Ktl-icon-tai-lieu

bài tập este

Được đăng lên bởi Thái Trần Thị
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 891 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ESTE
Câu 1: Thủy phân chất có CT: C8H14O5 thu được ancol etylic và chất hữu cơ B. Cho biết số mol A = số mol ancol etylic =
½ số mol B. B được điều chế trực tiếp từ glucozơ bằng phản ứng lên men. Trùng ngưng B thu được một polime. CTCT của
A, B lần lượt là:
A.C2H5OCOCH(OH)CH2COOC2H5 và C2H5OH
B. C2H5OCOCH(OH)(CH2 )2COOC2H5 và CH3 CH(OH)COOH
C. HCOOCH(OH)(CH2 )3COOC2H5 và CH3 CH(OH)CH3D. CH3CH(OH)COOCH(CH3)COOC2H5 và CH3 CH(OH)COOH
Câu 2: Hợp chất hữu cơ có CTPT C4H7O2Cl khi thủy phân trong môi trường kiềm được các sản phẩm trong đó có hai
chất có khả năng tráng gương. CTCT đúng là:
A. HCOO-CH2-CHCl-CH3 B. CH3COO-CH2Cl C. C2H5COO-CH2-CH3 D.HCOOCHCl-CH2-CH3
Câu 3: Thủy phân este E có công thức phân tử C 4H8O2 với xúc tác axit vô cơ D. loãng, thu được hai sản phẩm hữu cơ X,
Y (chỉ chứa C, H, O). Từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y bằng một phản ứng duy nhất. Chất X là:
A. Axit axetic
B. ancol etylic
C. Etyl axetat
D. Axit fomic
Câu 4: Hỗn hợp X gồm vinyl axetat, metyl axetat và etyl fomat. Đốt cháy hoàn toàn 3,08 gam X, thu được 2,16 gam
H2O. Phần trăm số mol của vinyl axetat trong X là
A. 75%.
B. 72,08%.
C. 27,92%.
D. 25%.
Câu 5: Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Trong phản ứng este hoá giữa CH3COOH với CH3OH, H2O tạo nên từ –OH trong nhóm –COOH của axit và
H trong nhóm –OH của ancol.
B. Phản ứng giữa axit axetic với ancol benzylic (ở đk thích hợp), tạo thành benzyl axetat có mùi thơm của chuối chín.
C. Để phân biệt benzen, toluen và stiren (ở đk thường) bằng pp hoá học, chỉ cần dùng thuốc thử là nước brom.
D. Tất cả các este đều tan tốt trong nước, không độc, được dùng làm chất tạo hương trong CN thực phẩm, mỹ phẩm.
Câu 6: Hai este A, B là dẫn xuất của benzen có CTPT là C 9H8O2. A và B đều cộng hợp với brom theo tỉ lệ mol là 1 : 1. A
t/d với xút cho1 muối và 1 anđehit. B t/đ với xút dư cho 2 muối và nước, các muối có KLPT lớn hơn KLPT của natri axetat.
CTCT của A và B có thể là:
A. HOOC-C6H4-CH=CH2 và CH2=CH-COOC6H5
B. C6H5COOCH=CH2 và C6H5-CH=CH-COOH
C. HCOOC6H4CH=CH2 và HCOOCH=CH-C6H5
D. C6H5COOCH=CH2 và CH2=CH-COOC6H5
Câu 7: Hợp chất hữu cơ X chứa 1 loại nhóm chức có CTPT là C 8H14O4. Khi thủy phân X trong dd NaOH thu được hai
ancol A và B. Phân tử ancol B có số C nhiều gấp đôi phân tử ancol A. Khi đun nóng với H 2SO4 đặc A cho 1 anken và B cho
2 anken đồng phân cấu tạo.CTCT của X là:
A. CH3OOC(CH2)3COOC2H5
B. C2H5OOCCOOCH(CH3)CH2CH3
C. C2H5 OOCCH2COOC3H7
D. C2H5 OOC(CH2)COOCH(CH3)2
Câu 8:Hh Z gồm hai este X và Y tạo bởi cùng một ancol và hai axit cacboxyli...
ESTE
Câu 1

 !"#$%&'()*&'(*
+&'("#",%-.%/01!$203405(#-6000"(7(#
)8"9
A#
:
;<
:

:

:
 B#
:
;<;
:
<
:

:

=
;<
C#;<;
:
<
=

:

=
;<
=
D#
=
;<;
=
<
:

=
;<
Câu 2:  !>
?
:
@-0(A-B0@,(C&3D(-0
@3E0-C00!0#F0
A#G
:
GG
=
 B#
=
G
:
C#
:
G
:
G
=
 D#G
:
G
=
Câu 3: &HA04I
:
JKFCKA!L#M08&3D( !N8
O;P488<#/NQ,%-.%-O$20(7340R#N
A#)KK B# C#HK D#)KS(
Câu 4: T N0U( K8 ( K S(#V' C  =8W0(N8:8X0(
:
#>9-E(&'(K-0N
A. ?Y# B. ?:8WY# C. :?8Z:Y# D. :Y#
Câu 5:
>C$Q&F0[
A. -0 3 40 & C 0  
=
 J 
=
8
:
 \ 5/]-0(]K
-0(]#
B. >3400 KKJ$1;^@_<8\$1K(6!('_#
C. VQ$`$18&-;^@B0<$20Ca8P9R60'IJ$-(#
D. 3C&,'-0J8@A078R60(\!0-0b.D(8(cD(#
Câu 6: &)8"RdK$1>
Z
:
#)",70J$-(P`(#)
eRJKF('#"eJKFR:('J8C('fg>J!fg>-K#
)"Q
A#G
X
G*
:

:
*G
X
 B.
X
*
:

X
G*G
C#
X
*
:
*G
X
 D.
X
*
:

:
*G
X
Câu 7:  !N4\(4>

#fN-0RRb
)"#>I"&',0AI)#f0J
:
h
i)@"
:@U0\#N
A#
=
;
:
<
=

:
B.
:
;
=
<
:

=
C.
:

:

=
?
D.
:
;
:
<;
=
<
:
Câu 8:j0U(&NO\$^60(7K$K@%%-0RMU0k0;l
N
m
l
O
<#V'C(0(j9R60X8X_@_
:
;@<88X_@_
:
;@<80(
:
#&N0C
-n(!040
A.
=

=
X8? B.
:
Z8 C#
=
X8? D.;<
:
:
X8X
Câu 9.V'C:8?X0(N0U(
K
8
K

=
8
=
:8X_
:
;@<80(
:
#
li@C8:8?X0(N40/J=W(RRbl8W8ZX0(
=
#
K

A.
:
 B.
=
 C.
:
=
 D.
=

Câu 10: H&NCiQ(&GV'CN\
:

:
&'($20o
GpN-0(A-B0KO;(0340-C00!0<j;&'05I$$20
(7I&'05I$-0N<# >C$Qkhông F0
A. V'C(N&-&0U(:(
:
:(
:
# B. N7\&8!4#
C. OA\-0J# D. VjJRR
:
hi^?W
@#
Câu 11: :WW0((7\$qP&'K$20?CRr0/J(70b8:W?80(
T('@#f'0bM(0340
A. =80(# B. =0(# C. =:8=X0(# D. =W0(#
Câu 12: >C$QF0
A. f$qA
:
;<
:
#
B. >340&-0(A-B0K340s0n#
C. 3C&340JR0Rn@,(A&3D('60('-;<#
D. >3400 K-@:hi340(7,#
Câu 13. fW8(&!4NCRr0JR0Rnb;R<8&@340@%Ft0b
340:0(u0@'0&3D( !:Z8?0(#h'U0\N3(MC
_-5
A. # B. :# C. # D. X#
GV: Bạch Ngọc Chính – Chuyên QB –ĐT: 0983017303 Page 1
bài tập este - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập este - Người đăng: Thái Trần Thị
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
bài tập este 9 10 126