Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập excel hay

Được đăng lên bởi Văn Mít Trần
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 874 lần   |   Lượt tải: 2 lần
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

MAMH
VTB
PEA
ELA
PEB
SGA
VTA
ELB
SGB
PEA
SGA

BẢNG THEO DÕI CHI TIẾT BÁN HÀNG
Tên hàng
Ngày
Đơn giá Số lượng
Thành tiền
7/1/2002
90000
120 10800000
7/9/2002 115000
150 17250000
7/10/2002 120000
136 16320000
7/12/2002
95000
50
4750000
7/15/2002 125000
200 25000000
7/20/2002 110000
299 32890000
7/21/2002 100000
37
3700000
7/22/2002 110000
270 29700000
7/23/2002 115000
500 57500000
7/24/2002 125000
200 25000000

Bảng 1
Mã
hàng

Bảng 2
Tên hàng

EL
Elf Gas
PE
Petrolimex
SG Sai Gon Petro
VT
VT Gas

Đơn giá
Loại A
120000
115000
125000
110000

Tên hàng
Loại B
100000
95000
110000
90000

Elf Gas
Petrolimex
Sai Gon Petro
VT Gas

Số lượng
0
0
0
0

1. Xác định cột tên hàng dựa vào 2 ký tự đầu của Mã hàng và tra trong bảng I
2. Điền thông tin vào cột đơn giá biết rằng đơn giá là khác nhau theo loại hàng A hoặc B cho trong bảng 1
3.Tính thành tiền = số lượng * đơn giá
4. Xác định cột tặng phẩm biết: Hãng Elf sẽ tặng khách hàng bút bi thiên long, các hãng khác tặng Tập Vĩnh Ti
5. Thống kê số lượng của từng loại hàng vào bảng 2
6. Thiết lập điều kiện rút trích ra
Các mặt hàng Loại A có số lượng >= 200
Các mặt hàng bán sau ngày 15/07/2002
Các mặt hàng Elf Gas và VT Gas

Tặng phẩm

g A hoặc B cho trong bảng 1

, các hãng khác tặng Tập Vĩnh Tiến

STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

BẢNG CHIẾT TÍNH GIÁ
Mã hàng
Tên hàng
ĐVT Đơn giá Số lượng Giá mua Thuế vào
X92B
5000
X83B
4000
DFOA
12000
DDOA
10000
LANB
100000
DAPB
10000
N10B
20000
KCLB
5000
X92B
10000
N10B
200
DFOA
10000
LANB
50000
KCLB
2000
DAPB
8000
Bảng phụ
Mã
Tên hàng
ĐVT Đ.giá
Phí V/c
X92
Xăng A92
Lít
5000
5%
X83
Xăng A83
Lít
4500
5%
DDO
Dầu DO
Lít
3000
5%
DFO
Dầu FO
Kg
10000
8%
N10
Nhớt 10
Lít
8000
5%
KCL
Phân Kali
kg
1500
10%
DAP
Phân đạm
kg
2000
10%
LAN
Phân lân
kg
1100
10%

1.Dựa vào 2 ký tự đầu của mã hàng vào bảng phụ điền vào các cột Tên hàng, ĐVT, Đơn giá
2. Tính giá mua, thuế vào, phí V/C, ĐG Vốn và giá vốn, biết
*Giá mua = Đơn Giá * Số lượng
*Thuế vào = Giá mua * Thuế suất. Trong đó thuế suất là 5% nếu ký tự cuối của mã hàng là B v
*Phí vận chuyển = Giá mua * Tỉ lệ phí V/C (Đã cho ở bảng phụ)
*Đơn giá vốn = (Giá mua + Thuế vào + Phí V/C)/ Số lượng
*Giá vốn = Số lượng * Đơn giá vốn
3. Lọc và rút trích các mặt hàng có thuế suất là 5% và 10% tương ứng
4. Thống kê số lượng, ĐG Vốn, và Giá vốn của từng mặt hàng vào bảng thống kê
5. Vẽ biểu đồ cho thấy tỉ lệ giá trị của từng mặt hàng trong tổng giá trị
6. Sắp xếp lại các mẫu tin theo Tên hàng tăng dần

Phí VC

ĐG vốn Giá vốn

Bảng thống...
BẢNG THEO DÕI CHI TIẾT BÁN HÀNG
STT MAMH Tên hàng Ngày Đơn giá Số lượng Thành tiền
1 VTB 7/1/2002 90000 120 10800000
2 PEA 7/9/2002 115000 150 17250000
3 ELA 7/10/2002 120000 136 16320000
4 PEB 7/12/2002 95000 50 4750000
5 SGA 7/15/2002 125000 200 25000000
6 VTA 7/20/2002 110000 299 32890000
7 ELB 7/21/2002 100000 37 3700000
8 SGB 7/22/2002 110000 270 29700000
9 PEA 7/23/2002 115000 500 57500000
10 SGA 7/24/2002 125000 200 25000000
Bảng 1 Bảng 2
Tên hàng
Đơn giá Tên hàng Số lượng
Loại A Loại B
Elf Gas 0
EL Elf Gas 120000 100000
Petrolimex 0
PE
Petrolimex
115000 95000
Sai Gon Petro
0
SG
Sai Gon Petro
125000 110000
VT Gas 0
VT VT Gas 110000 90000
1. Xác định cột tên hàng dựa vào 2 ký tự đầu của Mã hàng và tra trong bảng I
2. Điền thông tin vào cột đơn giá biết rằng đơn giá là khác nhau theo loại hàng A hoặc B cho trong bảng 1
3.Tính thành tiền = số lượng * đơn giá
4. Xác định cột tặng phẩm biết: Hãng Elf sẽ tặng khách hàng bút bi thiên long, các hãng khác tặng Tập Vĩnh Tiến
5. Thống kê số lượng của từng loại hàng vào bảng 2
6. Thiết lập điều kiện rút trích ra
Các mặt hàng Loại A có số lượng >= 200
Các mặt hàng bán sau ngày 15/07/2002
Các mặt hàng Elf Gas và VT Gas
hàng
Bài tập excel hay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập excel hay - Người đăng: Văn Mít Trần
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Bài tập excel hay 9 10 155