Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập địa chất công trình của Bùi Trường Sơn

Được đăng lên bởi bui xuan tam
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 3657 lần   |   Lượt tải: 30 lần
TS BÙI TRƯỜNG SƠN

Chöông

Bài tập 2.3

2

Đường
phương

HK1(51m)
A
65m

Đường phương
vị hướng dốc

65m

65m

65m

HK3(84m)

H

bêta

HK2(62m)
Từ hình vẽ trên ta có góc phương vị hướng dốc  = 3150
62  51
 0.239
Góc dốc : tg = h/L = (hH – hA)/AH = 65 2
  = 13027’
2

Bài tập 2.4
500

E
A

Đường phương
vị hướng dốc

530

D

330

C

B

HVTH: NGUYỄN ĐÌNH PHI (09090910)

Trang 1

TS BÙI TRƯỜNG SƠN
Góc dốc :
tg 

h hD  hA
hD  hA


 hD  AB cos( DAB )tg  hA  292 cos(17 0 )tg (80 )  12  51.2m
L
AD
AB cos( DAB )

tg 

h hA  hE
hA  hE


 hE   AC cos( EAC )tg  hA  178cos(77 0 )tg (80 )  12  6.4m
L
AE
AC cos( EAC )

hD  hB , hE  hC

100

Bài tập 2.5

D
B
0

66

A
E

700

C
Góc dốc :
tg 

h hA  hD
hA  hD


 hD   AB cos( DAB )tg  hA  67 cos(560 )tg (100 )  1025  1018.4m
L
AD
AB cos( DAB )

tg 

h hE  hA
hE  hA


 hE  AC cos( EAC )tg  hA  108cos(800 )tg (100 )  1025  1028.3m
L
AE
AC cos( EAC )

hD  hB , hE  hC

Độ sâu lớp đá tại C là: 1040 – 1028.3 = 11.7m
Bài tập 2.1
Đứt gãy nghịch
Bài tập 2.2
Đứt gãy nghịch (B)
Đứt gãy thuận (A)
HVTH: NGUYỄN ĐÌNH PHI (09090910)

Trang 2

TS BÙI TRƯỜNG SƠN

Chöông

4

Bài tập 4.6
xi là % khối lượng đất giữ lại cộng dồn trên rây thứ i
ai là khối lượng đất giữ lại cộng dồn trên rây thứ i
A khối lượng đất làm TN = 910 + 514.9 = 1424.9g
xi = ai/A*100%
% khối lượng đất lọt qua rây thứ i: yi% = 100% - xi%
Ta có bảng kết quả

Số hiệu rây
½ inch
3/8 inch
#4
#10
#20
#40
#100
#200

TN RÂY KHÔ
m giữ lại cộng dồn
xi
(g)
(%)
0
0.00
128.5
9.02
370.8
26.02
910
63.86
TN RÂY RỬA
22.43
0.08
36.84
0.13
51.75
0.19
59.84
0.22

yi
(%)
100.00
90.98
73.98
36.14
99.92
99.87
99.81
99.78

TN RÂY RỬA
#20 xi = (22.43/100)*(514.9/1424.9)
Bài tập 4.7
HR 

V
L
( N  M )  a  o , M  RC với RC viết theo cách rút gọn
N
2F

d

1800 H R
g (  s   w )t

y

s
R
* *100%
s  1 m

Tra bảng ta có
HVTH: NGUYỄN ĐÌNH PHI (09090910)

Trang 3

TS BÙI TRƯỜNG SƠN
 = 0.00836 g/cm.s
Rc = 1 + R*0.001+0.0004+0.0018 (*)
Rc số đọc đã được hiệu chỉnh
Ta có bảng kết quả
Thời gian

R

30’’
45’’
1’
2’
5’
15’
30’
1h
2h
4h
8h
24h

15
14.2
13.6
12
11.5
10
9
8
7
6.5
6
5.5

RC
=((*)-1)x1000
(viết theo cách rút
gọn)
17.2
16.4
15.8
14.2
13.7
12.2
11.2
10.2
9.2
8.7
8.2
7.7

HR

d
(mm)

13.613
13.827
13.987
14.413
14.547
14.947
15.213
15.480
15.747
15.880
16.013
16.147

0.064
0.053
0.046
0.033
0.021
0.012
0.009
0.006
0.004
0.003
0.002
0.001

Bài tập 4.9
Độ ẩm của đất:
Qw 68.3  44.8

*100%  70.4%
Qs 44.8  11.4

W

K...
33
0
TS BÙI TRƯỜNG SƠN
Chöông 2
Bài tập 2.3
Từ hình vẽ trên ta có góc phương vị hướng dốc = 315
0
Góc dốc : tg = h/L = (h
H
– h
A
)/AH =
62 51
0.239
65 2
2
= 13
0
27’
Bài tập 2.4
HVTH: NGUYỄN ĐÌNH PHI (09090910) Trang 1
bêta
H
A
65m65m65m
65m
HK3(84m)
HK2(62m)
HK1(51m)
Đường phương
vị hướng dốc
Đường
phương
C
E
A
D
B
Đường phương
vị hướng dốc
53
0
50
0
Bài tập địa chất công trình của Bùi Trường Sơn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập địa chất công trình của Bùi Trường Sơn - Người đăng: bui xuan tam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Bài tập địa chất công trình của Bùi Trường Sơn 9 10 858