Ktl-icon-tai-lieu

bài tập điện li

Được đăng lên bởi Bui Hang
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1430 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ths. Nguyễn Tiến An – 0988126957

ph¬ng tr×nh ion thu gän
trong viÖc gi¶i bµi tËp ho¸ häc
1. Mét sè chó ý
- thùc tÕ gi¶i bµi tËp theo ph¬ng tr×nh ion thu gän tu©n theo ®Çy ®ñ c¸c bíc cña mét bµi
tËp ho¸ häc nhng quan träng lµ viÖc viÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng : §ã lµ sù kÕt hîp cña
c¸c ion víi nhau.
- Muèn viÕt ®îc viÕt ®îc ph¬ng tr×nh ion thu gän, häc sinh ph¶i n¾m ®îc b¶ng tÝnh tan,
tÝnh bay h¬i, tÝnh ®iÖn li yÕu cña c¸c chÊt, thø tù c¸c chÊt x¶y ra trong dung dÞch.
- Víi ph¬ng ph¸p sö dông ph¬ng tr×nh ion thu gän nã cã thÓ sö dông cho nhiÒu lo¹i
ph¶n øng : Trung hoµ, trao ®æi, oxi ho¸ - khö, ... MiÔn lµ x¶y ra trong dung dÞch, Sau
®©y t«i xin phÐp ®i vµo cô thÓ mét sè lo¹i
Ph¶n øng hçn hîp baz¬ víi hçn hîp axit vµ Muèi cacbonat víi axit.
a. Ph¶n øng trung hoµ.
Ph¬ng tr×nh ph¶n øng :
→ H2O
H+ + OHTheo ph¬ng tr×nh ph¶n øng :
+
−
n H = n OH
b. Ph¶n øng cu¶ muèi cacbonat víi axit.
• NÕu cho tõ tõ axit vµo muèi.
Ph¬ng tr×nh :
H+ + CO32- → HCO3HCO3- + H+ → CO2 + H2O
• NÕu cho tõ tõ muèi vµo axit.
Ph¬ng tr×nh :
2 H+ + CO32- → H2O + CO2
c. Ph¶n øng cña oxit axit víi hçn hîp dung dÞch kiÒm.
• NÕu
• NÕu
• NÕu

nOH −
nCO2
nOH −
nCO2

1<

≤ 1 => chØ t¹o ra muèi axit (HCO 3−)
≥ 2 => chØ t¹o ra muèi trung tÝnh (CO 32 −)
nOH −
nCO2

< 2 => t¹o ra 2 muèi.

• Chó ý :
- NÕu baz¬ d chØ thu ®îc muèi trung hoµ.
- NÕu CO2 d chØ cã muèi axit.
- NÕu cïng mét lóc cã 2 muèi th× c¶ 2 chÊt CO2 vµ baz¬ ®Òu hÕt.
- Khèi lîng chung cña c¸c muèi :
Mọi vấn đề đều có bản chất của nó, hiểu được bản chất là bạn hiểu vấn đề!

Ths. Nguyễn Tiến An – 0988126957

∑m C¸c muèi =

∑m cation +

trong ®ã : mCation = mKim lo¹i

∑m anion

, mAnion = mGèc axit

bµi tËp

I. bµi tËp hçn hîp axit + hçn hîp baz¬.

Bµi tËp 1 :Mét dung dÞch A chøa HCl vµ H2SO4 theo tØ lÖ mol 3 : 1. §Ó trung hoµ 100
ml dung dÞch A cÇn 50 ml dung dÞch NaOH 0,5 M.
a, TÝnh nång ®é mol cña mçi axit.
b, 200 ml dung dÞch A trung hoµ hÕt bao nhiªu ml dung dÞch baz¬ B chøa NaOH 0,2 M
vµ Ba(OH)2 0,1 M ?
c, TÝnh tæng khèi lîng muèi thu ®îc sau ph¶n øng gi÷a dung dÞch A vµ B ?
Híng dÉn
§©y lµ nh÷ng ph¶n øng gi÷a 1 Baz¬ vµ 2 Axit vµ 2 Baz¬ vµ 2 Axit (cã kÌm theo theo
t¹o kÕt tña). VËy nªn nÕu gi¶i ph¬ng ph¸p b×nh thêng sÏ rÊt khã kh¨n trong viÖc lËp
ph¬ng tr×nh ®Ó gi¶i hÖ. Nªn ta sö dông ph¬ng tr×nh ion thu gän.
a. Ph¬ng tr×nh ph¶n øng trung hoµ
H+ + OH- → H2O (1)
Gäi sè mol H2SO4 trong 100 ml ddA lµ x => sè mol HCl lµ 3x
+
nH
= 2 x + 3 x = 5 x (mol)
nOH
nH

C
C

+

−

= 0,5 . 0,05 = 0,025 (mol)
= nOH

−

hay 5 x = 0,025 => x = 0,005

3.0,...
Ths. Nguyễn Tiến An – 0988126957
ph¬ng tr×nh ion thu gän
trong viÖc gi¶i bµi tËp ho¸ häc
1. Mét sè chó ý
- thùc tÕ gi¶i bµi tËp theo ph¬ng tr×nh ion thu gän tu©n theo ®Çy ®ñ c¸c bíc cña mét bµi
tËp ho¸ häc nhng quan träng viÖc viÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng : §ã kÕt hîp cña
c¸c ion víi nhau.
- Muèn viÕt ®îc viÕt ®îc ph¬ng tr×nh ion thu gän, häc sinh ph¶i n¾m ®îc b¶ng tÝnh tan,
tÝnh bay h¬i, tÝnh ®iÖn li yÕu cña c¸c chÊt, thø tù c¸c chÊt x¶y ra trong dung dÞch.
- Víi ph¬ng ph¸p dông ph¬ng tr×nh ion thu gän thÓ dông cho nhiÒu lo¹i
ph¶n øng : Trung hoµ, trao ®æi, oxi ho¸ - khö, ... MiÔn x¶y ra trong dung dÞch, Sau
®©y t«i xin phÐp ®i vµo cô thÓ mét sè lo¹i
Ph¶n øng hçn hîp baz¬ víi hçn hîp axit vµ Muèi cacbonat víi axit.
a. Ph¶n øng trung hoµ.
Ph¬ng tr×nh ph¶n øng :
H
+
+ OH
-
H
2
O
Theo ph¬ng tr×nh ph¶n øng :
n
H
+
= n
OH
b. Ph¶n øng cu¶ muèi cacbonat víi axit.
NÕu cho tõ tõ axit vµo muèi.
Ph¬ng tr×nh :
H
+
+ CO
3
2-
HCO
3
-
HCO
3
-
+ H
+
CO
2
+ H
2
O
NÕu cho tõ tõ muèi vµo axit.
Ph¬ng tr×nh :
2 H
+
+ CO
3
2-
H
2
O + CO
2
c. Ph¶n øng cña oxit axit víi hçn hîp dung dÞch kiÒm.
NÕu
2
CO
OH
n
n
1 => chØ t¹o ra muèi axit (HCO
3
)
NÕu
2
CO
OH
n
n
2 => chØ t¹o ra muèi trung tÝnh (CO
2
3
)
NÕu 1 <
2
CO
OH
n
n
< 2 => t¹o ra 2 muèi.
Chó ý :
- NÕu baz¬ d chØ thu ®îc muèi trung hoµ.
- NÕu CO
2
d chØ cã muèi axit.
- NÕu cïng mét lóc cã 2 muèi th× c¶ 2 chÊt CO
2
vµ baz¬ ®Òu hÕt.
- Khèi lîng chung cña c¸c muèi :
Mọi vấn đề đều có bản chất của nó, hiểu được bản chất là bạn hiểu vấn đề!
bài tập điện li - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập điện li - Người đăng: Bui Hang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
bài tập điện li 9 10 809