Ktl-icon-tai-lieu

Bài Tập Excel

Được đăng lên bởi rongconvang
Số trang: 70 trang   |   Lượt xem: 804 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Vaän duïng EXCEL ñeå xöû lyù keá toaùn trong ñieàu kieän aùp duïng hình thöùc Nhaät kyù chun

E. A. S.
KYØ 1/2008

Baùo caùo Töø ngaøy

ñeán ngaøy

Ñôn vò: COÂNG TY E.A.S.
Ñòa chæ: XYZ Tröôøng Sôn F15 Q10
Maõ soá thueá
123456789-001
:

nh thöùc Nhaät kyù chung

.

Nhaät kyù ÑB
111 111
112 112
131 331

HTTK1

MTD

MTC

SLMT DC_HTTK1

DC_TK1

HEÄ THOÁNG TAØI KHOAÛN CAÁP 1
TK1
111
112
113
121
128
129
131
133
136
138
139
141
142
144
151
152
153
154
155
156
157

TENTK1
Tieàn maët
Tieàn göûûi ngaân haøng
Tieàn ñang chuyeån
Ñaàu tö chöùng khoaùn ngaén haïn
Ñaàu tö ngaén haïn khaùc
Döï phoøng giaûm giaù ÑT ngaén haïn
Phaûi thu cuûa khaùch haøng
Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø
Phaûi thu noäi boä
Phaûi thu khaùc
Döï phoøng phaûi thu khoù ñoøi
Taïm öùng
Chi phí traû tröôùc ngaén haïn
Theá chaáp, kyù cöôïc, kyù quyõ ngaén haïn
Haøng mua ñang ñi treân ñöôøng
Nguyeân lieäu,vaät lieäu
Coâng cuï, duïng cuï
Chi phí Saûn xuaát, kinh doanh dôû dang
Thaønh phaåm
Haøng Hoùa
Haøng gôûi baùn

Page 3

HTTK1

158
159
161
211
212
213
214
217
221
222
223
228
229
241
242
243
244
311
315
331
333
334
335
336
337
338
341
342
343

Haøng hoùa kho baûo thueá
Döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho
Chi söï nghieäp
Taøi saûn coá ñònh höõu hình
Taøi saûn coá ñònh thueâ taøi chính
Taøi saûn coá ñònh voâ hình
Hao moøn TSCÑ
Baát ñoäng saûn ñaàu tö
Ñaàu tö chöùng khoaùn daøi haïn
Voán goùp lieân doanh
Ñaàu tö vaøo coâng ty lieân keát
Ñaàu tö daøi haïn khaùc
Döï phoøng giaûm giaù ÑTDH
Xaây döïng cô baûn dôû dang
Chi phí traû tröôùc daøi haïn
Taøi saûn thueá thu nhaäp hoaõn laïi
Kyù quyõ, kyù cöôïc daøi haïn
Vay ngaén haïn
Nôï daøi haïn ñeán haïn traû
Phaûi traû cho ngöôøi baùn
Thueá vaø caùc khoaûn phaûi noäp nhaø nöôùc
Phaûi traû coâng nhaân vieân
Chi phí phaûi traû
Phaûi traû noäi boä
Thanh toaùn theo tieán ñoä keá hoaïch hôïp ñoàng xaây döïng
Phaûi traû, phaûi noäp khaùc
Vay daøi haïn
Nôï daøi haïn
Traùi phieáu phaùt haønh

Page 4

HTTK1

344
347
351
352
411
412
413
414
415
418
419
421
431
441
461
466
511
512
515
521
531
532
611
621
622
627
631
632
635

Nhaän kyù quyõ, kyù cöôïc daøi haïn
Thueá thu nhaäp hoaõn laïi phaûi traû
Quyõ döï phoøng trôï caáp maát vieäc laøm
Döï phoøng phaûi traû
Nguoàn voán kinh doanh
Cheânh leäch ñaùnh giaù laïi taøi saûn
Cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi
Quyõ ñaàu tö phaùt trieån
Quyõ döï phoøng taøi chaùnh
Caùc quyõ khaùc thuoäc voán chuû sôû höõu
Coå phieáu quyõ
Lôïi nhuaän chöa phaân phoái
Quyõ khen thöôûng, phuùc lôïi
Nguoàn voán ñaàu tö XDCB
Nguoàn kinh phí söï ngh...
Vaän duïng EXCEL ñeå xöû lyù keá toaùn trong ñieàu kieän aùp duïng hình thöùc Nhaät kyù chung
E. A. S.
KYØ 1/2008
Baùo caùo
Töø ngaøy ñeán ngaøy
Ñôn vò: COÂNG TY E.A.S.
Ñòa chæ:
XYZ Tröôøng Sôn F15 Q10
Maõ soá thueá:
123456789-001
Bài Tập Excel - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài Tập Excel - Người đăng: rongconvang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
70 Vietnamese
Bài Tập Excel 9 10 257