Ktl-icon-tai-lieu

bài tập excel

Được đăng lên bởi huong897
Số trang: 246 trang   |   Lượt xem: 2244 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CAÙC HAØM CÔ BAÛN
Haøm ñieàu kieän
Haøm And
=AND( ñieàu kieän 1 , ñieàu kieän 2 , … )
Haøm Or
=OR( ñieàu kieän 1 , ñieàu kieän 2 , … )
Haøm If
=IF( ñieàu kieän , thöïc hieän khi ñieàu kieän ñuùng , thöïc hieän khi ñieàu kieän sai )

Haøm xöû lyù chuoåi
Haøm Left
=LEFT( chuoåi , soá kyù töï caàn laáy )

Haøm xöû lyù ngaøy
Haøm Now
=NOW()

Haøm Right
=RIGHT( chuoåi , soá kyù töï caàn laáy )

Haøm Today
=TODAY()

Haøm Mid
=MID( chuoåi , vò trí baét ñaàu , soá kyù töï caàn laáy )

Haøm Day
=DAY( ngaøy )

=LEN( chuoåi )

Haøm Month
=MONTH( ngaøy )

=FIND( chuoåi caàn tìm , chuoåi , vò trí baét ñaàu )

Haøm Year
=YEAR( ngaøy )

Haøm Len
Haøm Find
Haøm Concatenate
=CONCATENATE( chuoåi 1, chuoåi 2, . . .)

Haøm Datevaule
=DATEVALUE(chuoåi ngaøy

Haøm Trim
=TRIM( chuoåi )

Haøm xöû lyù soá
Haøm Int

Haøm thoáng keâ

=INT( soá leû )

Haøm Count
=COUNT( vuøng 1 ,

=MOD( soá chia , soá bò chia )

Haøm Counta
=COUNTA( vuøng 1

Haøm Mod
Haøm Round
=ROUND ( soá leû , laáy bao nhieâu soá )

Haøm Rank
=RANK( giaù trò , daõy giaù trò

Haøm Sum

Haøm Countif
=COUNTIF( vuøng ñieàu kieän

=SUM( vuøng 1 , vuøng 2 , …)
Haøm Average

Haøm Sumif

=AVERAGE( vuøng 1 , vuøng 2 , …)
Haøm Min

=SUMIF( vuøng ñieàu kieän

=MIN( vuøng 1 , vuøng 2 , …)

Haøm Index
=INDEX( vuøng giaù trò

=MAX( vuøng 1 , vuøng 2 , …)

Haøm Hlookup
=HLOOKUP( giaù trò doø tìm

Haøm Max
Haøm Value
=VALUE( chuoåi soá)

Haøm Vlookup
=VLOOKUP( giaù trò doø tìm

Haøm Product
=PRODUCT( vuøng 1 , vuøng 2 , …)

Haøm Match
=MATCH( giaù trò doø

Caùc loãi thöôøng gaëp

Caùc pheùp toaùn

+
*
#N/A
Tham chieáu ñeán moät oâ roãng hoaëc khoâng coù trong danh saùch.
/
#REF!
^
#DIV/0! Chia cho 0 (Voâ nghóa)
#VALUE Sai veà kieåu cuûa toaùn haïng (Ví duï: laáy soá chia cho kyù töï hoaëc ngaøy thaùng) &
####### Coät quaù heïp
#NAME

Thöïc hieän pheùp tính vôùi moät bieán khoâng xaùc ñònh (teân
khoâng gaén vôùi moät oâ hay moät vuøng naøo caû).

aøm xöû lyù ngaøy

TH( ngaøy )

EVALUE(chuoåi ngaøy)

aøm thoáng keâ

NT( vuøng 1 , vuøng 2 , …)

NTA( vuøng 1 , vuøng 2 , …)

K( giaù trò , daõy giaù trò , phöông thöùc )

NTIF( vuøng ñieàu kieän , ñieàu kieän )

F( vuøng ñieàu kieän , ñieàu kieän , vuøng tính toång )

X( vuøng giaù trò , vò trí haøng , vò trí coät )

OKUP( giaù trò doø tìm ,baûng doø tìm ,haøng laáy giaù trò , phöông thöùc )

OKUP( giaù trò doø tìm ,baûng doø tìm ,coät laáy giaù trò , phöông thöùc )

CH( giaù trò doø, daõy doø tìm, phöông thöùc)

Caùc pheùp toaùn
Pheùp toaùn coäng
Pheùp toaùn tröø
Pheùp toaùn nhaân
P...
CAÙC HAØM CÔ BAÛN
Haøm ñieàu kieän
Haøm And
Haøm Or
Haøm If
Haøm xöû lyù chuoåi
Haøm xöû lyù ngaøy
Haøm Left Haøm Now
=NOW()
Haøm Right Haøm Today
=TODAY()
Haøm Mid Haøm Day
Haøm Len Haøm Month
Haøm Find Haøm Year
Haøm Concatenate Haøm Datevaule
Haøm Trim
Haøm xöû lyù soá
Haøm thoáng keâ
Haøm Int Haøm Count
Haøm Mod Haøm Counta
Haøm Round Haøm Rank
Haøm Sum Haøm Countif
Haøm Average Haøm Sumif
=AND( ñieàu kieän 1 , ñieàu kieän 2 , … )
=OR( ñieàu kieän 1 , ñieàu kieän 2 , )
=IF( ñieàu kieän , thöïc hieän khi ñieàu kieän ñuùng , thöïc hieän khi ñieàu kieän sai )
=LEFT( chuoåi , soá kyù töï caàn laáy )
=RIGHT( chuoåi , soá kyù töï caàn laáy )
=MID( chuoåi , vò trí baét ñaàu , soá kyù töï caàn laáy ) =DAY( ngaøy )
=LEN( chuoåi )
=MONTH( ngaøy )
=FIND( chuoåi caàn tìm , chuoåi , vò trí baét ñaàu ) =YEAR( ngaøy )
=CONCATENATE( chuoåi 1, chuoåi 2, . . .)
=DATEVALUE(chuoåi ngaøy
=TRIM( chuoåi )
=INT( soá leû )
=COUNT( vuøng 1 ,
=MOD( soá chia , soá bò chia )
=COUNTA( vuøng 1
=ROUND ( soá leû , laáy bao nhieâu soá )
=RANK( giaù trò , daõy giaù trò
=SUM( vuøng 1 , vuøng 2 , )
=COUNTIF( vuøng ñieàu kieän
bài tập excel - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập excel - Người đăng: huong897
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
246 Vietnamese
bài tập excel 9 10 832