Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập este lipid

Được đăng lên bởi Hùng Hục
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 738 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BÀI TẬP ESTE-LIPIT
Câu 1: Cho các chất có công thức cấu tạo sau đây: (1) CH3CH2COOCH3 ; (2) CH3OOCCH3 ;
(3) HCOOC2H5 ; (4) CH3COOH ; (5) CH3CH2COOCH3 ; (6) HOOCCH2CH2OH ;
(7) CH3OOC – COOC2H5
Những chất thuộc loại este là:
A. (1) ; (2) ; (3) ; (4) ; (5) ; (6)
C. (1) ; (2) ; (3) ; (5) ; (7)
C. (1) ; (2) ; (4) ; (6) ; (7)
D. (1) ; (2) ; (3) ; (6) ; (7)
Chọn đáp án C
Câu 2: Thủy phân este E có công thức phân tử C 4H8O2 (có mặt H2SO4 loãng) thu được 2 sản
phẩm hữu cơ X và Y . Từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y bằng một phản ứng duy nhất. Tên gọi
của E là:
A. metyl propionat B. propyl fomat
C. ancol etylic
D. etyl axetat
Chọn đáp án D
Câu 9: Một este có công thức phân tử là C4H8O2 , khi thủy phân trong môi trường axit thu được
rượu etylic. Công thức cấu tạo của C4H8O2 là:
A. C3H7COOH
B. CH3COOC2H5 C. HCOOC3H7
D. C2H5COOCH3
Chọn đáp án B
Câu 10: Thủy phân este X có công thức phân tửC 4H8O2 trong dung dịch NaOH thu được hỗn
hợp 2 chất hữu cơ Y và Z trong đó Z có tỉ khối hơi so với H2 bằng 23. Tên của X là:
A. etyl axetat
B. metyl axetat
C. metyl propionat D. propyl fomat
Chọn đáp án A
Câu 11: Thủy phân hoàn toàn 8,8 gam este đơn chức, mạch hở X với 100 ml dung dịch KOH
1M (vừa đủ) thu được 4,6 gam một ancol Y. Tên gọi của X là:
A. etyl fomat
B. etyl propionat
C. etyl axetat
D. propyl axetat
Chọn đáp án C
Câu 12: Đốt cháy hoàn toàn 3,7 gam một este đơn chức X thu được 3,36 lit khí CO 2 (đktc) và
2,7 gam H2O. Công thức phân tử của X là:
A. C2H4O2
B. C3H6O2
C. C4H8O2
D. C5H8O2
Chọn đáp án B
Câu 13: 10,4 gam hỗn hợp X gồm axit axetic và etyl axetat tác dụng vừa đủ với 150 gam dung
dịch natri hidroxit 4%. Phần trăm khối lượng của etyl axetat trong hỗn hợp bằng:
A. 22 %
B. 42,3 %
C. 57,7 %
D. 88 %
Chọn đáp án B
Câu 14: Đun 12,00 gam axit axetic với một lượng dư ancol etylic (có axit H 2SO4 đặc làm xúc
tác). Đến khi phản ứng dừng lại thu được 11,00 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hóa là
bao nhiêu ?
A. 70%
B. 75%
C. 62,5%
D. 50%
Chọn đáp án C
Câu 15: Tính khối lượng este metyl metacrylat thu được khi đun nóng 215 gam axit metacrylic
với 100 gam rượu metylic. Giả thiết phản ứng este hóa đạt hiệu suất 60%.
A. 125 gam
B. 175 gam
C. 150 gam
D. 200 gam
Chọn đáp án C
Câu 19: Để biến một số dầu thành mở rắn hoặc bơ nhân tạo người ta thực hiện quá trình nào sau
đây ?
A. hidro hóa (xt Ni)
B. cô cạn ở nhiệt độ cao
C. làm lạnh
D. xà phòng hóa
Chọn đáp án A
Câu 20: Khi thủy phân chất nào sau đây sẽ thu được glixerol ?
A. muối
B. este dơn chức
C. chất béo
D. etyl axetat

Chọn...
BÀI TẬP ESTE-LIPIT
Câu 1: Cho các chất có công thức cấu tạo sau đây: (1) CH
3
CH
2
COOCH
3
; (2) CH
3
OOCCH
3
;
(3) HCOOC
2
H
5
; (4) CH
3
COOH ; (5) CH3CH
2
COOCH3 ; (6) HOOCCH
2
CH
2
OH ;
(7) CH
3
OOC – COOC
2
H
5
Những chất thuộc loại este là:
A. (1) ; (2) ; (3) ; (4) ; (5) ; (6) C. (1) ; (2) ; (3) ; (5) ; (7)
C. (1) ; (2) ; (4) ; (6) ; (7) D. (1) ; (2) ; (3) ; (6) ; (7)
Chọn đáp án C
Câu 2: Thủy phân este E công thức phân t C
4
H
8
O
2
(có mặt H
2
SO
4
loãng) thu được 2 sản
phẩm hu cơ X Y . Từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y bằng một phản ứng duy nhất. Tên gọi
của E là:
A. metyl propionat B. propyl fomat C. ancol etylic D. etyl axetat
Chọn đáp án D
Câu 9: Một este có công thức phân t là C
4
H
8
O
2
, khi thủy phân trong i trường axit thu được
rượu etylic. Công thức cấu tạo của C
4
H
8
O
2
là:
A. C
3
H
7
COOH B. CH
3
COOC
2
H
5
C. HCOOC
3
H
7
D. C
2
H
5
COOCH
3
Chọn đáp án B
Câu 10: Thủy phân este X công thức phân tửC
4
H
8
O
2
trong dung dịch NaOH thu được hỗn
hợp 2 chất hữu cơ Y và Z trong đó Z có tỉ khối hơi so với H
2
bằng 23. Tên của X là:
A. etyl axetat B. metyl axetat C. metyl propionat D. propyl fomat
Chọn đáp án A
Câu 11: Thủy phân hoàn toàn 8,8 gam este đơn chức, mch hở X với 100 ml dung dịch KOH
1M (vừa đủ) thu được 4,6 gam một ancol Y. Tên gọi của X là:
A. etyl fomat B. etyl propionat C. etyl axetat D. propyl axetat
Chọn đáp án C
Câu 12: Đốt cháy hoàn toàn 3,7 gam một este đơn chức X thu được 3,36 lit khí CO
2
(đktc)
2,7 gam H
2
O. Công thức phân tử của X là:
A. C
2
H
4
O
2
B. C
3
H
6
O
2
C. C
4
H
8
O
2
D. C
5
H
8
O
2
Chọn đáp án B
Câu 13: 10,4 gam hỗn hợp X gồm axit axeticetyl axetat tác dụng vừa đủ với 150 gam dung
dịch natri hidroxit 4%. Phần trăm khối lượng của etyl axetat trong hỗn hợp bằng:
A. 22 % B. 42,3 % C. 57,7 % D. 88 %
Chọn đáp án B
Câu 14: Đun 12,00 gam axit axetic với một lượng ancol etylic (có axit H
2
SO
4
đặc làm xúc
tác). Đến khi phản ứng dừng lại thu được 11,00 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hóa là
bao nhiêu ?
A. 70% B. 75% C. 62,5% D. 50%
Chọn đáp án C
Câu 15: Tính khối lượng este metyl metacrylat thu được khi đun nóng 215 gam axit metacrylic
với 100 gam rượu metylic. Giả thiết phản ứng este hóa đạt hiệu suất 60%.
A. 125 gam B. 175 gam C. 150 gam D. 200 gam
Chọn đáp án C
Câu 19: Để biến một số dầu thành mở rắn hoặc bơ nhân tạo người ta thực hiện quá trình nào sau
đây ?
A. hidro hóa (xt Ni) B. cô cạn ở nhiệt độ cao
C. làm lạnh D. xà phòng hóa
Chọn đáp án A
Câu 20: Khi thủy phân chất nào sau đây sẽ thu được glixerol ?
A. muối B. este dơn chức C. chất béo D. etyl axetat
Bài tập este lipid - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập este lipid - Người đăng: Hùng Hục
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Bài tập este lipid 9 10 196