Ktl-icon-tai-lieu

bài tập cơ học đất có lời giải

Được đăng lên bởi Võ Trần Quang Tân
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 2234 lần   |   Lượt tải: 16 lần
«n tËp vμ bμI tËp

1

«n tËp vμ bμI tËp
VÝ dô V.1.
Mét mãng ®¬n BTCT kÝch th−íc 2 x 3(m), ®Æt s©u 1m trong nÒn ®Êt c¸t
mÞn ®ång nhÊt ®Ó tiÕp nhËn t¶i träng tõ c«ng tr×nh N0 = 1100 kN (ë møc
mÆt ®Êt). C¸c ®Æc tr−ng c¬ lÝ cña ®Êt nh− sau:
γ = 18 kN/m3; μ0 = 0.28
KÕt qu¶ thÝ nghiÖm SPT ®Õn ®é s©u 10 cho Ntb = 22
H·y dù b¸o ®é lón cña nÒn do t¶i träng ngoµi g©y ra.
Gi¶i:
KÕt qu¶ thÝ nghiÖm SPT ®Õn ®é s©u 10m cho Ntb = 22 chøng tá trong ph¹m
vi ¶nh h−ëng cña c«ng tr×nh, nÒn ®Êt ®ång nhÊt vÒ tÝnh biÕn d¹ng. Dù b¸o
lón cña mãng sÏ ®−îc tiÕn hµnh theo ph−¬ng ph¸p ¸p dông trùc tiÕp lÝ
thuyÕt ®µn håi víi c¸c ®Æc tr−ng biÕn d¹ng cña ®Êt E0 vµ μ0.
• X¸c ®Þnh m« ®un biÕn d¹ng cña ®Êt, E0, dùa vµo kÕt qu¶
SPT (xem Ch−¬ng III):
E0 = C1 + C2N ± sE
Theo b¶ng III.3 víi nÒn c¸t mÞn , ta cã C1 = 52 kG/cm2; C2 =
3.3 kG/cm2 vµ sE = 19.3 kG/cm2 do ®ã,
E0 = 52 + 3.3*22 ± 19.3 = 124.6 ± 19.3 (kG/cm2) = 12460 ±
1930 kPa
Thiªn vÒ an toµn, chän E0 = 12460 + 1930 = 10530 kPa
• T¶i träng g©y lón ë møc ®¸y mãng x¸c ®Þnh theo c«ng thøc
IV.26:
T¶i träng ë møc ®¸y mãng
N = N0 + Fhm γ = 1100 + (3*2*1)*20 = 1220 kN

• pgl =

N
1220
− γh m =
− 18 * 1 = 185.3 kN/m2 (= 185.3 kPa)
F
6

• §é lón cña nÒn dù b¸o theo c«ng thøc V.5:
2

S = ωconst

p gl b(1 − μ 02 )

185.3 * 2 * (1 − 0.282 )
= 0.035 (m)
= 1.08
10530

E0

S = 35 mm
VÝ dô V.2.

Mét líp ®Êt t«n nÒn ®· ®−îc ®Çm chÆt cã chiÒu dµy h = 3m.
KÕt qu¶ thÝ nghiÖm kiÓm tra cho biÕt ®Êt cã γ = 17 kN/m3 vµ
®−êng cong nÐn nh− trªn h×nh V.3.
H·y dù b¸o ®é lón cña líp ®Êt ®ã khi b·i ®−îc dïng lµm kho
chøa hµng dù kiÕn t¶i träng t−¬ng ®−¬ng 8.5 T/m2.
e
0.8
0.67
0.6
0.49
0.4

0.5

1.0

1.5

2.0

σ (kG/cm2)

H×nh V.3 §−êng cong nÐn
Gi¶i:

B·i chøa cã diÖn tÝch réng, lón cña líp ®Êt t«n nÒn cã thÓ ®−îc
coi nh− tr−êng hîp bµi to¸n mét chiÒu c¬ b¶n ®· nªu.
T¶i träng g©y lón, p = 8.5 T/m2 = 85 kPa
Líp t«n nÒn cã chiÒu dµy h = 3.0m, γ = 17 kN/m3.
¦ng suÊt nÐn th¼ng ®øng tr−íc khi chÊt hµng ë ®é s©u gi÷a líp,
z = 1.5m chØ do träng l−îng b¶n th©n ®Êt g©y ra:
σ0 =

γh
= 17*3.0/2 = 25.5 kPa ( = 0.225 kG/cm2)
2

¦ng su©t g©y lón ë ®é s©u z = 1.5m do t¶i träng hµng hãa g©y
ra:
3

Δσ = p = 85 kPa
¦ng suÊt nÐn th¼ng ®øng ë ®é s©u z = 1.5m sau khi chÊt hµng:
σ∞ = σ0 + Δσ = 25.5 + 85 = 110.5 kPa ( = 1.105 kG/cm2)
HÖ sè rçng cña ®Êt tr−íc vµ sau khi cã t¶i:
e0 = 0.67
e1 = 0.49
Lón cña nÒn x¸c ®Þnh theo c«ng thøc V.8:
S=

0.67 − 0.49
* 3 = 0.323 m ( = 32.3 cm)
1 + 0.67

VÝ dô V.3.

Mét mãng ®¬n BTCT kÝch th−íc 2.5 x 4.0 (m) truyÒn t¶i träng
lªn nÒn ®Êt ë ®é s©u 1.5m n...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập cơ học đất có lời giải - Người đăng: Võ Trần Quang Tân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
bài tập cơ học đất có lời giải 9 10 517