Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP CHƯƠNG THUẾ GTGT

Được đăng lên bởi dungtm
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 280 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BÀI TẬP CHƯƠNG THUẾ GTGT
Bài 1. Doanh nghiệp A là đơn vị nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, sản xuất
mặt hàng vừa chịu thuế vừa không chịu thuế GTGT, trong kỳ có các nghiệp vụ kinh tế
phát sinh như sau (ĐVT:trđ).
1. Mua NVL dùng vào sản xuất mặt hàng chịu thuế GTGT, Hoá đơn GTGT ghi, giá mua
chưa thuế 100, thuế GTGT 10% đã trả người bán 1/2 bằng TGNH, số còn lại kỳ sau sẽ
trả. Chi phí vận chuyển đã trả bằng tiền mặt 10.
2. Mua NVL về dùng chung cho hoạt động vừa chịu thuế vừa không chịu thuế GTGT,
Hoá đơn GTGT ghi, giá thanh toán 220, thuế GTGT 10% đã trả người bán bằng tiền vay
ngắn hạn.
3. Chi tiền mặt cho nhân viên A vận chuyển hàng chịu thuế GTGT đi bán theo Hoá đơn
đặc thù là 4,4, thuế GTGT 10%.
4. Mua công cụ dụng cụ dùng ngay vào sản xuất hàng chịu thuế GTGT, Hoá đơn GTGT
ghi, giá mua chưa thuế 20, thuế GTGT 10% chưa trả tiền người bán.
5. Mua NVL dùng ngay vào sản xuất sản phẩm chịu thuế GTGT, Hoá đơn GTGT ghi, giá
thanh toán 330, thuế GTGT 10%, đã trả người bán 1/2 bằng TGNH.
6. Mua một TSCĐ dùng chung cho hoạt động sản xuất mặt hàng vừa chịu thuế vừa không
chịu thuế GTGT, Hoá đơn GTGT ghi, giá mua chưa thuế 350, thuế GTGT 10% đã thanh
toán 1/2 bằng TGNH, số còn lại sẽ trả bằng tiền mặt.
7. Xuất thành phẩm bán, giá xuất kho 900, Hoá đơn GTGT ghi, giá bán chưa thuế 1.500,
thuế GTGT 10% người mua đã chấp nhận thanh toán.
8. Xuất thành phẩm bán, Hoá đơn GTGT ghi, giá bán không có thuế GTGT 500 đã thu
bằng bằng TGNH.
9. Đã được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.
10. Nộp thuế GTGT bằng TGNH.
Yêu cầu.
1. Tính số thuế GTGT đầu vào phát sinh, thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, thuế GTGT
đầu vào không được khấu trừ, thuế GTGT phải nộp?.
2. Định khoản các NVKT phát sinh
Bài 2. Doanh nghiệp A là đơn vị nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, sản xuất
mặt hàng vừa chịu thuế vừa không chịu thuế GTGT.
Địa chỉ: 52 Lê Duẩn - Nà nội
Ngành nghề SXKD chính: Sản xuất và kinh doanh VLXD.
Điện thoại:04:8564898: Fax: 04:6587945.
Mã số thuế: 75893648942
Trong tháng 5/2012 có các NVKT phát sinh như sau (ĐVT:trđ).
N1. Hoá đơn GTGT số 023 ghi, mua NVL của công ty A với giá mua chưa thuế 15, thuế
GTGT 10% đã thanh toán bằng tiền mặt.
N5. Mua CCDC của công ty B dùng ngay vào PXSX, Hoá đơn GTGT số 045 ghi, giá
thanh toán 5,5, thuế GTGT 10% chưa trả người bán.
N7. Mua hàng hoá của công ty C, Hoá đơn GTGT số 035 ghi, giá mua chưa thuế 20, thuế
1

GTGT 10% đã thanh toán 1/2 bằng TGNH, số còn lại kỳ sau sẽ trả. Số hàng nay DN
không nhập kho mà tiến hành gửi bán thẳng.
N9. Mua một T...
1
BÀI TẬP CHƯƠNG THUẾ GTGT
Bài 1. Doanh nghiệp A đơn vị np thuế GTGT theo phương pháp khấu tr, sn xut
mt hàng va chu thuế va không chu thuế GTGT, trong k các nghip v kinh tế
phát sinh như sau (ĐVT:trđ).
1. Mua NVL dùng vào sn xut mt hàng chu thuế GTGT, Hoá đơn GTGT ghi, giá mua
chưa thuế 100, thuế GTGT 10% đã tr người bán 1/2 bng TGNH, s còn li k sau s
tr. Chi phí vn chuyn đã tr bng tin mt 10.
2. Mua NVL v dùng chung cho hoạt động va chu thuế va không chu thuế GTGT,
Hoá đơn GTGT ghi, giá thanh toán 220, thuế GTGT 10% đã tr người bán bng tin vay
ngn hn.
3. Chi tin mt cho nhân viên A vn chuyn hàng chu thuế GTGT đi bán theo Hoá đơn
đặc thù là 4,4, thuế GTGT 10%.
4. Mua công c dng c dùng ngay vào sn xut hàng chu thuế GTGT, Hoá đơn GTGT
ghi, giá mua chưa thuế 20, thuế GTGT 10% chưa trả tiền người bán.
5. Mua NVL dùng ngay vào sn xut sn phm chu thuế GTGT, Hoá đơn GTGT ghi, giá
thanh toán 330, thuế GTGT 10%, đã tr người bán 1/2 bng TGNH.
6. Mua một TSCĐ dùng chung cho hoạt đng sn xut mt hàng va chu thuế va không
chu thuế GTGT, Hoá đơn GTGT ghi, giá mua chưa thuế 350, thuế GTGT 10% đã thanh
toán 1/2 bng TGNH, s còn li s tr bng tin mt.
7. Xut thành phm bán, giá xuất kho 900, Hoá đơn GTGT ghi, giá bán chưa thuế 1.500,
thuế GTGT 10% ngưi mua đã chp nhn thanh toán.
8. Xut thành phm bán, Hoá đơn GTGT ghi, giá bán không có thuế GTGT 500 đã thu
bng bng TGNH.
9. Đã được khu tr thuế GTGT đu vào.
10. Np thuế GTGT bng TGNH.
Yêu cu.
1. Tính s thuế GTGT đầu vào phát sinh, thuế GTGT đầu vào được khu tr, thuế GTGT
đầu vào không được khu tr, thuế GTGT phi np?.
2. Định khon các NVKT phát sinh
Bài 2. Doanh nghiệp A đơn vị np thuế GTGT theo phương pháp khấu tr, sn xut
mt hàng va chu thuế va không chu thuế GTGT.
Địa ch: 52 Lê Dun - Nà ni
Ngành ngh SXKD chính: Sn xut và kinh doanh VLXD.
Đin thoi:04:8564898: Fax: 04:6587945.
Mã s thuế: 75893648942
Trong tháng 5/2012 có các NVKT phát sinh như sau (ĐVT:trđ).
N1. Hoá đơn GTGT s 023 ghi, mua NVL ca công ty A với giá mua chưa thuế 15, thuế
GTGT 10% đã thanh toán bng tin mt.
N5. Mua CCDC ca công ty B dùng ngay vào PXSX, Hoá đơn GTGT s 045 ghi, giá
thanh toán 5,5, thuế GTGT 10% chưa tr người bán.
N7. Mua hàng hoá của công ty C, Hoá đơn GTGT số 035 ghi, giá mua chưa thuế 20, thuế
BÀI TẬP CHƯƠNG THUẾ GTGT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI TẬP CHƯƠNG THUẾ GTGT - Người đăng: dungtm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
BÀI TẬP CHƯƠNG THUẾ GTGT 9 10 271