Ktl-icon-tai-lieu

bài tập công pháp quốc tế

Được đăng lên bởi huu-cuong-nguyen1
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 542 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Bài tập cá nhân tuần 1

Môn Công pháp quốc tế

BÀI LÀM
Trước khi đánh giá tính hợp pháp của những hành vi do Tissu thực hiện cũng
như tính hợp pháp của hành vi sử dụng lực lượng vũ trang do Saba thực hiện ngày
2/2/2010, ta phải xác định Mitssu có phải là một quốc gia hay không?
Trước tiên, cần nhận định rằng luật quốc tế chưa có quy định trực tiếp về ly
khai. Tuy nhiên có thể thấy “bản thân các bước thực hiện tiến trình ly khai (mà
không có sự chấp thuận của quốc gia gốc) về cơ bản đều tạo ra khả năng mâu thuẫn,
nếu không nói là mâu thuẫn gay gắt, với một số nguyên tắc cơ bản của luật quốc
tế”3. Pháp luật quốc tế về tính hợp pháp của các hành động ly khai cũng chưa rõ
ràng. Việc công nhận một quốc gia ra đời từ đấu tranh ly khai vẫn còn là vấn đề gây
nhiều tranh cãi. Nhưng nếu công nhận thì không chỉ tạo điều kiện cho những yếu tố
như sức mạnh lấn át các giá trị về công lý và lẽ phải mà còn là tác nhân tiềm tàng gây
ra sự bất ổn định trong quan hệ quốc tế. Mặc dù việc công nhận hay không công nhận
không ảnh hưởng đến tư cách chủ thể luật quốc tế của quốc gia nhưng rõ ràng sẽ có
những hệ quả pháp lí nhất định. Mặt khác, một thực thể sẽ trở thành quốc gia khi có
đủ 4 yếu tố cấu thành: dân cư thường xuyên, lãnh thổ xác định, chính phủ và năng
lực tham gia vào các quan hệ với chủ thể quốc tế khác 1. Chỉ xét riêng yếu tố lãnh thổ,
em cho rằng, vùng lãnh thổ mà Mitssu chiếm đóng thực chất thuộc chủ quyền của
Saba. Như vậy, Mitssu không có đầy đủ yếu tố cấu thành của một quốc gia đồng thời
bản thân con đường hình thành Cộng hòa Mitssu đã có sự vi phạm pháp luật quốc tế
như đã nêu ở trên nên em cho rằng Mitssu không phải là một quốc gia. Do đó, trong
bài làm của mình, em sẽ đi giải quyết tính hợp pháp của các hành vi mà các quốc gia
đã thực hiện dưới khía cạnh Mitssu không phải là quốc gia.
1.
Xác định tính hợp pháp của những hành vi do Tissu thực hiện:
(i)
Sử dụng lực lượng vũ trang giúp đỡ nhóm hồi giáo thành lập cộng hòa
Mitssu năm 2009.
Đây là hành vi không hợp pháp.
Thứ nhất, hành vi của Tissu vi phạm nguyên tắc không sử dụng vũ lực hoặc đe
dọa dùng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Một trong những nội dung của nguyên tắc đó là:
Không tổ chức, khuyến khích, giúp đỡ hay tham gia vào nội chiến hay các hành vi
khủng bố tại quốc gia khác. Trong tình huống trên, Tissu đã có hành vi giúp đỡ nhóm
hồi giáo, sử dụng lực lượng quân sự, tấn công và chiếm đóng vùng phía bắc của Saba.
Thứ hai, hành vi của Tissu vi phạm nguyên tắc không can thiệp vào công việc
nội bộ của quốc ...
Bài tập cá nhân tuần 1 Môn Công pháp quốc tế
I LÀM
Trước khi đánh giá tính hợp pháp của những nh vi do Tissu thực hiệnng
như nh hợp pháp của hành vi s dụng lực lượng vũ trang do Saba thực hiện ngày
2/2/2010, ta phải c định Mitssu có phải một quốc gia hay kng?
Trước tiên, cần nhận định rằng luật quốc tế chưa có quy định trực tiếp về ly
khai. Tuy nhiên thể thấy bản thân các bước thực hiện tiến trình ly khai (mà
không có sự chấp thuận của quốc gia gốc) về bản đều tạo ra khả năng mâu thuẫn,
nếu không nói mâu thuẫn gay gắt, với một số nguyên tắc bản của luật quốc
tế”
3
. Pháp luật quốc tế về nh hp pháp của các nh động ly khai cũng chưa
ràng. Việc ng nhận một quốc gia ra đời từ đấu tranh ly khai vẫn n vấn đề gây
nhiều tranhi. Nhưng nếu công nhận thì không chỉ tạo điều kiện cho những yếu t
như sức mạnh lấn át các giá trị về công lý và lẽ phải mà còn là tác nhân tiềm tàng gây
ra sự bất ổn định trong quan hệ quốc tế. Mặc dù việc công nhận hay không công nhận
không ảnh hưởng đến cách chủ thể luật quốc tế của quốc gia nhưng ràng sẽ
những hệ quả pháp nhất định. Mặt khác, một thực thể sẽ trở thành quốc gia khi
đủ 4 yếu t cấu thành: dân thường xuyên, lãnh thổ xác định, chính phủ năng
lực tham gia vào các quan hệ với chủ thể quốc tế khác
1
. Chỉ xét riêng yếu t lãnh thổ,
em cho rằng, vùng lãnh thổ Mitssu chiếm đóng thực chất thuộc chủ quyền của
Saba. Như vậy, Mitssu không có đầy đủ yếu tố cấu thành của một quốc gia đồng thời
bản thân con đường hình thành Cộng hòa Mitssu đãsự vi phạm pháp luật quốc tế
như đã u trên n em cho rằng Mitssu không phải là một quốc gia. Do đó, trong
bài làm của mình, em s đi giải quyết tính hợp pháp của các hành vi mà các quốc gia
đã thực hiện dưới khía cạnh Mitssu không phải là quốc gia.
1. c định tính hợp pháp của những nh vi do Tissu thực hiện:
(i) Sử dụng lực ợng trang giúp đ nhóm hồi giáo thành lập cộng a
Mitssu năm 2009.
Đây là nh vi không hợp pp.
Thnhất, hành vi ca Tissu vi phạm ngun tắc không sử dụng vũ lc hoặc đe
dọa dùng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Một trong những nội dung của ngun tắc đó là:
Không tổ chức, khuyến khích, giúp đỡ hay tham gia vào nội chiến hay c nh vi
khủng bố tại quốc gia kc. Trongnh huống trên, Tissu đãhành vi gp đnm
hồi giáo, sdụng lựcợng quân sự, tấn ng và chiếm đóng vùng phía bắc của Saba.
Th hai,nh vi của Tissu vi phạm nguyên tắc không can thiệp vàong việc
nội bộ của quốc gia khác. Việc nhóm phần tử hồi giáo âm mưu đo chính, là công việc
nội bộ của Saba, do đó Tissu kng có quyền can thiệp vào. Tissu sử dụng lực lượng
trang gp đỡ nhóm hi giáo này thành lập cộng hòa Mittsu là hành vi vi phạm nghiêm
trọng nguyên tắc này.
(ii) Xây dựng n cứ quân s giúp cộng hòa Mitssu chống lại Saba năm 2010.
Pa ge
1
bài tập công pháp quốc tế - Trang 2
bài tập công pháp quốc tế - Người đăng: huu-cuong-nguyen1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
bài tập công pháp quốc tế 9 10 398