Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập Cơ Học Đất - chương 1

Được đăng lên bởi manucian2013
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 2269 lần   |   Lượt tải: 9 lần
BÀI TẬP CƠ HỌC ĐẤT - CHƯƠNG 1
Bản quyền thuộc về Ngân Hàng Đề Thi ĐH Bách Khoa HCM

1
1.1

Các công thức thường dùng
Trọng lượng riêng khô
γk =

γ
1 + 0, 01W

(1.1)

Trong đó:
W là "Độ ẩm" (tính theo phần trăm).
Đơn vị của γk là kN/m3
γ là "Trọng lượng riêng tự nhiên" của mẫu đất.

1.2

Hệ số rỗng
e=

γh
− 1 (1.2)
γk

hay
e=

Gs γn (1 + 0, 01W )
− 1 (1.3)
γ

Trong đó:
γh là "Trọng lượng riêng hạt".

1.3

Trọng lượng riêng đẩy nổi
γđn =

(Gs − 1)γn
1+e

(1.4)

hay
γđn = γbh − γn

(1.5)

Trong đó:
Gs là "Tỉ trọng của hạt đất". Tính bằng Gs = γγnh
Đơn vị của γđn là kN/m3
e là "Hệ số rỗng" của mẫu đất.
γbh là "Trọng lượng riêng của đất khi bão hòa".
1

(1.6)

1.4

Độ bão hòa
Sr =

0, 01W Gs
e

(1.7)

Trong đó:
W tính bằng phần trăm.

1.5

Độ rỗng
n=

1.6

Độ ẩm
W =

2

e
100% (1.8)
1+e

Q − Qh
Qn
.100% =
.100% (1.9)
Qh
Qh

BÀI TẬP

2.1

Bài tập 1

Khi xác định trọng lượng riêng của đất sét ướt bằng phương pháp dao vòng
được số liệu như sau:
Thể tích dao vòng: V = 59cm3
Trọng lượng đất ướt trong dao vòng: Q = 116, 45g
Trọng lượng đất sau khi sấy khô: Qh = 102, 11g
Tỷ trọng hạt của đất: Gs = 2, 8
Hãy tính: Độ ẩm, trọng lượng riêng ướt, trọng lượng riêng khô, độ rỗng, hệ
số rỗng, độ no nước của đất đó. Lấy g = 10m/s2 , γn = 10kN/m3
Giải bài 1:
- Trọng lượng riêng tự nhiên (ướt) của đất:
γ=

Qg
(116, 45 ÷ 1000)kg × 10m/s2
=
= 19737N/m3 = 19, 737kN/m3
V
59 ÷ (100)3 m3

- Trọng lượng riêng khô của đất:
γk =

Qh g
(102, 11 ÷ 1000)kg × 10m/s2
=
= 17307N/m3 = 17, 307kN/m3
V
59 ÷ (100)3 m3
2

- Theo công thức (1.1), ta suy ra được độ ẩm:
γk =

γ
1
⇔W =
1 + 0, 01W
0, 01

γ
−1
γk

=

1
0, 01

19, 737kN/m3
−1
17, 307kN/m3

= 14, 04%

+ Hoặc ta có thể tính độ ẩm theo công thức (1.9) ngay từ đầu:
W =

116, 45g − 102, 11g
Q − Qh
.100% =
.100% = 14, 04%
Qh
102, 11g

- Áp dụng công thức (1.2) để tìm hệ số rỗng:
Gs γn
2, 8 × 10kN/m3
γh
−1=
−1=
e=
− 1 = 0, 6178
γk
γk
17, 307kN/m3
- Áp dụng công thức (1.8) tìm độ rỗng:
n=

e
0, 6178
100% =
100% = 38, 19%
1+e
1 + 0, 6178

- Áp dụng công thức (1.7) tìm độ no nước (độ bão hòa):
Sr =

0, 01W Gs
0, 01 × 14, 04 × 2, 8
=
= 0, 6363
e
0, 6178

+ ĐÁP SỐ:

Độ ẩm: W = 14, 04%




3


Trọng lượng riêng ướt: γ = 19, 737kN/m

Trọng lượng riêng khô: γ = 17, 307kN/m3
k

Độ rỗng: n = 38, 19%





Hệ số rỗng: e = 0, 6178



Độ no nước: Sr = 0, 6363

2.2

Bài tập 2

Trọng lượng riêng của cát trên mực nước ngầm là γ = 19kN/m3 và độ ẩm
tương ứng là 15%. Tỷ trọng hạt của cát là 2,65.
Hãy tính:
- Trọng lượng riêng của cát đó khi ngập...
BÀI TẬP HỌC ĐT - CHƯƠNG 1
Bản quyền thuộc về Ngân Hàng Đề Thi ĐH Bách Khoa HCM
1 Các công thức thường dùng
1.1 Trọng lượng riêng khô
γ
k
=
γ
1 + 0, 01W
(1.1)
Trong đó:
W "Độ ẩm" (tính theo phần trăm).
Đơn vị của γ
k
kN/m
3
γ "Trọng lượng riêng tự nhiên" của mẫu đất.
1.2 Hệ số rỗng
e =
γ
h
γ
k
1 (1.2)
hay
e =
G
s
γ
n
(1 + 0, 01W )
γ
1 (1.3)
Trong đó:
γ
h
"Trọng lượng riêng hạt".
1.3 Trọng lượng riêng đẩy nổi
γ
đn
=
(G
s
1)γ
n
1 + e
(1.4)
hay
γ
đn
= γ
bh
γ
n
(1.5)
Trong đó:
G
s
"Tỉ trọng của hạt đất". Tính bằng G
s
=
γ
h
γ
n
(1.6)
Đơn vị của γ
đn
kN/m
3
e "Hệ số rỗng" của mẫu đất.
γ
bh
"Trọng lượng riêng của đất khi bão hòa".
1
Bài tập Cơ Học Đất - chương 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập Cơ Học Đất - chương 1 - Người đăng: manucian2013
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Bài tập Cơ Học Đất - chương 1 9 10 54