Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập đại số tuyến tính

Được đăng lên bởi Nguyễn Thành Sơn
Số trang: 188 trang   |   Lượt xem: 3858 lần   |   Lượt tải: 2 lần
PHAN HUY PHIJ • NGUYEN DOAN TUAN

BAI TAP
DAI SO TUYEN TINH

NHA XUAT BAN HAI HOC QUOC GIA HA NOI

Chin trach nhiem xual bcin

doe:	

Gicim

NGUYEN VAN THOA

Tong bien Op:
Bien tap:

	

NGUYEN THIEF N GIAP

HUY CHU
DOAN 'MAN
NGOC QUYEN

Trinh bay Ilia:

	

NGOC ANH

BAI TAP DAI sq TUYEN TINH
Ma s6: 01.249.0K.2002
In I .501) cudn, tai Xtiiing in NXI3 Giao thong van tai
S6 xuat ban: 49/ 171/CXS. S6 Inch ngang 39 KH/XB
In xong va Opt [Yu chi& CM/ I narn 2002.

Lai NOI DAU

Mon Dai s$ tuygn tinh dude dua vao giang day a hau hat
cac trUnng dai hoc va cao dang nhtt 1a mot mon hoc cd se; can
thigt d@ tigp thu nhUng mon hoc khan. Nham cung cap them
mot tai lieu tham khao phut vu cho sinh vien nganh Toan vi
cac nganh Ki thuat, chting Col Bien soan cugn "BM tap Dai so
tuygn tinh". Cugn each dude chia lam ba chudng bao g6m
nhUng van d6 Cd ban cna Dal so tuygn tinh: Dinh thfic va ma
trail - Khong gian tuygn tinh, anh xa tuygn tinh, he phticing
trinh tuygn tinh - Dang than phttdng.
Trong mOi chudng chung toi trinh bay phan torn tat lY
thuyat, cac vi du, cac hal tap W giai va cugi mOi chudng c6 phan
hudng dan (HD) hoac dap s6 (DS). Cac vi du va bai tap &roc
chon be a mac an to trung binh den kh6, c6 nhUng bai tap
mang tinh 1± thuygt va nhUng bai tap ran luyen ki nang nham
gain sinh vien higu sau them mon lice.
Chung toi xin cam on Ban bien tap nha xugt ban Dai hoc
Qugc gia Ha Nei da Lao digt, kien de cugn sach som dude ra mat
ban doe.
Mac du chting tea da sa dung 'Lai lieu nay nhigu narn cho
sinh vien Toan Dal hoc Su pham Ha NOi va da co nhieu co gang
khi bier, soon, nhUng chat than con có khigm khuygt. Cluing
toi rat mong nhan dude nhUng y kin clang gap cna dee gia.
Ha N0i, thcing 3 !Lam 2001

NhOni bien soan
3

rvikic LUC
Chubhg .1: DINH THOC - MA TRA:N 	

7

A - Tom tat ly thuyeet 	

7

§1. Phep th6 	

7

§ 2. Dinh thitc 	
§ 3. Ma tram 	

10

B - Vi dn 	

12

C - Bei tap 	

35

D HtiOng dein hoac clap so 	

43

Chudng 2. KHONG GIAN VECTO - ANH XA TUYEN TINH

•

PHUGNG TRINH TUYEN TINH 	

57

A - TOrn tat ly thuyeet 	

57

§1. Kh8ng gian vec to 	

57

§2. Anh xa tuyeen tinh 	

61

§ 3. He phydng trinh tuy6n tinh 	

64

§4. Can true caa tai ding cku 	

67

B Vi dtt 	

71

C - Biti tap 	

96

§1. 'thong gian vec to va anh xa tuyeen tinh 	

96

§2. He pinking trinh tuy6n tinh 	

104

§3. Cau tit cna melt tu thing calu 	

106

D. Illidng sign ho(tc clap s6 	

110
5

§1. Khong gian vec td va anh xn tuyin tinh 	

11(

§ 2. He phudng trinh tuyeit tinh 	

12';

§3. Cau tr...
PHAN HUY PHIJ • NGUYEN DOAN TUAN
BAI TAP
DAI
SO
TUYEN TINH
NHA XUAT BAN HAI HOC QUOC GIA HA NOI
Bài tập đại số tuyến tính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập đại số tuyến tính - Người đăng: Nguyễn Thành Sơn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
188 Vietnamese
Bài tập đại số tuyến tính 9 10 405