Ktl-icon-tai-lieu

bài tập đại cương kim loại

Được đăng lên bởi Bá Bích Bụng Bự
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1247 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI
Câu 1: Muối Fe2+ làm mất màu dung dịch KMnO4 ở môi trường axit cho ra ion Fe3+ còn Fe3+ tác dụng với I- cho
ra I2 và Fe2+. Các chất oxi hóa được sắp xếp theo thứ tự tăng dần:
A. Fe3+<I2< MnO4
B. I2<Fe3+< MnO4
C. I2< MnO4 <Fe3+
D. MnO4 <Fe3+<I2
Câu 2: Cho biết các phản ứng xảy ra như sau:
2FeBr2 + Br2  2FeBr3; 2NaBr + Cl2  2NaCl + Br2
Phát biểu đúng là:
A. Tính khử Cl- mạnh hơn của Br 
B. Tính oxi hóa của Br2 mạnh hơn của Cl2
2+

C. Tính khử của Br mạnh hơn Fe
D. Tính oxi hóa của Cl2 mạnh hơn của Fe3+
Câu 3 : Hỗn hợp X gồm Al, Fe2O3, Cu có cùng số mol. Hỗn hợp X hòa tan hoàn toàn trong
A. NaOH dư
B. HCl dư
C. AgNO3 dư
D. NH3 dư
Câu 4: Thể tích dung dịch HNO3 1M (loãng) ít nhất cần dùng để hòa tan hoàn toàn 1 hỗn hợp gồm 0,15 mol Fe,
0,15 mol Cu (biết rằng phản ứng tạo chất khử duy nhất là NO) là
A. 1 lit
B. 0,6 lit
C. 0,8 lit
D. 1,2 lit
Câu 5: 1,368 gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 tác dụng vừa hết với dung dịch HCl (các phản ứng xảy ra
hoàn toàn) thu được dung dịch Y, cô cạn dung dịch Y thu được hỗn hợp 2 muối, trong đó khối lượng muối FeCl 2
là 1,143 gam. Dung dịch Y có thể hòa tan tối đa bao nhiêu gam Cu?
A. 0,216
B. 1,836
C. 0,288
D. 0,432
Câu 6: Hòa tan hết 2,32 gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 trong đó tỉ lệ khối lượng FeO và Fe2O3 là 9:20
trong 200ml dung dịch HCl 1M thu được dung dịch Y. Dung dịch Y có thể hòa tan tối đa bao nhiêu gam Fe?
A. 3,36
B. 3,92
C. 4,48
D. 5,04
Câu 7: Cho 11,36 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng dư thu được
1,344lit khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) và dung dịch X. Dung dịch X có thể hòa tan tối đa 12,88 gam
Fe. Số mol HNO3 trong dung dịch đầu là
A. 1,04
B. 0,64
C. 0,94
D. 0,88
Câu 8: Cho 11,34 gam bột al vào 300 ml dung dịch hỗn hợp gồm FeCl3 1,2M và CuCl2 xM. Sau khi phản ứng
kết thúc thu được dung dịch X và 26,4 gam hỗn hợp 2 kim loại. x có giá trị là
A. 0,4
B. 0,5
C. 0,8
D. 1,0
Câu 9: Cho m gam hỗn hợp X gồm Fe và Cu tác dụng với dung dịch HCl dư thu được dung dịch Y, 10m/17 gam
chất rắn không tan và 2,688 lit H2 (đktc). Để hòa tan hết m gam hỗn hợp cần tối thiểu bao nhiêu ml dung dịch
HNO3 1M (biết rằng chỉ sinh ra sản phẩm khử duy nhất là NO).
A. 1200
B. 800
C. 720
D. 480
Câu 10: Cho m gam Fe tan hết trong 400 ml dung dịch FeCl3 1M thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu
được 71,72 gam chất rắn khan. Để hòa tan m gam Fe cần tối thiểu bao nhiêu ml dung dịch HNO3 1M (sản phẩm
khử duy nhất là NO)
A. 540
B. 480
C. 160
D. 320
Câ...
BÀI TẬP ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI
Câu 1: Muối Fe
2+
làm mất màu dung dịch KMnO
4
ở môi trường axit cho ra ion Fe
3+
còn Fe
3+
tác dụng với I
-
cho
ra I
2
và Fe
2+
. Các chất oxi hóa được sắp xếp theo thứ tự tăng dần:
A. Fe
3+
<I
2
<
4
MnO
B. I
2
<Fe
3+
<
4
MnO
C. I
2
<
4
MnO
<Fe
3+
D.
4
MnO
<Fe
3+
<I
2
Câu 2: Cho biết các phản ứng xảy ra như sau:
2FeBr
2
+ Br
2
2FeBr
3
; 2NaBr + Cl
2
2NaCl + Br
2
Phát biểu đúng là:
A. Tính khử Cl
-
mạnh hơn của
Br
B. Tính oxi hóa của Br
2
mạnh hơn của Cl
2
C. Tính khử của
Br
mạnh hơn Fe
2+
D. Tính oxi hóa của Cl
2
mạnh hơn của Fe
3+
Câu 3 : Hỗn hợp X gồm Al, Fe
2
O
3
, Cu có cùng số mol. Hỗn hợp X hòa tan hoàn toàn trong
A. NaOH dư B. HCl dư C. AgNO
3
D. NH
3
Câu 4: Thể tích dung dịch HNO
3
1M (loãng) ít nhất cần dùng để hòa tan hoàn toàn 1 hỗn hợp gồm 0,15 mol Fe,
0,15 mol Cu (biết rằng phản ứng tạo chất khử duy nhất là NO) là
A. 1 lit B. 0,6 lit C. 0,8 lit D. 1,2 lit
Câu 5: 1,368 gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe
2
O
3
, Fe
3
O
4
tác dụng vừa hết với dung dịch HCl (các phản ứng xảy ra
hoàn toàn) thu được dung dịch Y, cô cạn dung dịch Y thu được hỗn hợp 2 muối, trong đó khối lượng muối FeCl
2
là 1,143 gam. Dung dịch Y có thể hòa tan tối đa bao nhiêu gam Cu?
A. 0,216 B. 1,836 C. 0,288 D. 0,432
Câu 6: Hòa tan hết 2,32 gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe
2
O
3
, Fe
3
O
4
trong đó tỉ lệ khối lượng FeO và Fe
2
O
3
là 9:20
trong 200ml dung dịch HCl 1M thu được dung dịch Y. Dung dịch Y có thể hòa tan tối đa bao nhiêu gam Fe?
A. 3,36 B. 3,92 C. 4,48 D. 5,04
Câu 7: Cho 11,36 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe
2
O
3
, Fe
3
O
4
phản ứng hết với dung dịch HNO
3
loãng dư thu được
1,344lit khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) và dung dịch X. Dung dịch X có thể hòa tan tối đa 12,88 gam
Fe. Số mol HNO
3
trong dung dịch đầu là
A. 1,04 B. 0,64 C. 0,94 D. 0,88
Câu 8: Cho 11,34 gam bột al vào 300 ml dung dịch hỗn hợp gồm FeCl
3
1,2M và CuCl
2
xM. Sau khi phản ứng
kết thúc thu được dung dịch X và 26,4 gam hỗn hợp 2 kim loại. x có giá trị là
A. 0,4 B. 0,5 C. 0,8 D. 1,0
Câu 9: Cho m gam hỗn hợp X gồm Fe và Cu tác dụng với dung dịch HCl dư thu được dung dịch Y, 10m/17 gam
chất rắn không tan và 2,688 lit H
2
(đktc). Để hòa tan hết m gam hỗn hợp cần tối thiểu bao nhiêu ml dung dịch
HNO
3
1M (biết rằng chỉ sinh ra sản phẩm khử duy nhất là NO).
A. 1200 B. 800 C. 720 D. 480
Câu 10: Cho m gam Fe tan hết trong 400 ml dung dịch FeCl
3
1M thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu
được 71,72 gam chất rắn khan. Để hòa tan m gam Fe cần tối thiểu bao nhiêu ml dung dịch HNO
3
1M (sản phẩm
khử duy nhất là NO)
A. 540 B. 480 C. 160 D. 320
Câu 11: Cho 6,72 gam bột Fe tác dụng với 384ml dung dịch AgNO
3
1M sau khi phản ứng kết thúc thu được
dung dịch A và m gam chất rắn. Dung dịch A tác dụng được với tối đa bao nhiêu gam bột Cu?
A. 4,608 B. 7,680 C. 9,600 D. 6,144
Câu 12: 400 ml dung dịch hỗn hợp HNO
3
1M và Fe(NO
3
)
3
0,5M có thể hòa tan bao nhiêu gam hỗn hợp Fe và Cu
có tỉ lệ số mol n
Fe
:n
Cu
=2:3? (sản phẩm khử của HNO
3
duy nhất là NO)
A. 18,24 B. 15,2 C. 14,59 D. 21,89
Câu 13: Hòa tan hỗn hợp gồm m gam Cu và Fe
3
O
4
trong dung dịch HCl dư, sau phản ứng còn lại 8,32 gam chất
rắn không tan và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được 61,92 gam chất rắn khan. M có giá trị là
A. 31,04 B. 40,10 C. 43,84 D. 46,16
Câu 14 : Hòa tan m gam hỗn hợp gồm FeO, Fe(OH)
2
, Fe(OH)
3
(số mol Fe(OH)
2
bằng số mol FeO) trong dung
dịch HNO
3
vừa đủ thu được dung dịch Y và 1,792 lit khí NO sản phẩm khử duy nhất (đktc). Cô cạn dung dịch Y
và lấy chất rắn thu được nung đến khối lượng không đổi thu được 30,4 gam chất rắn khan. Cho 11,2 gam Fe vào
dung dịch Y thu được dung dịch Z và p gam chất rắn không tan.
a. p có giá trị là :
A. 0,28 B. 0,56 C. 0,84 D. 1,12
b. m có giá trị là :
A. 35,49 B. 34,42 C. 34,05 D. 43,05
bài tập đại cương kim loại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập đại cương kim loại - Người đăng: Bá Bích Bụng Bự
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
bài tập đại cương kim loại 9 10 533