Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập cơ lý thuyết phần động học

Được đăng lên bởi tu-tran-thanh1
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1189 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BAØI TAÄP PHAÀN 2. ÑOÄNG HOÏC

I. CHUYEÅN ÑOÄNG CÔ BAÛN CUÛA VAÄT RAÉN:

A

1. Cô caáu nhö hình veõ. Bieát ω = 2, ε = 1 (rad/s).

ω

Tìm VM , WM taïi vò trí ñang xeùt.

ε

O1

B

M

O2

Cho OA = OB, Ab = OO1.

I

ωo
2. Cô caáu truyeàn ñoäng naêng baèng
baùnh raêng daây ñai nhö hình veõ.

O

O1

εo

Bieát ω0 = 2, ε0 = 2 (rad/s).

II

R
R
Vaø R 0 = 4 = 2 =r1=r2 .
2
4

O2

Tìm VA , WA taïi thôøi ñieåm ñang xeùt.

M

II. CHUYEÅN ÑOÄNG PHÖÙC HÔÏP:

3.
Xe A chuyeån ñoäng treân ñöôøng
ngang vôùi vaän toác V, gia toác W nhö
hình veõ. Taûi B tröôït treân giaù nghieâng
HK vôùi quy luaät S = 2t2. Ban ñaàu B
naèm taïi H. Xaùc ñònh VB , WB taïi caùc

H
V
W

thôøi ñieåm t1 = 1s, t2 = 2s (HK ñuû daøi).

281

B
A

α

K

Giaùo Trình CÔ ÖÙNG DUÏNG 1

BAØI TAÄP TÖÏ GIAÛI: PHAÀN ÑOÄNG HOÏC

4. Cô caáu ñieàu tieát ly taâm: khung quay quanh
truïc thaúng ñöùng vaän toác goùc ω0 = 4, gia toác goùc
ε0 = 2 taïi thôøi ñieåm ñang xeùt nhö hình veõ. Caàn
IB quay quanh I vôùi vaän toác goùc ω1 = 2, gia toác
goùc ε1 = 1 (rad/s). Cho e = 0,1 m ; IB = 0,3 m ;
xaùc ñònh VB , WB taïi thôøi ñieåm ñoù.

I

H

ω1
ε1

e

e

B

α
B

ωo
εo

5. Truïc tôøi baùn kính R = 0,2 m
ñang quay ñeàu vaän toác goùc ω0 = 2
(rad/s) naâng taûi A. Baûn thaân tôøi di
chuyeån theo caàn caåu taïi thôøi ñieåm
ñang xeùt ñaït V = 1 (m/s); W = 1
(m/s2). Toaøn boä caàn caåu quay
quanh truïc coá ñònh vôùi vaän toác goùc
khoâng ñoåi ω1 = 2 (rad/s).

ωo

R

V
W

A
ω1

Tìm VA , WA cuûa taûi A.

6. Cho cô caáu nhö hình veõ. Bieát ω0 = 4 ; ε0 = 1 (rad/s) ; OA = 1 m hoaëc OB = 0,6 m.
Tìm V, W cuûa thanh BC (hình a vaø b)
B
ωo

εo

A
B

A
C

30o

ωo

εo

60o
Hình b

Hình a

282

C

Giaùo Trình CÔ ÖÙNG DUÏNG 1

BAØI TAÄP TÖÏ GIAÛI: PHAÀN ÑOÄNG HOÏC

C

E

B

7. Cho ω0 = 2, ε0 = 1 (rad/s).

ωo εo

Tìm V, W cuûa thanh BE, hình beân.

O

A

Bieát OA = 1 (m) ; O1B = 3 (m).
60o

O1
A

8. Cô caáu goàm nöûa hình troøn taâm B
baùn kính R = 0,3 m chuyeån ñoäng theo
quy luaät x = 0,8sinπt (m,s) (hình beân).
Tìm quy luaät chuyeån ñoäng cuûa thanh IA.

B

Bieát IO = 1,5m.

I

α

x

O

III. CHUYEÅN ÑOÄNG SONG PHAÚNG:

9. Cô caáu con laên hình truï hai taàng laên
khoâng tröôït nhö hình veõ do chuyeån ñoäng cuûa
taûi A. Cho R = 2r = 0,4 (m). Taûi A ñi xuoáng
theo quy luaät x = 2t2.

R
r

B

C

I

Tìm VB, WB, ω, ε cuûa truï taïi thôøi ñieåm t1 = 2;
t2 = 4 (s).

10. Cô caáu vi sai nhö hình veõ, cho R1 =

A

R2
= 0,2(m ) .
2

Taïi thôøi ñieåm ñang xeùt tay quay OA coù:

R1
ωo

R2
O

ω0 = 2 ; ε0 = 2 (rad/s).

Tính ω1, ε1, ω2, ε2 cuûa caùc baùnh ...
281
BAØI TAÄP PHAÀN 2. ÑOÄNG HOÏC
I. CHUYEÅN ÑOÄNG CÔ BAÛN CUÛA VAÄT RAÉN:
1. Cô caáu nhö hình veõ. Bieát ω = 2, ε = 1 (rad/s).
Tìm
M
V ,
M
W taïi vò trí ñang xeùt.
Cho OA = OB, Ab = OO
1
.
2. Cô caáu truyeàn ñoäng naêng baèng
baùnh raêng daây ñai nhö hình veõ.
Bieát ω
0
= 2, ε
0
= 2 (rad/s).
Vaø
42
24
0
RR
R ==
=r
1
=r
2
.
Tìm
A
V ,
A
W taïi thôøi ñieåm ñang xeùt.
II. CHUYEÅN ÑOÄNG PHÖÙC HÔÏP:
3. Xe A chuyeån ñoäng treân ñöôøng
ngang vôùi vaän toác V, gia toác W nhö
hình veõ. Taûi B tröôït treân giaù nghieâng
HK vôùi quy luaät S = 2t
2
. Ban ñaàu B
naèm taïi H. Xaùc ñònh
BB
WV ,
taïi caùc
thôøi ñieåm t
1
= 1s, t
2
= 2s (HK ñuû daøi).
M
ε
AB
O
1
ω
O
2
A
B
W
V
H
K
α
O
1
O
ω
o
ε
o
O
2
I
II
M
Bài tập cơ lý thuyết phần động học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập cơ lý thuyết phần động học - Người đăng: tu-tran-thanh1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Bài tập cơ lý thuyết phần động học 9 10 546