Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập chương 1

Được đăng lên bởi tqvsph-gmail-com
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 521 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LUYEÄN TAÄP CHÖÔNG 1.
( Tieát 12, 13 )
Ngaøy soaïn : /
Ngaøy daïy : /

/ 2010
/ 2010

I. MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC :
- Kieán thöùc :
+ Thaønh phaàn caáu taïo nguyeân töû.
+ Nhöõng ñaëc tröng cuûa nguyeân töû.
+ Söï chuyeån ñoäng cuûa electron trong nguyeân töû.
+ Söï phaân boá electron treân caùc phaân lôùp theo thöù töï lôùp.
+ Ñaëc ñieåm cuûa lôùp electron lôùp ngoaøi cuøng.
- Kyõ naêng :
+ Vaän duïng kieán thöùc veà thaønh phaàn caáu taïo nguyeân töû, ñaëc ñieåm cuûa caùc haït caáu taïo neân nguyeân
töû ñeå laøm baøi taäp veà caáu taïo nguyeân töû.
+ Vaän duïng caùc nguyeân lí, quy taéc ñeå vieát caáu hình electron nguyeân töû cuûa caùc nguyeân toá.
+ Döïa vaøo ñaëc ñieåm lôùp electron ngoaøi cuøng ñeå phaân loaïi caùc nguyeân toá kim loaïi, phi kim hoaëc khí
hieám.
II. CHUAÅN BÒ :
- Giaùo vieân : Baøi taäp vaø caùc phieáu hoïc taäp.
- Hoïc sinh : Oân laïi caùc kieán thöùc ñaõ hoïc.
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :
1. OÅn ñònh lôùp :
2. Kieåm tra baøi cuõ: Keát hôïp trong tieát daïy.
3. Noäi dung:
Hoaït ñoäng cuûa thaày
Hoaït ñoäng cuûa troø
Hoaït ñoäng 1:

Gv chia HS trong lôùp thaønh caùc nhoùm
( khoaûng 5 ñeán 6 HS moät nhoùm), trao ñoåi vôû baøi
taäp luaân phieân cho nhau. Tuøy soá löôïng baøi taäp
yeâu caàu baét buoäc phaûi laøm, Gv coù theå ñöa ra
thang ñieåm ñeå HS töï chaám ñieåm cho nhau.

Gv theo doõi , höôùng daãn hoïc sinh laøm vieäc.
Hoaït ñoäng naøy coù theå thöïc hieän trong 10 phuùt. Sau
ñoù, Gv laáy vaøi quyeån vôû HS chaám ñieåm ñeå nhaän xeùt
keát quaû laøm vieäc cuûa HS vaø giaûi ñaùp nhöõng vaán ñeà
khoù maø Hs coøn luùng tuùng.
Döïa vaøo baûng toùm taét kieán thöùc SGK, GV cuûng coá
cho hoïc sinh theo töøng nhoùm kieán thöùc.
1. Nhoùm kieán thöùc veà thaønh phaàn caáu taïo
nguyeân töû.
Hoaït ñoäng 2:
Gv höôùng daãn HS oân laïi kieán thöùc troïng taâm sau:
Hoïc sinh traû lôøi caùc caâu hoûi

Nguyeân töû coù thaønh phaàn caáu taïo nhö theá
naøo vaø ñaëc ñieåm caùc caáu taïo neân nguyeân töû.

Ñieän tích haït nhaân, nguyeân toá hoùa hoïc vaø
ñoàng vò.

Kích thöôùc vaø khoái löôïng nguyeân töû.
Hoaït ñoäng 3:
2. Nhoùm kieán thöùc veà nguyeân toá hoùa hoïc.

Oân laïi caùc khaùi nieäm: + Nguyeân toá hoùa hoïc
+ Ñoàng vò
+ Nguyeân töû khoái, nguyeân töû
khoái trung bình.
3. Nhoùm kieán thöùc veà voû nguyeân töû:
Gv giuùp Hs heä thoáng laïi caùc kieán thöùc:

Chuyeån ñoäng cuûa electron trong
nguyeân töû.Obitan nguyeân töû.

Lôùp vaø phaân lôùp electron. Caùch kí
hieäu lôùp vaø phaân lôùp electron.

Soá löôïng obitan trong 1 lôùp vaø ...
LUYEÄN TAÄP CHÖÔNG 1.
( Tieát 12, 13 )
Ngaøy soaïn : / / 2010
Ngaøy daïy : / / 2010
I. MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC :
- Kieán thöùc :
+ Thaønh phaàn caáu taïo nguyeân töû.
+ Nhöõng ñaëc tröng cuûa nguyeân töû.
+ Söï chuyeån ñoäng cuûa electron trong nguyeân töû.
+ Söï phaân boá electron treân caùc phaân lôùp theo thöù töï lôùp.
+ Ñaëc ñieåm cuûa lôùp electron lôùp ngoaøi cuøng.
- Kyõ naêng :
+ Vaän duïng kieán thöùc veà thaønh phaàn caáu taïo nguyeân töû, ñaëc ñieåm cuûa caùc haït caáu taïo neân nguyeân
töû ñeå laøm baøi taäp veà caáu taïo nguyeân töû.
+ Vaän duïng caùc nguyeân lí, quy taéc ñeå vieát caáu hình electron nguyeân töû cuûa caùc nguyeân toá.
+ Döïa vaøo ñaëc ñieåm lôùp electron ngoaøi cuøng ñeå phaân loaïi caùc nguyeân toá kim loaïi, phi kim hoaëc khí
hieám.
II. CHUAÅN BÒ :
- Giaùo vieân : Baøi taäp vaø caùc phieáu hoïc taäp.
- Hoïc sinh : Oân laïi caùc kieán thöùc ñaõ hoïc.
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :
1. OÅn ñònh lôùp :
2. Kieåm tra baøi cuõ: Keát hôïp trong tieát daïy.
3. Noäi dung:
Hoaït ñoäng cuûa thaày Hoaït ñoäng cuûa troø
Hoaït ñoäng 1:
Gv chia HS trong lôùp thaønh caùc nhoùm
( khoaûng 5 ñeán 6 HS moät nhoùm), trao ñoåi vôû baøi
taäp luaân phieân cho nhau. Tuøy soá löôïng baøi taäp
yeâu caàu baét buoäc phaûi laøm, Gv coù theå ñöa ra
thang ñieåm ñeå HS töï chaám ñieåm cho nhau.
Gv theo doõi , höôùng daãn hoïc sinh laøm vieäc.
Hoaït ñoäng naøy coù theå thöïc hieän trong 10 phuùt. Sau
ñoù, Gv laáy vaøi quyeån vôû HS chaám ñieåm ñeå nhaän xeùt
keát quaû laøm vieäc cuûa HS vaø giaûi ñaùp nhöõng vaán ñeà
khoù maø Hs coøn luùng tuùng.
Döïa vaøo baûng toùm taét kieán thöùc SGK, GV cuûng coá
cho hoïc sinh theo töøng nhoùm kieán thöùc.
1. Nhoùm kieán thöùc veà thaønh phaàn caáu taïo
nguyeân töû.
Hoaït ñoäng 2:
Gv höôùng daãn HS oân laïi kieán thöùc troïng taâm sau:
Nguyeân töû coù thaønh phaàn caáu taïo nhö theá
naøo vaø ñaëc ñieåm caùc caáu taïo neân nguyeân töû.
Ñieän tích haït nhaân, nguyeân toá hoùa hoïc vaø
ñoàng vò.
Kích thöôùc vaø khoái löôïng nguyeân töû.
Hoaït ñoäng 3:
2. Nhoùm kieán thöùc veà nguyeân toá hoùa hoïc.
Hoïc sinh traû lôøi caùc caâu hoûi
Bài tập chương 1 - Trang 2
Bài tập chương 1 - Người đăng: tqvsph-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bài tập chương 1 9 10 37