Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập giải thích hiện tượng

Được đăng lên bởi Đoàn Văn Thanh An
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1862 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GIAÛI THÍCH HIEÄN TÖÔÏNG
Baøi 1 : Khi troän dung dòch AgNO
3
vôùi dung dòch H
3
PO
4
khoâng thaáy taïo thaønh keát tuûa. Neáu
theâm NaOH vaøo thì thaáy keát tuûa maøu vaøng, neáu theâm tieáp tuïc dung dòch HCl vaøo thaáy keát tuûa
maøu vaøng chuyeån thaønh keát tuûa maøu traéng. Giaûi thích &vieát phöông trình phaûn öùng.?
Baøi 2 : Muoái X vöøa taùc duïng ñöôïc vôùi dung dòch HCl. Vöøa taùc duïng vôùi dung dòch NaOH hoûi
muoái X thuoäc loaïi muoái gì (trung hoaø hay axit) cho thí duï minh hoaï.?
Baøi 3 : A, B, C laø caùc hôïp chaát cuûa Na; A taùc duïng ñöôïc vôùi B. taïo thaønh C khi cho C taùc duïng
vôùi dung dòch HCl thaáy bay ra khí CO
2
. Hoûi A, B, C laø chaát gì ? cho A, B, C laàn löôït taùc duïng
vôùi dung dòch CaCl
2
(ñaëc) vieát phöông trình phaûn öùng.?
Baøi 4 : Cuõng nhö H
2
CO
3
khoâng beàn bò phaân huyû ôû nhieät ñoä thöôøng thaønh CO
2
& H
2
O .Caùc
hidroâxit cuûa baïc vaø thuyû ngaân II cuõng khoâng beàn. Vaäy chuùng phaân huyû thaønh nhöõng chaát gì?
Vieát PTPÖ khi cho AgNO
3
taùc duïng vôùi dd NaOH ?
Baøi 5: Giaûi thích caùc hieän töôïng xaûy ra vaø vieát PTPÖ:
a)Suïc töø töø khí CO
2
hoaëc SO
2
vaøo nöôùc voâi trong tôùi dö CO
2
hoaëc SO
2
b)Cho töø töø boät ñoàng kim loaïi vaøo dd HNO
3
, luùc ñaàu thaáy khí maøu naâu bay ra , sau ñoù khí
khoâng maøu bò hoaù naâu trong khoâng khí, cuoái cuøng thaáy khí ngöøng thoaùt ra
c) Cho vaøi gioït dd HCl ñaëc vaøo coác ñöïng thuoác tím
Baøi 6: Ñeå laøm saïch thuyû ngaân khoûi caùc taïp chaát nhö : Zn, Al, Mg, Sn ngöôøi at khuaáy thuyû ngaân
caøn laøm saïch vôùi dd HgSO
4
baûo hoaø dö . Giaûi thích quaù trình laøm saïch baèng caùc PTPÖ ?
Baøi 7: Taïi sao nöôùc Clo maøu vaøng, khi ñeå laâu ngaøy trôû thaønh khoâng maøu vaø coù moâi tröôøng axit
maïnh?
Baøi 8: Nung hoãn hôïp X goàm FeS
2
vaø FeCO
3
trong khoâng khí tôùi phaûn öùng hoaøn toaøn thu ñöôïc
saûn phaåm goàm 1 oxit saét duy nhaát vaø hoãn hôïp 2 khí A , B. Neáu cho töøng khí loäi qua dd
Ca(OH)
2
töø töø tôùi dö thì coù hieän töôïng gì xaûy ra. Giaûi thích & vieát caùc PTPÖ. Trình baøy phöông
phaùp hoaù hoïc ñeå nhaän bieát caùc khí A, B trong hoãn hôïp cuûa chuùng?
Baøi 9: Boät CuO bò laãn ít boät than (hoãn hôïp A)
a)Trình baøy phöông phaùp vaät lyù ñeå laáy rieâng CuO
b) Laáy 1 ít hoãn hôïp nung noùng trong chaân khoâng ( khoâng coù maët oxi) tôùi khi caùc phaûn öùng
xaûy ra hoaøn toaøn. Giaûi thích söï bieán ñoåi maøu cuûa hoãn hôïp baèng caùc PTPÖ.Neáu nung noùng hoãn
hôïp A trong khoâng khí thì hieän töôïng xaûy ra nhö theá naøo? ( HHCL)
Baøi 10:
a) Cho H
2
SO
4
taùc duïng vôùi tinh theå NaCl ñun noùng nheï , khí thoaùt ra ñöôïc hoaø tan vaøo
nöôùc taïo 1 dd A
b) Cho taùc duïng 1 phaàn cuûa dd A ñun noùng vôùi MnO
2
, khí thu ñöôïc cho loäi vaøo nöôùc ñöôïc
1 dd B
c) Phaàn kia cuûa dd A ñöôïc ñoå vaøo tinh theå Na
2
SO
3
thu ñöôïc 1 khí thöù 3, cho hoaø tan vaøo
nöôùc ñöôïc 1 dd C
d) Cho dd C taùc duïng vôùi dd B roài theâm dd BaCl
2
vaøo. Giaûi thích, vieát taát caû caùc PTPÖ?
Baøi 11: Giaûi thích caùc hieän töôïng sau:
a) Khi suïc Clo vaøo dd Xoâ- ña (Na
2
CO
3
) thaáy coù khí CO
2
bay ra . Neáu thay Clo baèng khí
SO
2
hoaëc SO
3
hoaëc H
2
S thì coù hieän töôïng treân khoâng?. Giaûi thích?
Bài tập giải thích hiện tượng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập giải thích hiện tượng - Người đăng: Đoàn Văn Thanh An
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Bài tập giải thích hiện tượng 9 10 149