Ktl-icon-tai-lieu

bài tập cơ nhiệt

Được đăng lên bởi Tran Huong
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 322 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG I
Ch¬ng 1: ®éng häc chÊt ®iÓm

1. Mét ngêi ch¹y ®ua víi vËn tèc
thay ®æi theo thêi gian ® îc minh
häa b»ng ®å thÞ trªn h×nh vÏ. Hái
ngêi ®ã ch¹y ®îc qu·ng ®êng
lµ bao nhiªu trong 16 s.
§¸p sè: s = 100 m
2. §å thÞ phô thuéc vËn tèc cña vËt
vµo thêi gian cã d¹ng nh h×nh vÏ.
VËn tèc cùc ®¹i cña vËt lµ v o , thêi
gian chuyÓn ®éng lµ t o . H·y x¸c
®Þnh qu·ng ®êng mµ vËt ®i ®îc
trong thêi gian ®ã.
§¸p sè: s 

v 0 t 0
4

v(m/s)
8
4
v0

4

8

16 t(s)

12

v0

0

to

t

3. Mét ngêi quan s¸t ®øng ngang víi ®Çu
tÇu ho¶ lóc nã b¾t ®Çu chuyÓn ®éng vµ nhËn thÊy toa ®Çu tiªn ch¹y ngang qua
m×nh mÊt mét kho¶ng thêi gian  = 4 s. Hái toa tÇu thø n = 7 ch¹y ngang qua
ngêi ®ã trong kho¶ng thêi gian lµ bao nhiªu l©u? BiÕt r»ng chuyÓn ®éng cña tÇu
lµ nhanh dÇn ®Òu, ®é dµi cña c¸c toa lµ nh nhau vµ bá qua ®é dµi chç nèi gi÷a c¸c
toa.
§¸p sè: t ( n  n  1) = 0,785s  0,8s
4. Mét vËt ®îc nÐm lªn trªn theo ph¬ng th¼ng ®øng. Ngêi quan s¸t thÊy vËt ®ã
®i qua vÞ trÝ cã ®é cao h hai lÇn vµ kho¶ng thêi gian gi÷a hai lÇn ®ã lµ . T×m vËn
tèc ban ®Çu vµ thêi gian chuyÓn ®éng cña vËt tõ lóc nÐm ®Õn khi vËt r¬i vÒ vÞ trÝ
ban ®Çu.
1

§¸p sè:

g
8h  2

v 0   t 02 
2
g 

1

,


8h  2

t  t 02 
g 


5. Hai vËt ®îc nÐm ®i ®ång thêi tõ cïng mét ®iÓm. VËt thø nhÊt ®îc nÐm th¼ng
®øng lªn trªn víi vËn tèc vo = 25 m/s, vËt thø hai ®îc nÐm víi cïng vËn tèc ban
®Çu vµ t¹o víi ph¬ng ngang gãc  = 600. X¸c ®Þnh kho¶ng c¸ch gi÷a hai vËt sau
thêi gian t = 1,7 s.
§¸p sè: s = 22 m
6. Mét hßn ®¸ ®îc nÐm víi vËn tèc ban ®Çu v 0 = 20 m/s theo ph¬ng hîp víi ph¬ng n»m ngang gãc  = 600. X¸c ®Þnh b¸n kÝnh cong R cña quü ®¹o hßn ®¸ t¹i
®iÓm cao nhÊt vµ t¹i ®iÓm nã r¬i xuèng mÆt ®Êt. Bá qua søc c¶n cña kh«ng khÝ.
§¸p sè: R B 

v 02 cos 2 
v2
, Rc  0
g
g cos 

7. Mét con tÇu chuyÓn ®éng däc theo xÝch ®¹o vÒ híng ®«ng víi vËn tèc v0 = 30
km/h. Trong lóc ®ã cã mét luång giã víi vËn tèc v = 15 km/h thæi ®Õn tõ híng
®«ng nam vµ hîp víi ph¬ng xÝch ®¹o mét gãc  = 600. H·y x¸c ®Þnh vËn tèc v’
cña luång giã so víi tÇu vµ ’ – gãc gi÷a híng giã vµ xÝch ®¹o trong hÖ quy
chiÕu g¾n víi con tÇu.
§¸p sè: ’= 190

Ch¬ng 2: §éng lùc häc chÊt ®iÓm

1. Mét vËt A khèi lîng m1 = 3 kg n»m trªn mÆt ph¼ng nghiªng gãc  = 300 so
víi ph¬ng n»m ngang. VËt A ®îc nèi víi B cã khèi lîng m2 = 2 kg b»ng mét sîi
d©y kh«ng co d·n qua mét rßng räc cè ®Þnh. H·y x¸c ®Þnh gia tèc chuyÓn ®éng
cña c¸c vËt, lùc c¨ng cña d©y vµ ¸p lùc lªn rßng räc. Bá qua khèi lîng sîi d©y,
rßng räc vµ ma s¸t gi÷a d...
v
v
0
0
t
o
t
BÀI TẬP VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG I
Ch¬ng 1: ®éng häc chÊt ®iÓm
1. Mét ngêi ch¹y ®ua víi vËn tèc
thay ®æi theo thêi gian ®îc minh
häa b»ng ®å thÞ trªn h×nh vÏ. Hái
ngêi ®ã ch¹y ®îc qu·ng ®êng
lµ bao nhiªu trong 16 s.
§¸p sè: s = 100 m
2. §å thÞ phô thuéc vËn tèc cña vËt
vµo thêi gian cã d¹ng nh h×nh vÏ.
VËn tèc cùc ®¹i cña vËt lµ v
o
, thêi
gian chuyÓn ®éng lµ t
o
. H·y x¸c
®Þnh qu·ng ®êng mµ vËt ®i ®îc
trong thêi gian ®ã.
§¸p sè:
4
tv
s
00
3. Mét ngêi quan s¸t ®øng ngang víi ®Çu
tÇu ho¶ lóc b¾t ®Çu chuyÓn ®éng nhËn thÊy toa ®Çu tiªn ch¹y ngang qua
m×nh t mét kho¶ng thêi gian = 4 s. Hái toa tÇu thø n = 7 ch¹y ngang qua
ngêi ®ã trong kho¶ng thêi gian bao nhiªu l©u? BiÕt r»ng chuyÓn ®éng cña tÇu
lµ nhanh dÇn ®Òu, ®é dµi cña c¸c toa lµ nh nhau vµ bá qua ®é dµi chç nèi gi÷a c¸c
toa.
§¸p sè:
)1nn(t
= 0,785s 0,8s
4. Mét vËt ®îc nÐm lªn trªn theo ph¬ng th¼ng ®øng. Ngêi quan s¸t thÊy vËt ®ã
®i qua vÞ trÝ cã ®é cao h hai lÇn vµ kho¶ng thêi gian gi÷a hai lÇn ®ã . T×m vËn
tèc ban ®Çu thêi gian chuyÓn ®éng cña vËt lóc nÐm ®Õn khi vËt r¬i trÝ
ban ®Çu.
§¸p sè:
,
2
1
2
0
g
h8
tt
5. Hai vËt ®îc nÐm ®i ®ång thêi cïng mét ®iÓm. VËt thø nhÊt ®îc nÐm th¼ng
®øng lªn trªn víi vËn tèc v
o
= 25 m/s, vËt thø hai ®îc nÐm víi cïng vËn tèc ban
®Çu t¹o víi ph¬ng ngang gãc = 60
0
. X¸c ®Þnh kho¶ng c¸ch gi÷a hai vËt sau
thêi gian t = 1,7 s.
§¸p sè: s = 22 m
6. Mét hßn ®¸ ®îc nÐm víi vËn tèc ban ®Çu v
0
= 20 m/s theo ph¬ng hîp víi ph-
¬ng n»m ngang gãc = 60
0
. X¸c ®Þnh n kÝnh cong R cña quü ®¹o hßn ®¸ t¹i
®iÓm cao nhÊt vµ t¹i ®iÓm nã r¬i xuèng mÆt ®Êt. Bá qua søc c¶n cña kh«ng khÝ.
§¸p sè:
g
cosv
R
22
0
B
,
cosg
v
R
2
0
c
7. Mét con tÇu chuyÓn ®éng däc theo xÝch ®¹o vÒ híng ®«ng víi vËn tèc v
0
= 30
km/h. Trong lóc ®ã mét luång giã víi vËn tèc v = 15 km/h thæi ®Õn tõ híng
®«ng nam hîp víi ph¬ng xÝch ®¹o mét gãc = 60
0
. H·y x¸c ®Þnh vËn tèc v’
cña luång giã so víi tÇu gãc gi÷a híng giã vµ xÝch ®¹o trong quy
chiÕu g¾n víi con tÇu.
§¸p sè: ’= 19
0
0
4
8
4
8
12
16
v(m/s)
t(s)
bài tập cơ nhiệt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập cơ nhiệt - Người đăng: Tran Huong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
bài tập cơ nhiệt 9 10 871