Ktl-icon-tai-lieu

bài tập dao động điều hòa

Được đăng lên bởi truongminhxg98
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 189 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ
A. Phần lý thuyết
1. Phương trình dao động
Trong đó
này.

là const. Vì vậy lập pt dao động cũng chính là tìm ba thằng

2. Chu kỳ - Tần số
Chu kỳ: là khoảng thời gian ngắn nhất để trạng thái dđ của vật lặp lại như
cũ. Nó cũng là thời gian để vật thực hiện hết một dao động toàn phần.
Tần số: là số dđ toàn phần thực hiện đc trong 1 đơn vị thời gian, thường thì
là 1 (s).
3. Vận tốc – gia tốc
Vận tốc:
: tại VTCB
: tại biên
Công thức không thời gian:
Gia tốc:
: tại biên
: tại VTCB
4. Thế năng – Động năng – Cơ năng

Chú ý:
Nếu vật điều hòa với chu kỳ T thì động năng và thế năng tuần hoàn với chu
kỳ T/2 (cái này hạ bậc là ra)
Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp động năng = thế năng
là
5. Tổng hợp 2 dao động điều hòa cùng phương cùng t ần số

Giả sử có hai dao động đh cùng phương cùng tần số là x1, x2

Độ lệch pha
N ếu
: x1 sớm pha hơn x2
N ếu
: x1 trễ pha hơn x2
Dao động tổng hợp sẽ là
vớ i

N ếu
N ếu

: x1, x2 cùng pha
: x1, x2 ngược pha

Chú ý: khi biết một dao động thành phần
và dao động
tổng hợp
thì có thể suy ra dao động thành phần còn lại

B. Phần những bài tập cơ bản
1. Dạng 1: Tính thời gian ngắn nhất để vật chạy từ vị trí có li độ x1 sang li
độ x2.
Phương pháp: Dùng đường tròn đơn vị.
B1: xác định VT điểm ngọn A, B trên đường tròn ứng với hai li độ x1, x2
B2: Xác định góc lệch
. Đây chính là góc quét được
. Từ đó rút ra
t
Bài toán ví dụ:
Một vật dao động đh với A=6 (cm) và T=8 (s). Hỏi thời gian ngắn nhất để
vật chuyển động từ VTCB đến vị trí có li độ
là bao lâu.
Giải:
Ta có hình vẽ:
Ban đầu vật ở M11 ứng với VTCB, M2 ứng với vị trí có
Nhận thấy góc lệch là
Từ đó rút ra được: t=1(s)

2. Dạng 2: Tính quãng đường đi được trong khoản thời gian từ t1 đến t2
B1: hình dung được quá trình đi của vật
B2: nếu nhận thấy
thì phân tích
Trong khoảng thời gian nT vật sẽ thực hiện được n dao động toàn phần nên
sẽ đi được 4nA.
Tính nốt phần còn lại đi được trong

bằng cách thay vào hệ.

Phương trình của v để xđ vật chạy theo chiều nào.
Ví dụ: Một vật dao động điều hòa với phương
trình
trong1.1(s) đầu tiên.

(cm) Tính quãng đường vật đi được

Giải:

1.1=5*0.2 + 0.1
Vì vậy quãng đường đi được trong 5 chu kỳ đầu là 5*4*2=40 (cm)
Tính thời gian trong 0.1 giây còn lại
Khi kết thúc 5 chu kỳ này vật có trạng thái như tại t=0.
Tức
dương vì v>0.

và đang chuyển động theo chiều

Tại thời điểm cuối cùng (giấy thứ 1.1) thay vào hệ thu được x= -1 và vật
chuyển động theo chiều âm vì v<0. Nên trong 0.1 giây cuối vậy đi được 4
cm nữa. Vậy túm lại nó đi được 44 cm...
DAO NG I U HOÀĐỘ Đ
A. Ph n lý thuy t ế
1. Ph ng trình dao ngươ độ
Trong óđ là const. Vì v y l p pt dao ng c ng chính là tìm ba th ng độ ũ
này.
2. Chu k - T n s
Chu k : là kho ng th i gian ng n nh t tr ng thái d c a v t l p l i nh để đ ư
c . Nó c ng là th i gian v t th c hi n h t m t dao ng toàn ph n.ũ ũ để ế độ
T n s : là s d toàn ph n th c hi n c trong 1 n v th i gian, th ng thì đ đ đơ ườ
là 1 (s).
3. V n t c – gia t c
V n t c:
: t i VTCB
: t i biên
Công th c không th i gian:
Gia t c:
: t i biên
: t i VTCB
4. Th n ng – ng n ng – C n ngế ă Độ ă ơ ă
Chú ý:
N u v t i u hòa v i chu k T thì ng n ng và th n ng tu n hoàn v i chu ế đ độ ă ế ă
k T/2 (cái này h b c là ra)
Kho ng th i gian gi a hai l n liên ti p ng n ng = th n ng ế độ ă ế ă
5. T ng h p 2 dao ng i u hòa cùng ph ng cùng t n s độ đ ươ
bài tập dao động điều hòa - Trang 2
bài tập dao động điều hòa - Người đăng: truongminhxg98
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
bài tập dao động điều hòa 9 10 757