Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP CƠ LƯU CHẤT GIẢI SẴN 1

Được đăng lên bởi phamvantrang95
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 527 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bài 7:
Độ chênh mực thủy ngân trong ống chữ U nối 2 đầu với cuối ống hút và đầu
ống đẩy là h=50 cm. Đường kính ống hút D 1=8cm. Đường kính ống đẩy D2=6cm. Bỏ qua
mất năng. Biết lưu lượng Q=17lít/s. Tính công suất hữu ích của bơm.

Giải



Ta có : pB = N.Hb.Q
Áp dụng phương trình năng lượng ( đối với 2 mặt cắt 1-1 và 2-2)

Hb + Z1 +

P1
N

V12
2g

+

Ta có : p2 = p1 +
Q = v1.A1 = v2.A2

= Z2 +



Hg .

P2
N

V22
2g

+

h

v1 = 3,383 m/s
v2 = 6,015 m/s


Hb = Z 2 +

P2
N

V22
2g

+

– (Z1 +
2

P1
N
2

V12
2g

+

)

13,6
6,015 3,383
.0,5 

 0,5 7,56
1
2.9,81 2.9,81

=
Công suất hữu ích của bơm
pB = 9810.17.10-3.7,56 = 1260,8 (w)

Bài 1:
Chuyển động hai chiều được xác định bởi vector vận tốc u với: u x = -y/b2, uy = -x/a2
Chứng minh đây là chuyển động của lưu chất không nén được và hình elip x 2/a2 + y2/b2 =
1 là một đường dòng.
Bài làm
a)

ux = -y/b2

u x
0
 x
u y

uy = -x/a2



y

0

u y
 u
0
divu  x 
y

x

b)

Đây là chuyển động của lưu chất không nén được.

Phương trình vi phân của đường dòng là:
dx dy
dx
dy
x
y
 

 2 dx  2 dy
2
2
ux uy
 y/b
x/a
a
b
x

y
dx   2 dy
b



a



x2
y2
x2 y2



C


1
2a 2
2b 2
a2 b2

2

Bài 2:
Một chiếc xe đang chạy lấy nước từ một cái mương nhỏ bằng một ống có đường kính
10cm và đưa nước lên độ cao H = 3mm. Tốc độ của xe là V = 65km/h.
a Tính vận tốc tối đa của nước chảy ra khỏi ống và lưu lượng nước chảy ra. Có nhận
xét gì về độ sâu đặt ống h.
b H phải lớn hơn bao nhiêu để nước không chảy ra khỏi ống? Khi đó ống hoạt động
theo nguyên tắc ống gì?
Bài làm
a) Phương trình năng lượng mặt (1-1) và (2-2). Mặt chuẩn (1-1)
P1 V12


 2g

Z1 +

P2 V22

 2g

Z2 +
2
1

V

 
 H  2 g V22
 2g

 V2 max  V12  2 gH

 V2 max

65.10 3

 2.9,81 .3 16,35 m / s 
3600



Q = V2max.A = 128,3 (l/s)
Độ sau ống h không phụ thuộc vào V2max
b) Nước không chảy ra khỏi ống khi:
2

V12  65.10 3 
1


16,6m
2 g  3600  2.9,81

H≥
Ống hoạt động theo ống Pitô

Bài 4:
Quạt hút không khí ra ngoài, tại chỗ ra tiết diện có đường kính 150mm, vận tốc 20m/s.
Vận tốc không khí vào V0 = 0. Bỏ qua mất năng. Xem như không khí không nén được có
ρ = 1,225kg/m3.
a Tính lực tác dụng của quạt hút lên giá đỡ.
b Tính lực tác dụng lên ống gió.
Bài làm
a Áp dụng phương trình động lượng:
Q1V 1  Q0 V 0  F
1,225.20 2. .0,15 2
 F1  Q1V 1 
8,659( N )
4

Lực hướng từ phải sang trái
b Tính lực tác dụng lên ống gió:
Áp dụng phương trình động lượng
Q1V 1  Q2 V 2  F
Q1V 1  Q2 V 2  R  P2 ....
Bài 7:
Độ chênh mực thủy ngân trong ống chữ U nối 2 đầu với cuối ống hút và đầu
ống đẩy là h=50 cm. Đường kính ống hút D
1
=8cm. Đường kính ống đẩy D
2
=6cm. Bỏ qua
mất năng. Biết lưu lượng Q=17lít/s. Tính công suất hữu ích của bơm.
Giải
Ta có : p
B
=
N
.H
b
.Q
Áp dụng phương trình năng lượng ( đối với 2 mặt cắt 1-1 và 2-2)
H
b
+ Z
1
+
N
P
1
+
g
V
2
2
1
= Z
2
+
N
P
2
+
g
V
2
2
2
Ta có : p
2
= p1 +
Hg .
h
Q = v
1
.A
1
= v
2
.A
2
v
1
= 3,383 m/s
v
2
= 6,015 m/s
H
b
= Z
2
+
N
P
2
+
g
V
2
2
2
– (Z
1
+
N
P
1
+
g
V
2
2
1
)
=
56,75,0
81,9.2
383,3
81,9.2
015,6
5,0.
1
6,13
22
Công suất hữu ích của bơm
p
B
= 9810.17.10
-3
.7,56 = 1260,8 (w)
BÀI TẬP CƠ LƯU CHẤT GIẢI SẴN 1 - Trang 2
BÀI TẬP CƠ LƯU CHẤT GIẢI SẴN 1 - Người đăng: phamvantrang95
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
BÀI TẬP CƠ LƯU CHẤT GIẢI SẴN 1 9 10 590