Ktl-icon-tai-lieu

bài tập cơ bản excel

Được đăng lên bởi nguyenngoctai1202-gmail-com
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 456 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI MỞ ĐẦU:
1) Nhập và trang trí bảng tính sau:

9:25

Nghỉ

15:05

Triết

Toán A1
Nghỉ

17:45

Tin ĐC
(LT)

Thể dục

Nghỉ

Thực hành

2) Nhập, trang trí và tính toán các bài tập sau:
GIÁ TRỊ
A
1
2
3
4
5
6
7
8

B
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5

C
1
2.5
4
5.5
7
8.5
10
11.5

A2
?
?
?
?
?
?
?
?

Nghỉ

AV1

Thực hành

KTCT

Nghỉ

12:30

BẢY

Toán A2

SÁU

CSTH1
(LT)

NĂM

6:50

TƯ

Giờ

BA

Thứ

HAI

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ

Vật Lý A1
Nghỉ

Thực hành
TÍNH

C2
?
?
?
?
?
?
?
?

A2 + B2
?
?
?
?
?
?
?
?

x/y

3xy

?
?
?
?

?
?
?
?

a>=b
?
?
?
?

a<=b
?
?
?
?

a)

9
125
32
29

5
48
18
12

?
?
?
?

x2 + 2xy +
y2
?
?
?
?

b)
a
47
58
12
35

b
23
58
49
75

a>b
?
?
?
?

a<b
?
?
?
?

x

y

(x + y)

2

Nghỉ

 = B2 - 4AC
?
?
?
?
?
?
?
?

c)
x
7
13
15
8
d)
a
4
2
24
24

y
2
-4
66
8
b
5
12
14
24

Mod(x,y)
?
?
?
?

Int(x/y)
?
?
?
?

Sqrt(x+y)
?
?
?
?

Round(x/y,2)
?
?
?
?

Power(x,4)
?
?
?
?

Product(x,y)
?
?
?
?

c

m=a>b
?
?
?
?

n=b>c
?
?
?
?

And(m,n)
?
?
?
?

Or(m,n)
?
?
?
?

And(m,Or(m,n))
?
?
?
?

14
32
16
16

...
BÀI MỞ ĐẦU:
1) Nhập và trang trí bảng tính sau:
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ
Thứ
HAI
BA
NĂM
SÁU
BẢY
Giờ
6:50
CSTH1
(LT)
Toán A2
Nghỉ
Nghỉ
AV1
Thực hành
9:25
Nghỉ
KTCT
Nghỉ
12:30
Toán A1
Triết
Vật A1
15:05
Nghỉ
Tin ĐC
(LT)
Thể dục
Nghỉ
17:45
Nghỉ
Thực hành
Thực hành
2) Nhập, trang trí và tính toán các bài tập sau:
GIÁ TRỊ
TÍNH
B
C
A
2
C
2
A
2
+ B
2
= B
2
- 4AC
-9
1
?
?
?
?
-7
2.5
?
?
?
?
-5
4
?
?
?
?
-3
5.5
?
?
?
?
-1
7
?
?
?
?
1
8.5
?
?
?
?
3
10
?
?
?
?
5
11.5
?
?
?
?
x
y
(x + y)
2
x
2
+ 2xy +
y
2
x/y
3xy
9
5
?
?
?
?
125
48
?
?
?
?
32
18
?
?
?
?
29
12
?
?
?
?
a
b
a>b
a<b
a>=b
a<=b
47
23
?
?
?
?
58
58
?
?
?
?
12
49
?
?
?
?
35
75
?
?
?
?
bài tập cơ bản excel - Trang 2
bài tập cơ bản excel - Người đăng: nguyenngoctai1202-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
bài tập cơ bản excel 9 10 361