Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập cơ sở thiết kế máy

Được đăng lên bởi hoang-viet1
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 3527 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bài tập cơ sở thiết kế máy
Bài tập 11:
Hãy thiết kế bộ truyền động đai (1-đai dẹt và 2-đai thang), tải trọng ổn định, quay 1
chiều, bộ truyền đọng nằm ngang với các thông số sau:
Thông số
Công suất cần truyền (kw)
Số vòng quay trục dẫn (vg/phút)
Số vòng quay trục bị dẫn (vg/phút)
Số ca làm việc trong ngày

Phương án 1
3.5
1450
480
2

Phương án 2
5
1460
500
2

Phương án 3
1.5
1460
600
2

Bài làm
PHƯƠNG ÁN 1:
a. Thiết kế bộ truyền đai dẹt: (TLTK_Thiết kế chi tiết máy
Nguyễn Trọng Hiệp-Nguyễn Văn Lẫm)
1. Do bộ truyền động đai được thiết kế được sử dụng làm việc ở chế độ tải trọng ổn
định nên ta chọn loại đai vải cao su.
2. Đường kính bánh đai nhỏ d1:
d1

1100 1300

3

R1
n1

1100 1300

3

3.5 1000
1450

147 .56 174,74

mm

Chọn bán kính: d1=160 mm
Kiểm tra vận tốc đai theo điều kiện:
d1n1
(25 30) m/s
60.1000
.160.1450
12,15 m/s
60.1000

V

3. Đường kính bánh đai lớn d2:
d2

1

ud1

1 0.01

1450
160 478,5 (mm)
480

Chọn d2=500 mm.
- Số vòng quay thực n’2 của bánh bị dẫn:
n' 2

-

1

n1

d1
d2

1 0,01 1450

160
500

459 (vòng/phút)

Sai số về số vòng quay:
n

Sai số

480 459
4,4%
480
n nằm trong khoảng cho phép 3 5 % , do đó không cần phải tra lại d1 và

d2 .
4. Xác định khoảng trục a và chiều dài đai L:
- Chiều dài tối thiểu:
LMin

V
3 5

12,15
3

Nhóm SVTH: Nhóm 6B

4,05m

4050(mm)

Trang 1

Bài tập cơ sở thiết kế máy
-

Khoảng cách trục:

1
L
4

a

d1

d2

L

2

1
4050
4

d1

160 500
2

d2

2

2 d2

2

4050

160 500
2

d1

2

2

2 500 160

2

=1497 mm
- Kiểm nghiệm điều kiện:
a

d1

d2

2 160 500

1320 (mm)

Tuỳ theo cách nối đai, sau khi tính toán xong cần tăng chiều dài đai thêm 100 400
mm.
5. Góc ôm 1 :
1

1800

d2

570

d1

1800

570

500 160
1670
1497

a
1200 đối với đai bằng chất dẻo.

Thoả điều kiện 1
6. Chiều dày và chiều rộng đai:
- Chiều dày:
h
d1

1
40

d1
40

h

160
40

4

2
Chọn h=4
2,25 N/mm
t 0
- Chiều rộng b của đai:

b

100RKd
hV t cb c cv

Trong đó:

t 0

2,25 N/mm2

cb=1, Kd=1,15
1 0,003 180 0

c

Vậy b

1

= 1-,003(180 0-167 0)=0,961

100.3,5.1,15
30 mm
4.12,15.2,25.1.0,961.0,981

Chọn b=40 mm
7. Chiều rộng B của bánh đai:
Chiều rộng B của bánh đai d ẹt khi mắt bình thường:
B = 1,1b+(10 15) = 1,1.40+10 = 54 mm
Chọn B=50 mm
8. Lực căng:
F

3F sin

1

2

Nhóm SVTH: Nhóm 6B

3 0 h sin

1

2

167 0
3.1,8.40.4. sin
2

858,45 N

Trang 2

Bài tập cơ sở thiết kế máy
b. Thiết kế đai thang:
1. Chọn loại đai:
Giả sử vận tốc của đai v>5 m/s, có thể dùng đai loại A, O, b (bảng 5.13). Ta có thể
tính theo 3 phương án và chọn loại phương án nào có lợi ...
Bài tập cơ sở thiết kế máy
Nhóm SVTH: Nhóm 6B Trang 1
Bài tập 11:
Hãy thiết kế b truyền đng đai (1-đai dẹt và 2-đai thang), tải trng ổn đnh, quay 1
chiều, b truyền đng nằm ngang với các thông s sau:
Thông s
Phương án 1
Phương án 2
Phương án 3
Công suất cần truyền (kw)
3.5
5
1.5
S vòng quay trục dẫn (vg/phút)
1450
1460
1460
S vòng quay trục b dẫn (vg/phút)
480
500
600
S ca làm việc trong ngày
2
2
2
Bài làm
PHƯƠNG ÁN 1:
a. Thiết kế b truyền đai dt: (TLTK_Thiết kế chi tiết máy
Nguyễn Trng Hiệp-Nguyễn Văn Lẫm)
1. Do b truyền đng đai được thiết kế được s dụng làm việc chế độ tải trng ổn
định nên ta chọn loại đai vải cao su.
2. Đường kính nh đai nh d
1
:
74,17456.147
1450
10005.3
1300110013001100
3
3
1
1
1
n
R
d
mm
Chọn bán kính: d
1
=160 mm
Kiểm tra vận tốc đai theo điều kiện:
)3025(
1000.60
11
nd
V
m/s
15,12
1000.60
1450.160.
m/s
3. Đường kính nh đai lớn d
2
:
5,478160
480
1450
01.011
12
udd
(mm)
Chọn d
2
=500 mm.
- S vòng quay thực n’
2
của bánh b dẫn:
459
500
160
145001,011'
2
1
12
d
d
nn
(vòng/phút)
- Sai s v s vòng quay:
%4,4
480
459480
n
Sai s
nằm trong khoảng cho phép
%53
, do đó không cần phải tra lại d
1
và
d
2
.
4. Xác định khong trục a và chiều dài đai L:
- Chiều dài tối thiểu:
)(405005,4
3
15,12
53
mmm
V
L
Min
Bài tập cơ sở thiết kế máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập cơ sở thiết kế máy - Người đăng: hoang-viet1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Bài tập cơ sở thiết kế máy 9 10 737