Ktl-icon-tai-lieu

bài tập chương bảng tuần hoàn

Được đăng lên bởi nguyenthian-hoak09
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1438 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BT trắc nghiệm – Tự luận

Hóa 10

Chương 2

CHƯƠNG 2
BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC
ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN
I.Tự Luận:
câu 1. Nguyên tử A, B có mức năng lượng ngoài cùng lần lượt là 3p5 và 4s2
a. Dựa vào cấu hình electron nguyên tử xác định vị trí, tính chất cơ bản của nguyên tố A, B
b. Viết cấu hình electron của ion tương ứng của A, B
câu 2. Nguyên tố X, Y cùng 1 nhóm thuộc chu kì nhỏ liên tiếp trong BTH có tổng điện tích
hạt nhân là 18
a. Viết cấu hình electron của nguyên tử X, Y. Xác định vị trí của X,Y trong BTH
b. Viết công thức oxit cao nhất, hidroxit tương ứng của X,Y
câu 3. Hai nguyên tố X, Y thuộc 2 chu kì liên tiếp nhau trong cùng 1 nhóm A có tổng số hạt
proton là 56.
a. Xác định X, Y
b. Hòa tan 20,2 g hỗn hợp X,Y vào H2O được 4,48 lít H2 (đktc). Tính %mX và %mY trong hh
câu 4. Cho 20,55g kim loại X ở nhóm IIA tan hoàn toàn trong 108ml nước thu được 3,36 lít
khí (đktc) và dd B.
a. Xác định X
b. Tính C% của dd B
c. Cần lấy bao nhiêu g ddB và bao nhiêu gam H2O để pha thành 500g dd mới có nồng độ 5%
câu 5.Cho 10,4g hai kim loại X,Y ở 2 chu kì liên tiếp thuộc nhóm IIA tác dụng với 490,2 g dd
HCl được 6,72 lít khí (đktc) và dd A
a. Xác định X, Y và %m mỗi kim loại
b. Tính C% các chất trong dung dịch A, biết HCl dư 20% so với phản ứng
câu 6: Cho 6,2g hỗn hợp 2 kim loại kiềm thuộc 2 chu kì liên tiếp tác dụng với H2O thu được
2,24 lít khí (đktc).
a. Xác định 2 kim loại kiềm
b. Tính khối lượng 2 hidroxit thu được
c. Tính V dung dịch H2SO4 1M cần trung hòa hết 2 hidroxit này.
câu 7: Xác định vị trí ( STT, nhóm, chu kì) các nguyên tố có cấu hình e lớp ngoài cùng:
a. 3s23p5
b. 3d104s2
c. 4s24p3
câu 8: Nguyên tố R có tổng số hạt trong nguyên tử là 28, biết R có 7e ở lớp ngoài cùng.
Xác định vị trí của R, tên R. cho biết R là nguyên tố KL, PK hay KH?
câu 9: Nguyên tố X có Z = 47.
a. Viết cấu hình electron, xác định vị trí của X trong BTH
b. Cho biết X có tính chất hóa học cở bản gì?
c. X có thể tạo thành cation hay anion? Viết cấu hình electron của ion này?
câu10: Hai nguyên tố A,B liên tiếp nhau trong cùng 1 chu kì có tổng số hạt proton là 27.
a. Viết cấu hình electron nguyên tử A,B. Cho biết vị trí của A, B trong BTH.
b. Viết công thức oxit cao nhất , hidroxit tương ứng của A,B và so sánh tính chất hóa học
của chúng.
câu 11: Hai nguyên tố X,Y ở cùng 1 nhóm A và thuộc 2 chu kì liên tiếp trong BTH có tổng số
proton là 32.
a. Xác định số hiệu nguyên tử của X, Y. tên của X, Y?
b. Hòa tan hết 4,4 gam hỗn hợp X, Y vào dung dịch HCl vừa đủ, thu được 3,36 lít khí ...
BT trắc nghiệm – Tự luận Hóa 10 Chương 2
CHƯƠNG 2
BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC
ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN
I.Tự Luận:
câu 1. Nguyên tử A, B có mức năng lượng ngoài cùng lần lượt là 3p
5
và 4s
2
a. Dựa vào cấu hình electron nguyên tử xác định vị trí, tính chất cơ bản của nguyên tố A, B
b. Viết cấu hình electron của ion tương ứng của A, B
câu 2. Nguyên tố X, Y cùng 1 nhóm thuộc chu kì nhỏ liên tiếp trong BTH có tổng điện tích
hạt nhân là 18
a. Viết cấu hình electron của nguyên tử X, Y. Xác định vị trí của X,Y trong BTH
b. Viết công thức oxit cao nhất, hidroxit tương ứng của X,Y
câu 3. Hai nguyên tố X, Y thuộc 2 chu kì liên tiếp nhau trong cùng 1 nhóm A có tổng số hạt
proton là 56.
a. Xác định X, Y
b. Hòa tan 20,2 g hỗn hợp X,Y vào H
2
O được 4,48 lít H
2
(đktc). Tính %m
X
và %m
Y
trong hh
câu 4. Cho 20,55g kim loại X ở nhóm IIA tan hoàn toàn trong 108ml nước thu được 3,36 lít
khí (đktc) và dd B.
a. Xác định X
b. Tính C% của dd B
c. Cần lấy bao nhiêu g ddB và bao nhiêu gam H
2
O để pha thành 500g dd mới có nồng độ 5%
câu 5.Cho 10,4g hai kim loại X,Y ở 2 chu kì liên tiếp thuộc nhóm IIA tác dụng với 490,2 g dd
HCl được 6,72 lít khí (đktc) và dd A
a. Xác định X, Y và %m mỗi kim loại
b. Tính C% các chất trong dung dịch A, biết HCl dư 20% so với phản ứng
câu 6: Cho 6,2g hỗn hợp 2 kim loại kiềm thuộc 2 chu kì liên tiếp tác dụng với H
2
O thu được
2,24 lít khí (đktc).
a. Xác định 2 kim loại kiềm
b. Tính khối lượng 2 hidroxit thu được
c. Tính V dung dịch H
2
SO
4
1M cần trung hòa hết 2 hidroxit này.
câu 7: Xác định vị trí ( STT, nhóm, chu kì) các nguyên tố có cấu hình e lớp ngoài cùng:
a. 3s
2
3p
5
b. 3d
10
4s
2
c. 4s
2
4p
3
câu 8: Nguyên tố R có tổng số hạt trong nguyên tử là 28, biết R có 7e ở lớp ngoài cùng.
Xác định vị trí của R, tên R. cho biết R là nguyên tố KL, PK hay KH?
câu 9: Nguyên tố X có Z = 47.
a. Viết cấu hình electron, xác định vị trí của X trong BTH
b. Cho biết X có tính chất hóa học cở bản gì?
c. X có thể tạo thành cation hay anion? Viết cấu hình electron của ion này?
câu10: Hai nguyên tố A,B liên tiếp nhau trong cùng 1 chu kì có tổng số hạt proton là 27.
a. Viết cấu hình electron nguyên tử A,B. Cho biết vị trí của A, B trong BTH.
b. Viết công thức oxit cao nhất , hidroxit tương ứng của A,B và so sánh tính chất hóa học
của chúng.
câu 11: Hai nguyên tố X,Y ở cùng 1 nhóm A và thuộc 2 chu kì liên tiếp trong BTH có tổng số
proton là 32.
a. Xác định số hiệu nguyên tử của X, Y. tên của X, Y?
b. Hòa tan hết 4,4 gam hỗn hợp X, Y vào dung dịch HCl vừa đủ, thu được 3,36 lít khí H
2
(đktc). Tính khối lượng muối khan thu được
câu 12: Hòa tan 1,8 gam muối sunfat của kim loại R nhóm IIA vào H
2
O rồi pha loãng thành
50ml dung dịch B. Để phản ứng hết với 50ml dd B cần 200ml dd BaCl
2
0,75M.
a. Xác định kim loại R, cho biết vị trí của R trong BTH
b. Tính nồng độ mol của dd B.
gv: Rahlan Khôn - 1 -
bài tập chương bảng tuần hoàn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập chương bảng tuần hoàn - Người đăng: nguyenthian-hoak09
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
bài tập chương bảng tuần hoàn 9 10 286