Ktl-icon-tai-lieu

bài tập di truyền , nguyên phân, giảm phân

Được đăng lên bởi huonggiang99t78
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 2227 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài tập về di truyền phân tử_ nguyên phân_giảm phân và thụ tinh
Tài liệu: Nguyễn Thị Thương
Vấn đề 1: Phân bào nguyên nhiễm
1. Đặc điểm của phân bào nguyên nhiễm:
Phân bào nguyên nhiễm là pha M của chu kì tế bào, tiếp ngay sau pha G2
Kết quả hình thành hai tế bào con có số lượng nhiễm sắc thể giữ nguyên như tế
bào mẹ
Xuất hiện nhiễm sắc thể và phân chia nhiễm sắc thể về hai tế bào con
Trong quá trình phân bào, hạch nhân và màng nhân biến mất và lại được tái tạo
trong tế bào con.
2. Các công thức cơ bản:
 Số tế bào con được tạo ra:
2k
 Số tế bào con mới được tạo thêm:
2k -1
 Tổng số NST đơn có trong các tế bào con được tạo ra 2n. 2k
 Tổng số NST đơn mới tương đương môi trường phải cung cấp:
2n. (2k -1)
 Tổng số NST đơn mới hoàn toàn môi trường phải cung cấp:
2n. (2k -2)
 Số lần NST nhân đôi
k
 Tổng số tâm động trong các tế bào con được tạo ra 2n. 2k
 Tổng số tâm động trong các tế bào con được tạo thêm 2n. (2k -1)
 Tổng số tế bào con hiện diện qua các đợt phân bào: 2k+1 - 1

Dạng1: Xác định sô tế bào và số lần nguyên phân:
Bài 1: Ruồi giấm có bộ NST 2n = 8. Quan sát tế bào sinh dục sơ khai của một ruồi
giấm đực và một ruồi giấm cái đang phân bào người ta nhận thấy :
Số NST kép loại Y ở ruồi giấm đực đang tập trung ở mặt phẳng xích đạo bằng
1/16 số NST đơn các loại khi đang phân ly về các cực tế bào ở ruồi giấm cái.
Tổng số NST đơn và kép các loại ở 2 cá thể nói trên tại thời điểm quan sát là 768.
a. Xác định số tế bào tại mỗi thời điểm quan sát?
b. Nếu các tế bào nói trên đều được tạo ra từ một tế bào sinh dục sơ khai thì số
lần nguyên phân của mỗi tế bào sinh dục sơ khai ban đầu là bao nhiêu.
Bài 2: Ở đậu Hà Lan 2n = 14. Xét 4 tế bào sinh dưỡng A, B, C, D đang phân bào,
người ta nhận thấy số tế bào con tham gia vào đợt phân bào cuối cùng của các tế bào
lần lượt phân chia theo tỷ lệ 1: 2: 4: 8
Tổng số cromatit đếm được trên mặt phẳng xích đạo của tất cả các tế bào con
trong đợt phân bào cuối cùng là 3360 . Hãy xác định.
a. Số lần phân bào của mỗi tế bào A, B, C, D
b. Số tế bào con mới được tạo thêm từ mỗi tế bào A, B, C, D?
1

c. Tổng số tế bào hiện diện qua các đợt phân bào của 4 tế bào đã cho?
Dạng 2: Xác định bộ NST 2n và số NST môi trường cung cấp.
Bi 4: Theo dõi sự phân bào của 3 hợp tử A, B, C người ta nhận thấy.
à Hợp tử A nguyên phân liên tiếp một số lần, tạo một số tế bào con bằng số NST
đơn trong bộ NST lưỡng bội của loài. Quá trình phân bào của hợp tử A, môi trường
nội bào phải cung cấp 48 NST đơn mới hoàn toàn.
Hợp tử B nguyên phân tạo ...
Bài tập về di truyền phân tử_ nguyên phân_giảm phân và thụ tinh
Tài liệu: Nguyễn Thị Thương
Vấn đề 1: Phân bào nguyên nhiễm
1. Đặc điểm của phân bào nguyên nhiễm:
Phân bào nguyên nhiễm là pha M của chu kì tế bào, tiếp ngay sau pha G2
Kết quả hình thành hai tế bào con số lượng nhiễm sắc thể giữ nguyên như tế
bào mẹ
Xuất hiện nhiễm sắc thể và phân chia nhiễm sắc thể về hai tế bào con
Trong quá trình phân bào, hạch nhân màng nhân biến mất lại được tái tạo
trong tế bào con.
2. Các công thức cơ bản:
Số tế bào con được tạo ra: 2
k
Số tế bào con mới được tạo thêm: 2
k
-1
Tổng số NST đơn có trong các tế bào con được tạo ra 2n. 2
k
Tổng số NST đơn mới tương đương môi trường phải cung cấp:
2n. (2
k
-1)
Tổng số NST đơn mới hoàn toàn môi trường phải cung cấp:
2n. (2
k
-2)
Số lần NST nhân đôi k
Tổng số tâm động trong các tế bào con được tạo ra 2n. 2
k
Tổng số tâm động trong các tế bào con được tạo thêm 2n. (2
k
-1)
Tổng số tế bào con hiện diện qua các đợt phân bào: 2
k+1
- 1
Dạng1: Xác định sô tế bào và số lần nguyên phân:
Bài 1: Ruồi giấm có b NST 2n = 8. Quan sát tế bào sinh dục khai của một ruồi
giấm đực và một ruồi giấm cái đang phân bào người ta nhận thấy :
Số NST kép loại Y ruồi giấm đc đang tập trung mặt phẳng xích đạo bằng
1/16 số NST đơn các loại khi đang phân ly về các cực tế bào ở ruồi giấm cái.
Tổng số NST đơn và kép các loại ở 2 cá thể nói trên tại thời điểm quan sát là 768.
a. Xác định số tế bào tại mỗi thời điểm quan sát?
b. Nếu các tế bào nói trên đều được tạo ra từ một tế bào sinh dục khai thì số
lần nguyên phân của mỗi tế bào sinh dục sơ khai ban đầu là bao nhiêu.
Bài 2: đậu Lan 2n = 14. Xét 4 tế bào sinh dưỡng A, B, C, D đang phân bào,
người ta nhận thấy stế bào con tham gia vào đợt phân bào cuối cùng của các tế bào
lần lượt phân chia theo tỷ lệ 1: 2: 4: 8
Tổng số cromatit đếm được trên mặt phẳng xích đạo của tất cả các tế bào con
trong đợt phân bào cuối cùng là 3360 . Hãy xác định.
a. Số lần phân bào của mỗi tế bào A, B, C, D
b. Số tế bào con mới được tạo thêm từ mỗi tế bào A, B, C, D?
1
bài tập di truyền , nguyên phân, giảm phân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập di truyền , nguyên phân, giảm phân - Người đăng: huonggiang99t78
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
bài tập di truyền , nguyên phân, giảm phân 9 10 176