Ktl-icon-tai-lieu

Bài Tập Định luật bảo toàn electron

Được đăng lên bởi Nguyễn Văn Tịnh
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 823 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài Tập Định luật bảo toàn electron
Dạng II: Định luật bảo toàn electron
Câu 1: 45/92 Hòa tan 4,59g Al bằng dung dịch HNO3 thu được hỗn hợp khí NO và N2O có tỉ khối hơi
đối với H2bằng 16,75. Thể tích NO và N2O thu được là:
A 1,972 lít va 0,448 lít.
2,016 lít.

B 2,24 lít và 6,72 lít.

C 2,016 lít và 0,672 lít.

D 0,672 lít và

Câu 2: 28/84 Cho 13,92g oxit sắt từ tác dụng với dung dịch HNO3 thu được 0,448 lít khí NxOy (đktc).
Khối lượng HNO3 nguyên chất đã tham gia phản ứng:
A 43,52g.

B 89,11g.

C 25,87g.

D 35,28g

Câu 3: 41/90 Hòa tan hoàn toàn 5,04g hỗn hợp gồm 3 kim loại X, Y, Z vào 100 ml dung dịch
HNO3 x(M) thu được mg muối khan, 0,02 mol NO2 và 0,05 mol N2O. Giá trị x và m là:
A 0,23 M và 54,1g.

B 0,2 M và 81,1g.

C 0,9 M và 8,72g

D 0,03 M và

21,1g
Câu 4: 47/94 Hòa tan hoàn toàn 14,4g kim loại Cu vào dung dịch HNO3 loãng, tất cả khí NO thu được
đem oxi hóa thành NO2 rồi sục vào nước có dòng oxi để chuyển hết thành HNO3. thể tích khí O2 (đktc)
đã tham gia vào quá trình trên là:
A 5,04 lít.

B 25,2 lít.

C 2,52 lít

D 50,4 lít.

Câu 5: 37/88 Hòa tan vừa đủ 6g hỗn hợp hai kim loại X, Y có hóa trị tương ứng là I, II vào dung dịch
hỗn hợp 2 axit HNO3 và H2SO4, thì thu được 2,688 lít hỗn hợp khí B gồm NO2 và SO2(đktc) và tổng
khối lượng là 5,88g. Cô cạn dung dịch sau cùng thì thu được mg muối khan. Giá trị của m là:
A 41,21g.

B 23,12g.

C 14,12g.

D 21,11g.

Câu 6: 2/65 Nung mg bột sắt trong oxi, thu được 3g hỗn hợp chất rắn X. Hòa tan hết hỗn hợp X trong
dung dịch HNO3 dư, thoát ra 0,65 lít khí NO (đktc)(là sản phẩm duy nhất). Giá trị m là:
A 2,52g.

B 2,32g.

C 2,62g.

D 2,22g.

Câu 7: 1/64 Hòa tan hoàn toàn 12g hỗn hợp Fe, Cu (tỉ lệ mol 1 : 1) bằng axit HNO3, thu được V lít
(đktc) hỗn hợp khí X (gồm NO và NO2) và dung dịch Y(chỉ chứa hai muối và axit dư). Tỉ khối của X
đối với H2 bằng 19. Giá trị của V là:
A 3,36 lít.

B 5,6 lít.

C 2,24 lít.

D 4,48 lít.

Câu 8: Hòa tan hoàn toàn 28,8g Cu vào dung dịch HNO3 loãng, đem oxi hóa hết khí NO thành NO2 rồi
sục vào nước có dòng khí O2 để chuyển hết thành HNO3. Thể tích O2(đktc) tham gia phản ứng là bao
nhiêu( trong các giá trị sau)?
A 5,04 lít.

B 4,46 lít.

C 10,08 lít.

D 6,72 lít.

Câu 9: 6/69 Cho 2,52g một kim loại tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng tạo ra 6,84g muối sunfat. Đó
là kim loại nào trong số sau:
A Al.

B Fe.

C Ca.

D Mg.

Câu 10: 4/66 Nung hỗn hợp bột gồm 15,2g Cr2O3 và mg Al ở nhiệt độ cao. Sau khi phản ứng hoàn
toàn, thu được 23,3g hỗn hợp rắn X. Cho toàn bộ hỗn hợp X phản ứng với axi...
Bài Tập Định luật bảo toàn electron
Dạng II: Định luật bảo toàn electron
Câu 1: 45/92 Hòa tan 4,59g Al bằng dung dịch HNO
3
thu được hỗn hợp khí NO và N
2
O có tỉ khối hơi
đối với H
2
bằng 16,75. Thể tích NO và N
2
O thu được là:
A 1,972 lít va 0,448 lít. B 2,24 lít và 6,72 lít. C 2,016 lít và 0,672 lít. D 0,672 lít và
2,016 lít.
Câu 2: 28/84 Cho 13,92g oxit sắt từ tác dụng với dung dịch HNO
3
thu được 0,448 lít khí NxOy (đktc).
Khối lượng HNO
3
nguyên chất đã tham gia phản ứng:
A 43,52g. B 89,11g. C 25,87g. D 35,28g
Câu 3: 41/90 Hòa tan hoàn toàn 5,04g hỗn hợp gồm 3 kim loại X, Y, Z vào 100 ml dung dịch
HNO
3
x(M) thu được mg muối khan, 0,02 mol NO
2
và 0,05 mol N
2
O. Giá trị x và m là:
A 0,23 M và 54,1g. B 0,2 M và 81,1g. C 0,9 M và 8,72g D 0,03 M và
21,1g
Câu 4: 47/94 Hòa tan hoàn toàn 14,4g kim loại Cu vào dung dịch HNO
3
loãng, tất cả khí NO thu được
đem oxi hóa thành NO
2
rồi sục vào nước có dòng oxi để chuyển hết thành HNO
3
. thể tích khí O
2
(đktc)
đã tham gia vào quá trình trên là:
A 5,04 lít. B 25,2 lít. C 2,52 lít D 50,4 lít.
Câu 5: 37/88 Hòa tan vừa đủ 6g hỗn hợp hai kim loại X, Y có hóa trị tương ứng là I, II vào dung dịch
hỗn hợp 2 axit HNO
3
và H
2
SO
4
, thì thu được 2,688 lít hỗn hợp khí B gồm NO
2
và SO
2
(đktc) và tổng
khối lượng là 5,88g. Cô cạn dung dịch sau cùng thì thu được mg muối khan. Giá trị của m là:
A 41,21g. B 23,12g. C 14,12g. D 21,11g.
Câu 6: 2/65 Nung mg bột sắt trong oxi, thu được 3g hỗn hợp chất rắn X. Hòa tan hết hỗn hợp X trong
dung dịch HNO
3
dư, thoát ra 0,65 lít khí NO (đktc)(là sản phẩm duy nhất). Giá trị m là:
A 2,52g. B 2,32g. C 2,62g. D 2,22g.
Câu 7: 1/64 Hòa tan hoàn toàn 12g hỗn hợp Fe, Cu (tỉ lệ mol 1 : 1) bằng axit HNO
3
, thu được V lít
(đktc) hỗn hợp khí X (gồm NO và NO
2
) và dung dịch Y(chỉ chứa hai muối và axit dư). Tỉ khối của X
đối với H
2
bằng 19. Giá trị của V là:
A 3,36 lít. B 5,6 lít. C 2,24 lít. D 4,48 lít.
Bài Tập Định luật bảo toàn electron - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài Tập Định luật bảo toàn electron - Người đăng: Nguyễn Văn Tịnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Bài Tập Định luật bảo toàn electron 9 10 17