E = 2.10 N/mm , p = 3 kG/cm = 0,2943 N/mm2 , R = 5cm = 50mm ,
h = 3 mm , µ = 0,3.
5

-

2

2

Độ cứng của bản:

Suy ra:

mm

Độ võng tại các điểm trên đáy khuôn có bán kính bằng 1/3 bán kính đáy khuôn:
mm

mm
b/ Momen lớn nhất (tiếp tuyến và hướng tâm):

Momen tại các điểm trên đáy khuôn có b...
1 at = 735,5 mmHg = 10mH
2
O = 1kG/cm
2
= 1 bar = 9,81.10
4
Pa = 9,81.10
4
N/m
2
= 14,22 Psi
BÀI TẬP
CHƯƠNG 1: BẢN MỎNG
Bài 1: Một máy ép viên hình trụ đường kính 10cm dùng để tạo hình sản phẩm. Đáy
của khuôn làm bằng thép CT5 có tiết diện tròn được lắp chặt vào trong thân trụ của
khuôn. Biết lực ép của máy ép là 3kg/cm
2
(giả sử lực ép phân bố đều trên toàn bộ bề mặt
khuôn) và chiều dày của đáy khuôn là 3mm. Cho hệ số Potxong bằng 0,3 và nhiệt độ làm
việc là 100
o
C. Hãy tìm:
a. Độ võng ln nhất độ võng tại c điểm trên đáy khuôn bán kính bằng 1/3
bán kính đáy khuôn.
b. Momen lớn nhất và momen tại các điểm trên đáy khuôn có bán kính bằng 1/3 bán
kính đáy khuôn theo 2 phương (tiếp tuyến và hướng tâm).
c. Ứng suất lớn nhất và ứng suất tạic điểm trên đáy khuôn bán kính bằng 1/3
bán kính đáy khuôn theo 2 phương (tiếp tuyến và hướng tâm).
GIẢI
a/ Độ võng lớn nhất:
Trong đó: E = 2.10
5
N/mm
2
, p = 3 kG/cm
2
= 0,2943 N/mm
2
, R = 5cm = 50mm , h
= 3 mm , µ = 0,3.
Độ võng tại các điểm trên đáy khuôn có bán kính bằng 1/3 bán kính đáy khuôn:
mm
b/ Momen lớn nhất (tiếp tuyến và hướng tâm):
BÀI TẬP CHƯƠNG 1: BẢN MỎNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI TẬP CHƯƠNG 1: BẢN MỎNG - Người đăng: Minh Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
BÀI TẬP CHƯƠNG 1: BẢN MỎNG 9 10 233