Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập chương FET

Được đăng lên bởi Sang Kudo
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1072 lần   |   Lượt tải: 3 lần
BÀI TẬP CHƯƠNG 5. TRANSISTOR HIỆU ỨNG TRƯỜNG (FET)
A. PHÂN TÍCH MỘT CHIỀU (DC)
JFET

Định thiên bằng dòng cố định
1. Cho mạch điện như hình vẽ. Biết VDD = 16V ; VGG = 2V ; RG = 1MΩ; RD = 2kΩ;
I DSS = 10mA; VGS 0 = −8V ; Hãy xác định:

Hình vẽ bài 1

a) VGSQ ; I DQ ; VDS

V DD

b) V D ; VG ; VS

RD

Lời giải:

Vi

a) VGSQ = −VGG = −2V
2

C2

C1
V0
RG

2

⎛
V ⎞
⎛ − 2V ⎞
I DQ = I DSS ⎜⎜1 − GS ⎟⎟ = 10mA⎜1 −
⎟ = 5,625mA
⎝ − 8V ⎠
⎝ VGS 0 ⎠
V DS = VDD − I D RD = 16V − (5,625 mA)(2kΩ ) = 4,75V

V GG

b) VD = VDS = 4,75V ; VG = VGS = −2V ; VS = 0V

2. Cho mạch điện như hình vẽ bài 1. Biết
VDD = 14V ;VD = 9V ; RG = 1MΩ; RD = 1,6kΩ; I DSS = 8mA; VGS 0 = −4V ; Hãy

xác

định:

I D ; VDS ; VGG .

3. Cho mạch điện như hình vẽ bài 1. Biết V DD = 20V ; VGG = 0V ; RG = 1MΩ; RD = 2,2kΩ;
I DSS = 5mA; VGS 0 = −5V ; Hãy xác định: VD .

Tự định thiên
4. Cho mạch điện như hình vẽ. Biết V DD = 20V ; RG = 1MΩ; R D = 3,3kΩ; RS = 1kΩ;
I DSS = 8mA; VGS 0 = −6V ; Hãy xác định:
V DD

a) VGSQ ; I DQ ; VDS
b) V D ; VG ; VS

RD

Vi

Lời giải:
a) VGS = − I D RS

(1)

Phương trình Shockley:
ID

⎛
V
= I DSS ⎜⎜1 − GS
⎝ VGS 0

⎞
⎟⎟
⎠

C2

C1

V0

RG

RS

2

(2)
Hình vẽ bài 4

⎛ −I R
Thay (1) vào (2) ta có: I D = I DSS ⎜⎜1 − D S
VGS 0
⎝

⎛ R
với I D : ⎜⎜ S
⎝ VGS 0

2

⎞ 2 ⎛ 2 RS
1
⎟⎟ I D + ⎜⎜
−
⎠
⎝ VGS 0 I DSS

2

⎞
⎟⎟ . Khai triển thành phương trình bậc 2 đối
⎠

⎞
⎟⎟ I D + 1 = 0 . Giải phương trình bậc 2 này ta thu được 2
⎠

nghiệm:
I D1 = 13,9 mA > I DSS = 8 mA (vô lý → loại)
0 < I D 2 = 2,6 mA < I DSS = 8 mA (thoả mãn)

Vậy I D = I D = 2,6 mA
Q2

Q

Thay I D = 2,6 mA vào phương trình (1) ta có: VGS = − I D RS = −2,6mA.1kΩ = −2,6V
Q

Q

Q

VDS = VDD − I D (RS + RD ) = 8,82 V

b) VS = I D RS = 2.6 V

VG = 0 V

VD = VDS + VS = 11,42 V

hoặc

VD = VDD − I D RD = 11,42V

5. Cho

mạch

điện

như

V DD

hình

vẽ.

Biết

RD

VDD = 12V ; RD = 1,5kΩ; RS = 680Ω;
Vi

I DSS = 12mA; VGS 0 = −6V ; Hãy xác định:

C2

C1

V0

a) VGSQ ; I DQ ; VDS

RS

b) V D ; VG ; VS

6. Cho mạch điện như hình vẽ bài 4. Biết
Hình vẽ bài 5

VDD = 18V ; RD = 2kΩ; RS = 510Ω; RG = 1MΩ;
VS = 1,7 V ; VGS 0 = −4V ; Hãy xác định:

V DD

a) VGSQ ; I DQ ; I DSS

RD

b) V D ; VDS

7. Cho

mạch

điện

như

hình

vẽ.

Biết

V DD = 20V ; RD = 2,2kΩ; RS = 680Ω;
I DSS = 4,5mA; VGS 0 = −5V ; Hãy xác định: I D ; VDS ; V D ; VS ;

Định thiên tự cấp (Định thiên bằng mạch phân áp)

RS

Hình vẽ bài 7

8. Cho mạch điện như hình vẽ. Biết
VDD = 16V ; RD = 2,4kΩ; RS = 1,5kΩ; R1 = 2,1MΩ; R2 = 270kΩ; I DSS = 8mA; VGS 0 = −4V ;

Hãy xác định: a) VGS ;...
BÀI TP CHƯƠNG 5. TRANSISTOR HIU NG TRƯỜNG (FET)
A. PHÂN TÍCH MT CHIU (DC)
JFET
Định thiên bng dòng c định
1. Cho mch đin như hình v. Biết ;2;1;2;16
D
Ω
=
Ω=
=
=
kRMRVVVV
DGGGD
Hãy xác định:
;8;10
0
VVmAI
GSDSS
==
C1
C2
Vi
V
0
V
DD
R
D
V
GG
R
G
Hình v
bài
1
a)
DSDGS
VIV
QQ
;;
b)
SGD
VVV ;;
Li gii:
a)
VVV
GGGS
Q
2==
mA
V
V
mA
V
V
II
GS
GS
DSSD
Q
625,5
8
2
1101
2
2
0
=
=
=
()
(
)
VkmAVRIVV
DDDDS
75,42625,516
D
=
Ω
==
b) ;75,4 VVV
DSD
== ;2VVV
GSG
=
= VV
S
0
=
2. Cho mch đin như hình v bài 1. Biết
;6,1;1;9;14
D
Ω
=
Ω
=== kRMRVVVV
DGDD
;4;8
0
VVmAI
GSDSS
=
=
Hãy xác định:
GGDSD
VVI ;;.
3. Cho mch đin như hình v bài 1. Biết
;2,2;1;0;20
D
Ω
=
Ω=
=
=
kRMRVVVV
DGGGD
Hãy xác định: .
;5;5
0
VVmAI
GSDSS
==
D
V
T định thiên
4. Cho mch đin như hình v. Biết
;1;3,3;1;20
D
Ω
=
Ω=
Ω
=
=
kRkRMRVV
SDGD
Hãy xác định:
;6;8
0
VVmAI
GSDSS
==
C1
C2
Vi
V
0
V
DD
R
D
R
S
R
G
Hình v
b
ài
4
a)
DSDGS
VIV
QQ
;;
b)
SGD
VVV ;;
Li gii:
a) (1)
SDGS
RIV =
Phương trình Shockley:
2
0
1
=
GS
GS
DSSD
V
V
II
(2)
Bài tập chương FET - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập chương FET - Người đăng: Sang Kudo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Bài tập chương FET 9 10 345