Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập cơ học có đáp án

Được đăng lên bởi Ngân Hà
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 304 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA MÁY – THIẾT BỊ HÓA HỌC

BÀI TIỂU LUẬN:

CÁC QUÁ TRÌNH VÀ THIẾT BỊ
CƠ HỌC

GVHD: LÊ NHẤT THỐNG
NHÓM 11:
1.
2.
3.

NGUYỄN THỊ THU HÀ
NGUYỄN THỊ HỒNG LOAN

MSSV:14129131
MSSV:
MSSV:

Bài 1/Một giếng nước sâu 19m ( so với miệng giếng), miệng giếng cách mặt
nước là 2,5m. Tính áp suất dư ở đáy giếng? Biết áp suất khí quyển là 1at và
khối lượng riêng của nước 1000kg/m3
Giải: Áp suất dư ở đáy giếng là
P dư ¿ ρg h dư −¿ Po=(1000 × 9,81 × 16,5)- 9,81 × 104= 63765
N/m2
Bài 2/Trọng lượng riêng của lưu chất là bao nhiêu nếu biết thể tích riêng của
chúng là 0.92 m3/kg
Giải : Ta có v =  ρ = = = 1086 kg/m3
Trọng lượng riêng của lưu chất là :
ɣ = ρg = 1.086x9.81 =
10.66 N/m3
Bài 3/Đồng hồ áp suất chỉ 1,25 at. Áp suất khí quyển là 1,05 at. Tính áp suất
tuyệt đối
Giải : Áp suất tuyệt đối là :
Ptd = Pkq + Pdư = 1.05x9.81x104 +
1.25x9.81x104 = 225630 N/m2
Bài 4/Đồng hồ áp suất chỉ 1,25 at. Áp suất khí quyển là 760mmHg. Tính áp suất
tuyệt đối
Giải :Áp suất tuyệt đối là :
Ptd = Pkq + Pdư = +1.25x9.81 =223992.7
2
N/m
Bài 5/Đồng hồ chân không chỉ 500mmHg. Áp suất khí quyển là 1,05 at. Tính áp
suất tuyệt đối.
Giải :Áp suất tuyệt đối là :
Ptd = Pkq – Pck = 1.05x9.81x104 – = 36315.67
N/m2
Bài 6/Một chất lỏng chứa trong bình (hở) có khối lượng riêng 1270kg/m3 . Một
áp kế được gắn vào bình chỉ áp suất 0,7 at. Tính chiều cao tại điểm đặt áp kế và
áp suất tuyệt đối tại đó.

Giải :Chiều cao tại điểm đặt áp kế là :
Ta có PA = ρghA  hA = = =5.512 m
Áp suất tuyệt đối tại đó là :P tđ = Pkq + PA = 0 + 0.7 = 0.7
at
= 0.7x9.81x104 N/m2
Bài 7/ Một vật có khối lượng 50kg, đem cân trong nước thì còn lại 25kg tính
khối lượng riêng của vật đó.
Giải :
- Không khí :P = mg = vρg = 50xg
- Nước :P’ =P – F =vρg – vρncg = 25xg vρ
 nc = 25
 v = = 0.025
Vậy khối lượng riêng của vật đó là : ρ = = = 2000 g
Bài 8/ Một chiếc nhẫn bằng hỗn hợp kim loại Au-Ni có khối lượng 3,75g (1 chỉ)
, đem cân lại trong dung dịch acid H2SO4 (d=1,89) thì được 3,25 g. Biết khối
lượng riêng của vàng 19,3 g/cm3 và Niken 8,9 g/cm3.
a/ Xác định khối lượng riêng của chiếc nhẫn
b/ Xác định thành phần Au-Ni trong chiếc nhẫn

Trong không khí:
Trong H2SO4:

p=mg=vρg=¿

p=mg =vρ

v . ρ=0,5.10−3 ↔ v=

3,75.10-3

g = 3,25.10-3

H2SO4

0.5.10−3
=¿
1,89

2,64.10-4

a.

Khối lượng riêng của chiếc nhẫn

ρ=

m 3,75.10−3
=
=14,2
v 2,64....


 !"!#$
%!&'
(
')$"*+,
--$
1. !.!//'$-0-12-3-
2. !."//'$
3. //'$
Bài tập cơ học có đáp án - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập cơ học có đáp án - Người đăng: Ngân Hà
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Bài tập cơ học có đáp án 9 10 926