Ktl-icon-tai-lieu

bài tập Con lắc lò xo

Được đăng lên bởi yenbu
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1234 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BÀI TẬP CON LẮC LÒ XO
Dạng 1: Chu kì của con lắc khi thay đổi khối lượng vật nặng
Câu 1: Một vật khối lượng m=500g treo vào một lò xo có độ cứng k treo thẳng đứng thì con lắc dao
động với chu kì T = 0,314s. Khi treo thêm một gia trọng khối lượng Δm=50g thì con lắc dao động với
chu kì:
A. 0,628s
B. 0,2s
C. 0,33s
D. 0,565s
Câu 2. Một đầu của lò xo được treo vào điểm cố định O, đầu kia treo một vật nặng m 1 thì chu kì dao
động là T1=1,2s. Khi thay bằng vật m2 thì chu kì dao động là T2 = 1,6s. Chu kì dao động khi treo đồng
thời m1 và m2 vào lò xo là
A. 0,4s.
B. 2,4s.
C. 2s.
D. 1,4s
Câu 3. Một đầu của lò xo được treo vào điểm cố định O, đầu kia treo một quả nặng m 1 thì chu kỳ dao
động là T1 = 0,6s. Khi thay quả nặng m1 bằng quả nặng m2 vào thì chu kỳ dao động T 2=0,8s. Tính chu
kỳ dao động của quả nặng khi treo đồng thời m1 và m2 vào lò xo.
A. T = 2,8s
B. T = 1,0s
C. T = 2,0s
D. T = 1,4s
Câu 4: Một lò xo khi gắn vật m1 vào thì tạo thành con lắc dao động với chu kì T1=0,4s. Khi gắn vật m2
vào thì thành con lắc dao động với chu kì T2=0,3s. Chu kì của con lắc khi gắn cả hai vật nói trên vào lò
xo là:
A. 0,5s
B. 2,0s
C. 0,4s
D. 0,7s
Câu 5: Một con lắc lò xo có vật nặng m thì dao động với chu kì T, nếu thay m bằng vật khác có khối
T'
lượng m’=4m thì dao động với chu kì T’. Tỉ lệ
là:
T
A. 0,5
B. 4
C. 2
D. 0,25
Câu 6: Một con lắc lò xo có vật nặng khối lượng m dao động điều hòa với chu kì T. Muốn chu kì giảm
đi một nửa thì phải thay vật m bằng vật khác có khối lượng m’ bằng :
A. m’=0,25m
B. m’=0,5m
C. m’=2m
D.m’=4m
Câu 7: Khi gắn quả cầu m1 vào lò xo thì nó dao động với chu kì T1=0,4s. Khi gắn quả cầu m2 vào lò xo
đó thì nó dao động với chu kì T 2=0,9s. Chu kì của con lắc khi gắn quả cầu có khối lượng m  m1.m2
vào lò xo là :
A. 0,18s
B. 0,25s
C. 0,6s
D. 0,36s
Câu 8: Khi gắn quả cầu khối lượng m 1 vào lò xo thì con lắc dao động với chu kì T 1=0,6s. Khi gắn quả
cầu khối lượng m2 vào lò xo thì con lắc lại dao động với chu kì T 2=0,8s. Khi gắn quả cầu có khối
lượng m=m2-m1 thì con lắc dao động với chu kì:
A. 0,1s
B. 1,4s
C. 0,2s
D. 0,53s
Câu 9: Một con lắc lò xo dao động với chu kì T khi vật nặng có khối lượng 100g. Muốn con lắc dao
động với chu kì T’=2T thì cần thay vật nặng có khối lượng bao nhiêu?
A. 400g
B. 200g
C. 100g
D.
50g
Câu 10: Một con lắc lò xo gồm vật có khối lượng m và lò xo có độ cứng k, dao động điều hòa. Nếu
tăng độ cứng k lên 2 lần và giảm khối lượng m đi 8 lần thì tần số dao động của vật sẽ
A. tăng 2 lần.
B. giảm 4 lần.
C. giảm 2 lần.
D. tăng 4 lần.
C...
BÀI TẬP CON LẮC LÒ XO
Dạng 1: Chu kì của con lắc khi thay đổi khối lượng vật nặng
Câu 1: Một vật khối lượng m=500g treo vào một xo độ cứng k treo thẳng đứng thì con lắc dao
động với chu kì T = 0,314s. Khi treo thêm một gia trọng khối lượng Δm=50g thì con lắc dao động với
chu kì:
A. 0,628s B. 0,2s C. 0,33s D. 0,565s
Câu 2. Một đầu của xo được treo vào điểm cố định O, đầu kia treo một vật nặng m
1
thì chu dao
động là T
1
=1,2s. Khi thay bằng vật m
2
thì chudao động là T
2
= 1,6s. Chu kì dao động khi treo đồng
thời m
1
và m
2
vào lò xo là
A. 0,4s. B. 2,4s. C. 2s. D. 1,4s
Câu 3. Một đầu củaxo được treo vào điểm cố định O, đầu kia treo một quả nặng m
1
thì chu kỳ dao
động T
1
= 0,6s. Khi thay quả nặng m
1
bằng quả nặng m
2
vào thì chu kỳ dao động T
2
=0,8s. Tính chu
kỳ dao động của quả nặng khi treo đồng thời m
1
và m
2
vào lò xo.
A. T = 2,8s B. T = 1,0s C. T = 2,0s D. T = 1,4s
Câu 4: Một lò xo khi gắn vật m
1
vào thì tạo thành con lắc dao động với chu kì T
1
=0,4s. Khi gắn vật m
2
vào thì thành con lắc dao động với chu kì T
2
=0,3s. Chu kì của con lắc khi gắn cả hai vật nói trên vào lò
xo là:
A. 0,5s B. 2,0s C. 0,4s D. 0,7s
Câu 5: Một con lắc xo vật nặng m thì dao động với chu T, nếu thay m bằng vật khác khối
lượng m’=4m thì dao động với chu kì T’. Tỉ lệ
'T
T
là:
A. 0,5 B. 4 C. 2 D. 0,25
Câu 6: Một con lắc lò xo có vật nặng khối lượng m dao động điều hòa với chu kì T. Muốn chu kì giảm
đi một nửa thì phải thay vật m bằng vật khác có khối lượng m’ bằng :
A. m’=0,25m B. m’=0,5m C. m’=2m D.m’=4m
Câu 7: Khi gắn quả cầu m
1
vào lò xo thì nó dao động với chu kì T
1
=0,4s. Khi gắn quả cầu m
2
vào lò xo
đó thì nó dao động với chu T
2
=0,9s. Chu của con lắc khi gắn quả cầu khối lượng
1 2
.m m m
vào lò xo là :
A. 0,18s B. 0,25s C. 0,6s D. 0,36s
Câu 8: Khi gắn quả cầu khối lượng m
1
o lò xo thì con lắc dao động với chu kì T
1
=0,6s. Khi gắn quả
cầu khối lượng m
2
vào xo thì con lắc lại dao động với chu T
2
=0,8s. Khi gắn quả cầu khối
lượng m=m
2
-m
1
thì con lắc dao động với chu kì:
A. 0,1s B. 1,4s C. 0,2s D. 0,53s
Câu 9: Một con lắc xo dao động với chu T khi vật nặng khối lượng 100g. Muốn con lắc dao
động với chu kì T’=2T thì cần thay vật nặng có khối lượng bao nhiêu?
A. 400g B. 200g C. 100g D.
50g
Câu 10: Một con lắc xo gồm vật khối lượng m xo độ cứng k, dao động điều hòa. Nếu
tăng độ cứng k lên 2 lần và giảm khối lượng m đi 8 lần thì tần số dao động của vật sẽ
A. tăng 2 lần. B. giảm 4 lần. C. giảm 2 lần. D. tăng 4 lần.
Câu 11. Một con lắc xo gồm một quả cầu khối lượng m = 0,1kg, xo độ cứng k = 10N/m. Khi
thay m= m’=1,6kg thì chu kì của con lắc tăng một lượng
A. 1,2(s). B. 0,4(s). C. 0,6(s). D. 0,8(s).
Câu 12. Một vật có khối lượng m = 49g treo vào một lò xo thẳng đứng thì tần số dao động điều hoà
20Hz. Treo thêm vào lò xo vật khối lượng m’ = 15g thì tần số dao động của hệ là
A. 35Hz. B. 17,5Hz. C. 12,5Hz. D. 35Hz.
Câu 13. Hai con lắc dao động điều hoà độ cứng bằng nhau nhưng khối lượng các vật hơn kém nhau
90g. Trong cùng 1 khoảng thời gian con lắc 1 thực hiện 12 dao động trong khi con lắc 2 thực hiện 15
dao động. Khối lượng các vật nặng của 2 con lắc là
A. 450g và 360g. B. 270g và 180g. C. 250g và 160g. D. 210g và 120g.
Câu 14. Một con lắc lò xo gồm 1 vật có khối lượng m và lò xo có độ cứng k không đổi, dao động điều
hoà. Nếu khối lượng m = 200g thì chu kì con lắc là 2s để chu kì con lắc là 1s thì khối lượng của vật là
A. 200g. B. 800g. C. 50g. D. 100g.
bài tập Con lắc lò xo - Trang 2
bài tập Con lắc lò xo - Người đăng: yenbu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
bài tập Con lắc lò xo 9 10 463