Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập este

Được đăng lên bởi Ngân Trần
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 446 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG THPT THỐNG LINH
BT GỬI SỞ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT 2015
*Mức độ biết
1/ Công thức của benzyl axetat là:
A.CH3COO-CH2C6H5
B. HCOO-CH2C6H5
C.CH3COO-C6H5
D. C2H5COOC6H5
2/ Trong các hợp chất axit cacboxylic, ancol, este, amin. Chất nào không có lien kết hiđro?
A. Axit cacboxylic
B. Ancol
C. Este
D. Amin
3/Este bị thủy phân trong môi trường:
A. Axit
B. Bazơ
C. A và B đều đúng
D. A và B đều sai
4/ Lipit là những hợp chất hữu cơ có trong tế bào sống, bao gồm:
A.Chất béo, sáp
B. Sterit, photpholipit
C. A, B đúng
D. A, B sai
5/Các chất béo ở mỡ động vật thường là chất rắn, nó là triglixerit của các gốc axit béo:
A.No
B. Không no
C. Thơm
D. Mạch C dài
6/ Các chất béo ở dầu thực vật thường là chất lỏng, nó là triglixerit của các gốc axit béo:
A.No
B. Không no
C. Thơm
D. Mạch C dài
7/ Chất béo của dầu thực vật thường có phản ứng nào sau đây?
A.Phản ứng thủy phân
B. Phản ứng xà phòng hóa
C. Phản ứng hiđro hóa
D. A, B, C đều đúng
8/ Thành phần chính của xà phòng là:
A.Este của glixerol
B. Muối natri của các axit béo
C. Các axit béo và rượu không no
D. Cả A, B, C đều đúng
9/ Xà phòng có ưu điểm gì?
A.Không gây hại cho da
B. Không gây hại cho môi trường
C. Giảm sức căng bề mặt nên loại bỏ vi sinh vật khỏi bề mặt của da
D. Cả A, B, C đều đúng
10/ Lipit bị thủy phân trong điều kiện nào?
A.Đun nóng trong môi trường axit
B. Ở điều kiện thường bởi các enzim
C. A, B đều đúng
D. A, B đều sai
11/ Chất CH2=CH-OCO-CH2-CH3 có tên là
A.vinyl propionat
B. etyl acrylate
C. vinyl axetat
D. etyl propenoat
12/Este có mùi dứa là chất
A.isoamyl axetat
B. etyl butirat
C. benzyl propionate
D. etyl isovalerat
13/ Chất benzyl propionate có mùi thơm của
A. quả chuối chín
B. quả táo chin
C. hoa hồng
D. hoa nhài
14/ Phản ứng xà phòng hóa là
A.phản ứng để chế tạo xà phòng
B.Phản ứng thủy phân este trong môi trường axit

C.Phản ứng thủy phân este trong môi trường trung tính
D.Phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm
15/Chất béo là este được tạo bởi:
A.Glixerol với axit axetic
B. Ancol etylic với axit béo
C. Glixerol với các axit béo
D. Các phân tử aminoaxit
*Mức độ hiểu:
1/ So sánh nhiệt độ sôi của axit cacboxylic, ancol, este có cùng số nguyên tử cacbon?
A. Axit cacboxylic > este > ancol
B. Axit cacboxylic > ancol > este
C. Este > ancol > axit cacboxylic
D. Ancol > este > axit cacboxylic
2/Thủy phân este CH3COOCH=CH-CH3 trong môi trường kiềm thu được gì?
A.CH3COONa và CH3CH=CHOH
B.CH3COONa và CH3CH2CH2OH
C.CH3COOH và CH3CH=CHONa
D. CH3COONa và CH3CH2CHO
3/ Trong các chất dưới đây, chất ...
TRƯỜNG THPT THỐNG LINH
BT GỬI SỞ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT 2015
*Mức độ biết
1/ Công thức của benzyl axetat là:
A.CH
3
COO-CH
2
C
6
H
5
B. HCOO-CH
2
C
6
H
5
C.CH
3
COO-C
6
H
5
D. C
2
H
5
COOC
6
H
5
2/ Trong các hợp chất axit cacboxylic, ancol, este, amin. Chất nào không có lien kết hiđro?
A. Axit cacboxylic B. Ancol
C. Este D. Amin
3/Este bị thủy phân trong môi trường:
A. Axit B. Bazơ C. A và B đều đúng D. A và B đều sai
4/ Lipit là những hợp chất hữu cơ có trong tế bào sống, bao gồm:
A.Chất béo, sáp B. Sterit, photpholipit
C. A, B đúng D. A, B sai
5/Các chất béo ở mỡ động vật thường là chất rắn, nó là triglixerit của các gốc axit béo:
A.No B. Không no C. Thơm D. Mạch C dài
6/ Các chất béo ở dầu thực vật thường là chất lỏng, nó là triglixerit của các gốc axit béo:
A.No B. Không no C. Thơm D. Mạch C dài
7/ Chất béo của dầu thực vật thường có phản ứng nào sau đây?
A.Phản ứng thủy phân B. Phản ứng xà phòng hóa
C. Phản ứng hiđro hóa D. A, B, C đều đúng
8/ Thành phần chính của xà phòng là:
A.Este của glixerol B. Muối natri của các axit béo
C. Các axit béo và rượu không no D. Cả A, B, C đều đúng
9/ Xà phòng có ưu điểm gì?
A.Không gây hại cho da
B. Không gây hại cho môi trường
C. Giảm sức căng bề mặt nên loại bỏ vi sinh vật khỏi bề mặt của da
D. Cả A, B, C đều đúng
10/ Lipit bị thủy phân trong điều kiện nào?
A.Đun nóng trong môi trường axit B. Ở điều kiện thường bởi các enzim
C. A, B đều đúng D. A, B đều sai
11/ Chất CH
2
=CH-OCO-CH
2
-CH
3
có tên là
A.vinyl propionat B. etyl acrylate
C. vinyl axetat D. etyl propenoat
12/Este có mùi dứa là chất
A.isoamyl axetat B. etyl butirat
C. benzyl propionate D. etyl isovalerat
13/ Chất benzyl propionate có mùi thơm của
A. quả chuối chín B. quả táo chin
C. hoa hồng D. hoa nhài
14/ Phản ứng xà phòng hóa là
A.phản ứng để chế tạo xà phòng
B.Phản ứng thủy phân este trong môi trường axit
Bài tập este - Trang 2
Bài tập este - Người đăng: Ngân Trần
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Bài tập este 9 10 834