Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập đột biến tổng hợp

Được đăng lên bởi Trúc Linh Nguyễn Thị
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 3168 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Các dạng bài tập cơ bản
Dạng 1: Cho biết dạng đột biến gen, xác định sự thay đổi về liên kết Hiđrô và cấu trúc của phần tử prôtêin


Các kiến thức cơ bản:
Giữa A và T có 2 liên kết hyđrô.
Giữa G và X có 3 liên kết hyđrô
Dạng mất cặp nuclêôtit sẽ làm giảm số liên kết hyđrô dạng thêm cặp
nuclêôtit sẽ làm tăng, dạng đảo vị trí sẽ không đổi, dạng thay thế sẽ có thể không
làm thay đổi hoặc tăng hoặc giảm về số liên kết hyđrô trong gen.
Khi biết dạng đột biến ta sắp xếp lại các mã di truyền, từ đó suy ra sự thay đổi của cấu trúc phân tử prôtêin.

Bài 1
1. Số liên kết hyđrô của gen sẽ thay đổi như thể nào khi xảy ra đột biến gen ở các dạng sau:
a.

Mất 1 cặp nuclêôtit trong gen.

2. Phân tử prôtêin sẽ bị thay đổi như thế nào trong các trường hợp đột biến sau đây:
a.

Mất 1 cặp nuclêôtit sau mã mở đầu.

b.

Trong các dạng đột biến nói trên, dạng nào ảnh hưởng nghiêm trọng nhất đến cấu trúc của prôtêin? Vì sao?

Bài giải
1. a. Mất 1 cặp nuclêôtit trong gen:


Nếu mất 1 cặp nuclêôtit A – T sẽ làm giảm 2 liên kết hyđrô.



Nếu mất 1 cặp nuclêôtit G – X sẽ làm giảm 3 liên kết hyđrô.

2.a. Mất một cặp nuclêôtit sau mã mở đầu sẽ thay đổi toàn bộ trình tự các axit amin trong chuỗi polipeptit.
e. Dạng mất một cặp nuclêôtit hay dạng thêm một cặp nuclêôtit thay đổi nghiêm trọng nhất về cấu trúc của prôtêin vì hai
dạng đột biến này đều sắp xếp lại các bộ ba mã hoá từ sau mã hoá mở đầu đến cuối gen, dẫn đến thay đổi toàn bộ trình tự
các axit amin từ mã bị đột biến đến cuối chuỗi polipeptit.
Bài 2 Một gen có cấu trúc dài 0,408mm. Do đột biến thay thế một cặp nuclêôtit này bằng một cặp nuclêôtit khác tại vị trí
nuclêôtit thứ 363 đã làm cho mã bộ ba tại đây trở thành mã không quy định axit amin nào. Hãy cho biết phân tử prôtêin do
gen đột biến tổng hợp có bao nhiêu axit amin?
Bài giải


Nuclêôtit có vị trí 363 thuộc bộ ba thứ 363 : 3 = 121



Codon thứ 121 trở thành mã kết thúc nên số axit amin trong phân tử prôtêin do gen bị đột biến tổng hợp có số axit
amin là:
o

121 – 1 =120 axit amin (nếu kể cả axit amin mở đầu).

o

121 – 2 = 119 axit amin (nếu không kể đến axit amin mở đầu).

2.Thay đổi cấu trúc của phân tử prôtêin:
a.

Thay một cặp nuclêôtit ở vị trí thứ 2 là A – T bằng G – X là thay ở mã mở đầu nên không làm thay đổi axit amin
nào trong phân tử prôtêin.

b.

Mất 1 cặp nuclêôtit là X – G ở vị trí thứ 4 sẽ thay đổi toàn bộ axit amin trong chuỗi pôlipeptit từ sau axit amin mở
đầu.

c.

Đảo vị trí 2 cặp nuclêôtit vị trí thứ 16 và 18 làm mã bộ ba tại đây bị biến đổi thà...
Các dạng bài tập cơ bản
Dạng 1: Cho biết dạng đột biến gen, xác định sự thay đổi về liên kết Hiđrô và cấu trúc của phần tử prôtêin
Các kiến thức cơ bản:
Giữa A và T có 2 liên kết hyđrô.
Giữa G và X có 3 liên kết hyđrô
Dạng mất cặp nuclêôtit sẽ làm giảm số liên kết hyđrô dạng thêm cặp
nuclêôtit sẽ làm tăng, dạng đảo vị trí sẽ không đổi, dạng thay thế sẽ có thể không
làm thay đổi hoặc tăng hoặc giảm về số liên kết hyđrô trong gen.
Khi biết dạng đột biến ta sắp xếp lại các mã di truyền, từ đó suy ra sự thay đổi của cấu trúc phân tử prôtêin.
Bài 1
1. Số liên kết hyđrô của gen sẽ thay đổi như thể nào khi xảy ra đột biến gen ở các dạng sau:
a. Mất 1 cặp nuclêôtit trong gen.
2. Phân tử prôtêin sẽ bị thay đổi như thế nào trong các trường hợp đột biến sau đây:
a. Mất 1 cặp nuclêôtit sau mã mở đầu.
b. Trong các dạng đột biến nói trên, dạng nào ảnh hưởng nghiêm trọng nhất đến cấu trúc của prôtêin? Vì sao?
Bài giải
1. a. Mất 1 cặp nuclêôtit trong gen:
Nếu mất 1 cặp nuclêôtit A – T sẽ làm giảm 2 liên kết hyđrô.
Nếu mất 1 cặp nuclêôtit G – X sẽ làm giảm 3 liên kết hyđrô.
2.a. Mất một cặp nuclêôtit sau mã mở đầu sẽ thay đổi toàn bộ trình tự các axit amin trong chuỗi polipeptit.
e. Dạng mất một cặp nuclêôtit hay dạng thêm một cặp nuclêôtit thay đổi nghiêm trọng nhất về cấu trúc của prôtêin hai
dạng đột biến này đều sắp xếp lại các bộ ba hoá từ sau hoá mở đầu đến cuối gen, dẫn đến thay đổi toàn bộ trình tự
các axit amin từ mã bị đột biến đến cuối chuỗi polipeptit.
Bài 2 Một gen cấu trúc dài 0,408mm. Do đột biến thay thế một cặp nuclêôtit này bằng một cặp nuclêôtit khác tại vị trí
nuclêôtit thứ 363 đã làm cho mã bộ ba tại đây trở thành không quy định axit amin nào. Hãy cho biết phân tử prôtêin do
gen đột biến tổng hợp có bao nhiêu axit amin?
Bài giải
Nuclêôtit có vị trí 363 thuộc bộ ba thứ 363 : 3 = 121
Codon thứ 121 trở thành mã kết thúc nên số axit amin trong phân tử prôtêin do gen bị đột biến tổng hợp có số axit
amin là:
o 121 – 1 =120 axit amin (nếu kể cả axit amin mở đầu).
o 121 – 2 = 119 axit amin (nếu không kể đến axit amin mở đầu).
2.Thay đổi cấu trúc của phân tử prôtêin:
a. Thay một cặp nuclêôtit v trí thứ 2 A T bằng G X thay mở đầu nên không làm thay đổi axit amin
nào trong phân tử prôtêin.
b. Mất 1 cặp nuclêôtit X G vị trí thứ 4 sẽ thay đổi toàn bộ axit amin trong chuỗi pôlipeptit từ sau axit amin mở
đầu.
c. Đảo vị trí 2 cặp nuclêôtit vị trí thứ 16 18 làm bộ ba tại đây bị biến đổi thành TTX, quy định sao AAG
mã hoá axit amin lizin
d. Mất 2 cặp nuclêôtit thứ 13 và 14 làm bộ ba tại vị trí này trở thành AXT, quy định sao UGA đây kết
thúc nên chuỗi polipeptit chỉ còn 4 axit amin sau:
Bài tập đột biến tổng hợp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập đột biến tổng hợp - Người đăng: Trúc Linh Nguyễn Thị
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Bài tập đột biến tổng hợp 9 10 374