Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập đại số tuyến tính và hình học ĐH Cần Thơ

Được đăng lên bởi luutranhuutin
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 3529 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Mục lục

Chương 1. HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH

3

Chương 2. MA TRẬN

7

Chương 3. ĐỊNH THỨC

11

Chương 4. KHÔNG GIAN VECTƠ

17

Chương 5. ÁNH XẠ TUYẾN TÍNH

27

Chương 6. VECTER RIÊNG, CHÉO HÓA VÀ DẠNG TOÀN PHƯƠNG 33
Chương 7. ĐƯỜNG BẬC HAI PHẲNG VÀ MẶT BẬC HAI

35

Tài liệu tham khảo

39

1

2

Mục lục

Chương 1

HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH
BÀI TẬP:
Bài tập 1.1 Đưa các ma trận sau về dang bậc thang:






1 −3 2
2 5 6
−4 1 −6
A =  3 −4 1 
B= 1 2 5 
C =  1 2 −5 
2 −5 3
1 3 2
6 3 −4




1 2 −3 0
2 −2 2
1
6 0 −1 
D =  2 4 −2 2  E =  −3
3 6 −4 3
1 −7 10
2

Bài tập 1.2 Đưa các ma trận sau về dang bậc thang rút gọn:






2 2 −1 6 4
2
3 −2
5 1
1 −2 3
1 2
1 10 13  B =  3 −1
2
0 4  C= 1
1 4 −1 3 
A= 4 4
6 6
0 20 19
4 −5
6 −5 7
2
5 9 −2 8






0 1
3 −2
1
3 −1 2
1 2 −1
2 1
 0 4 −1
 0 11 −5 3 
3 


 2 4
1
−2
3 
E
=
F =
D=


 2 −5
0 0
1
1 
3 1
3 6
2 −6 5
0 5 −3
4
4
1
1 5

Bài tập 1.3 Xác định hạng


3 5 7
A= 1 2 3 
1 3 5


1 2 3 4
D= 2 4 6 8 
3 6 9 12


1 −1
5 −1
 1
1 −2
3 

G=
 3 −1
8
1 
1
3 −9
7

của ma trận sau:



1 1 3
B= 2 1 4 
C=
1 2 5



4 3 2 2
E= 0 2 1 1 
F =
0 0 3 3


1
3 −2 −1
 2
5 −2
1 

H=
 1
1
6 13 
−2 −6
8 10
3


1 1 −3
−1 0
2 
−3 5
0

1 2 3 6
2 3 1 6 
3 1 2 6

Chương 1. HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH

4
Bài tập 1.4 Tìm và


1 1 −3
A= 2 1 m 
1 m
3

3 1 1 4
 m 4 10 1
C=
 1 7 17 3
2 2 4 1

Bài tập 1.5 Xác

 x1 +2x2
x1 +3x2
a.

2x1 +5x2

 x1 +2x2
2x1 +5x2
c.

4x1 +9x2

x1 −6x2



x2
e.
−x
+6x

1
2


−x2

biện luận hạng của các ma trận theo tham số m, n:


m
5m −m
m 10m 
B =  2m
−m −2m −3m



m 0 0 n



 D= n m 0 0 
 0 n m 0 

0 0 n m

định sự tồn tại cũng như tính duy nhất nghiệm của mỗi hệ sau:

−3x3 = 8
 −3x1 +6x2 +16x3 = 36
−5x3 = 11
x1 −2x2 −5x3 = −11
b.

−8x3 = 19
2x1 −3x2 −8x3 = −77

−x3 = 4
= −5
 x1 +2x2 −3x3
+x3 = 10
2x1 +4x2 −6x3 +x4 = −8
d.

−x3 = 19
6x1 +13x2 −17x3 +4x4 = −21

=5
2x2 −2x3
+2x5 = 2



−4x3 +x4 = 0
x1 +2x2 −3x3 +x4 +4x5 = 1
f.
+x3 +5x4 = 3
2x

1 +5x2 −7x3 +3x4 +10x5 = 5


+5x3 +4x4 = 0
2x1 +4x2 −5x3 +3x4 +8x5 = 3

Bài tập 1.6 Hãy xác định a, b, c, d để mỗi hệ cho bởi ma trận đầy đủ sau đây là có
nghiệm, trong trường hợp hệ có nghiệm khi nào nghiệm đó là duy nhất.




2 4 −3 6

7 2 
a. 0 b
0 0
a a


1 −1 4 −2 5
 0
1 2
3 4 

b. 
 0
0 d
5 7 
0
0 0 cd c


Bài tập 1.7 Xác định sự tồn tại cũng như tính duy nhất nghiệm của mỗi hệ sau:


2x
+x
+x
=
2
5x1 − x2 + x3 − 2x4 = 2


1
2
3...
Mục lục
Chương 1. HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH 3
Chương 2. MA TRẬN 7
Chương 3. ĐỊNH THỨC 11
Chương 4. KHÔNG GIA N VECTƠ 17
Chương 5. ÁNH XẠ TUYẾN TÍNH 27
Chương 6. VECTER RIÊNG, CHÉO HÓA VÀ DẠNG TOÀN PHƯƠNG 33
Chương 7. ĐƯỜNG BẬC HAI PHẲNG VÀ MẶT BẬC HAI 35
Tài liệu tham khảo 39
1
Bài tập đại số tuyến tính và hình học ĐH Cần Thơ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập đại số tuyến tính và hình học ĐH Cần Thơ - Người đăng: luutranhuutin
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Bài tập đại số tuyến tính và hình học ĐH Cần Thơ 9 10 687