Ktl-icon-tai-lieu

bài tập chương 1. nguyên tử lớp 10

Được đăng lên bởi Hà My
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 365 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 1: NGUYÊN TỬ
Câu 1:
Cation X và anion Y đều có cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng là 2p6. Vị trí X, Y
trong bảng tuần hoàn là:
A. X thuộc chu kì 3, nhóm IIA và Y thuộc chu kì 2, nhóm VIIA.
B. X thuộc chu kì 3, nhóm IIIA và Y thuộc chu kì 2, nhóm VIIA.
C. X thuộc chu kì 3, nhóm IIA và Y thuộc chu kì 3, nhóm VIA.
D. X thuộc chu kì 3, nhóm IIA và Y thuộc chu kì 2, nhóm VIA.
Câu 2:
Dãy các chất nào chỉ chứa liên kết đơn?
A. C2H4 ; C2H6.
B. CH4 ; C2H6.
C. C2H4 ; C2H2.
D. CH4 ; C2H2.
Câu 3:
Hợp chất Y có công thức MX2 trong đó M chiếm 46,67% về khối lượng. Trong hạt nhân M có
số nơtron nhiều hơn số proton là 4 hạt. Trong hạt nhân X có số nơtron bằng số proton. Tổng số proton
trong MX2 là 58. Vậy, AM và AX lần lượt là:
A. 65 và 32.
B. 24 và 32.
C. 56 và 16.
D. 56 và 32.
Số electron tối đa trong phân lớp p :
A. 6.
B. 10.
C. 2.
D. 14.
Câu 4:
Những kí hiệu nào sau đây là không đúng :
A. 3p.
B. 2d.
C. 3s.
D. 4d.
Câu 5:
Khi cặp electron chung lệch về một phía nguyên tử, người ta gọi liên kết đó là:
A. Liên kết cộng hóa trị phân cực.
B. Liên kết cộng hóa trị không phân cực.
C. Liên kết ion.
D. Liên kết cộng hóa trị.
Câu 6:
Cho 6,4 gam hỗn hợp hai kim loại thuộc hai chu kì liên tiếp, nhóm IIA tác dụng hết với dung
dịch HCl dư thu được 4,48 lít khí H2 (đktc). Hai kim loại đó là:
A. Mg (M=24) và Ba (M=137).
B. Mg (M =24) và Ca (M=40).
C. Be (M = 9) và Mg (M = 24).
D. Ca (M=40) và Sr (M= 88).
Câu 7:
Cấu hình nào sau đây là của ion Cl– (Z = 17).
A. 1s22s22p63s23p6.
B. 1s22s22p63s23p5.
C. 1s22s22p63s23p64s1. D. 1s22s22p63s23p4.
Câu 8:
Trong tự nhiên cacbon có hai đồng vị 126C và 136C. Nguyên tử khối trung bình của cacbon là
12,011. Phần trăm của đồng vị 12C là:
A. 45,5%
.
B. 98,9%.
C. 89,9%.
D. 99,8%.
Câu 9:
Nguyên tố có cấu hình nguyên tử 1s22s22p1 thuộc vị trí:
A. Chu kì 2, nhóm IIA.
B. Chu kì 2, nhóm IIIA.
C. Chu kì 3, nhóm IIIA.
D. Chu kì 3, nhóm IIA.
Câu 10:
Nguyên tử X có cấu hình electron phân lớp ngoài cùng là 3p5. Tổng số electron trong vỏ
nguyên tử X là:
A. 17.
B. 18.
C. 16.
D. 15.
Câu 11:
Nguyên tử nguyên tố X có số thứ tự là 19 trong bảng tuần hoàn, công thức phân tử của X với
oxi và hiđro lần lượt là:
A. XO và XH2.
B. XO và XH.
C. X2O và XH.
D. X2O và XH2.
Câu 12:
Nguyên tố argon có 3 đồng vị 40Ar (99,63%); 36Ar (0,31%); 38Ar (0,06%). Nguyên tử khối
trung bình của Ar là :
A. 39,75.
B. 39,98.
C. 38,25.
D. 37,55.
Câu 13:
Các đồng vị được phân biệt bởi:
A. Số nơtron trong hạt nhân nguyên tử.
B. Số điện tích hạt nhân nguyên tử.
C. Số proton trong hạt nhâ...
CHƯƠNG 1: NGUYÊN TỬ
Câu 1: Cation X
2+
và anion Y
2–
đều có cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng là 2p
6
. Vị trí X, Y
trong bảng tuần hoàn là:
A. X thuộc chu kì 3, nhóm IIA và Y thuộc chu kì 2, nhóm VIIA.
B. X thuộc chu kì 3, nhóm IIIA và Y thuộc chu kì 2, nhóm VIIA.
C. X thuộc chu kì 3, nhóm IIA và Y thuộc chu kì 3, nhóm VIA.
D. X thuộc chu kì 3, nhóm IIA và Y thuộc chu kì 2, nhóm VIA.
Câu 2: Dãy các chất nào chỉ chứa liên kết đơn?
A. C
2
H
4
; C
2
H
6
. B. CH
4
;
C
2
H
6.
C. C
2
H
4
; C
2
H
2
. D. CH
4
;
C
2
H
2
.
Câu 3: Hợp chất Y có công thức MX
2
trong đó M chiếm 46,67% về khối lượng. Trong hạt nhân M có
số nơtron nhiều hơn số proton là 4 hạt. Trong hạt nhân X có số nơtron bằng số proton. Tổng số proton
trong MX
2
là 58. Vậy, A
M
và A
X
lần lượt là:
A. 65 và 32. B. 24 và 32. C. 56 và 16. D. 56 và 32.
Số electron tối đa trong phân lớp p :
A. 6. B. 10. C. 2. D. 14.
Câu 4: Những kí hiệu nào sau đây là không đúng :
A. 3p. B. 2d. C. 3s. D. 4d.
Câu 5: Khi cặp electron chung lệch về một phía nguyên tử, người ta gọi liên kết đó là:
A. Liên kết cộng hóa trị phân cực. B. Liên kết cộng hóa trị không phân cực.
C. Liên kết ion. D. Liên kết cộng hóa trị.
Câu 6: Cho 6,4 gam hỗn hợp hai kim loại thuộc hai chu kì liên tiếp, nhóm IIA tác dụng hết với dung
dịch HCl dư thu được 4,48 lít khí H
2
(đktc). Hai kim loại đó là:
A. Mg (M=24) và Ba (M=137). B. Mg (M =24) và Ca (M=40).
C. Be (M = 9) và Mg (M = 24). D. Ca (M=40) và Sr (M= 88).
Câu 7: Cấu hình nào sau đây là của ion Cl
(Z = 17).
A. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
. B. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
5
.
C. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
4s
1
.
D. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
4
.
Câu 8: Trong tự nhiên cacbon có hai đồng vị
12
6
C và
13
6
C
.
Nguyên tử khối trung bình của cacbon là
12,011. Phần trăm của đồng vị
12
C là:
A. 45,5% . B. 98,9%. C. 89,9%. D. 99,8%.
Câu 9: Nguyên tố có cấu hình nguyên tử 1s
2
2s
2
2p
1
thuộc vị trí:
A. Chu kì 2, nhóm IIA. B. Chu kì 2, nhóm IIIA.
C. Chu kì 3, nhóm IIIA. D. Chu kì 3, nhóm IIA.
Câu 10: Nguyên tử X có cấu hình electron phân lớp ngoài cùng là 3p
5
. Tổng số electron trong vỏ
nguyên tử X là:
A. 17. B. 18. C. 16. D. 15.
Câu 11: Nguyên tử nguyên tố X có số thứ tự là 19 trong bảng tuần hoàn, công thức phân tử của X với
oxi và hiđro lần lượt là:
A. XO và XH
2
. B. XO và XH.
C. X
2
O và XH. D. X
2
O và XH
2
.
Câu 12: Nguyên tố argon có 3 đồng vị
40
Ar (99,63%);
36
Ar (0,31%);
38
Ar (0,06%). Nguyên tử khối
trung bình của Ar là :
A. 39,75. B. 39,98. C. 38,25. D. 37,55.
Câu 13: c đồng vị được phân biệt bởi:
A. Số nơtron trong hạt nhân nguyên tử. B. Số điện tích hạt nhân nguyên tử.
C. Số proton trong hạt nhân nguyên tử. D. Số electron trong nguyên tử.
Câu 14: Nguyên tố Y là phi kim thuộc chu kì 3 của bảng tuần hoàn, Y tạo được hợp chất khí với hiđro
và công thức oxit cao nhất là YO
3
.
Nguyên tố Y tạo với kim loại M cho hợp chất có công thức MY
2
, trong đó M chiếm 46,67% về khối lượng.
M là:
A. Mg (24) B. Fe (56) C. Cu (64) D. Zn (65).
Câu 15: Nguyên tử các nguyên tố VIIA có khả năng nào sau đây:
A. Nhường 1 electron. B. Nhường 7 electron.
bài tập chương 1. nguyên tử lớp 10 - Trang 2
bài tập chương 1. nguyên tử lớp 10 - Người đăng: Hà My
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
bài tập chương 1. nguyên tử lớp 10 9 10 504