Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập giải tích 2(ĐHBK TP.HCM)

Được đăng lên bởi phamvanluonga3
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 745 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TäP GIÉI TÍCH 2
PHÙNG TR≈NG TH‹C

Phùng TrÂng Th¸c
1. Mi∑n giá tr‡ cıa hàm sË f (x, y) = cos 1
a [ 1, 1]

b [cos (1) , 1]

c [

x2 + y 2 là?
d Ph˜Ïng án khác

cos (1) , 1]

2. Mi∑n xác ‡nh và mi∑n giá tr‡ cıa hàm sË

f (x, y) = ln 1

x2

y2

là?
a D = (x, y) 2 R2 : x2 + y 2 < 1 , E = (0, 1)
b D = (x, y) 2 R2 : x2 + y 2  1 , E = (0, 1)
c D = (x, y) 2 R2 : x2 + y 2 < 1 , E = R
d D = (x, y) 2 R2 : x2 + y 2 < 1 , E = ( 1, 0]

3. Mi∑n xác ‡nh và mi∑n giá tr‡ cıa hàm sË
sin
f (x, y) =

là?

⇣p
⌘
1 x2 y 2
p
1 x2 y 2

a D = (x, y) 2 R2 : x2 + y 2 < 1 , E = ( 1, 1)
b D = (x, y) 2 R2 : x2 + y 2 < 1 , E = ( 1, 1)
c D = (x, y) 2 R2 : x2 + y 2 < 1 , E = [

sin 1, sin 1)

d D = (x, y) 2 R2 : x2 + y 2 < 1 , E = [sin 1, 1)

4. M∞t
x

y

y2
2

2z + z 2

3
=0
2

2y + z 2

2z = 0

là m∞t gì?
a Elliptic Paraboloid
c Nón

b Hyperbolic Paraboloid

d Hyperboloid mÎt t¶ng

5. M∞t
x2

2x

y2

là m∞t gì?
a Elliptic Paraboloid

b Nón

c Hyperboloid mÎt t¶ng

d Hyperboloid hai t¶ng

6. M∞t
x2 + 4x + y 2 + 2y + z 2

2z =

5

Phùng TrÂng Th¸c
là m∞t gì?
a C¶u

b Nón

c Hyperboloid mÎt t¶ng

d Hyperbolic Paraboloid

7. M∞t
x2

y2

4x

z 2 + 2z + 2 = 0

2y

là m∞t gì?
a Nón

b C¶u

c Hyperboloid mÎt t¶ng

d Hyperboloid hai t¶ng

8. M∞t
z2

4z

x+5=0

là m∞t gì?
a Trˆ parabol
c Trˆ

b Nón

d Trˆ hyperbol

9. M∞t
3
là m∞t gì?
a M∞t nón mÎt phía

a 0

b 1

c

1

c

d Trˆ parabol

d 2

8
3
2
>
> sin x + y
<
2
2
x +y
f (x, y) =
>
>
:0

Giá tr‡ fx0 (0, 0) là?
b 1

z2 = 0

000
y) . Tính fxyx
(1, 1) .

11. Cho

a 0

p
3 + y2

b N˚a m∞t c¶u

c N˚a m∞t hyperboloid mÎt t¶ng

10. Cho f (x, y) = sin (x

x

1

d

khi (x, y) = (0, 0) .

1
2

12. Cho
f (x, y) =

Giá tr‡ fy0 (0, 1) là?
1
a
b p
c 1
1
2

khi (x, y) 6= (0, 0) ,

d

p

2

8
p
>
>
< 1 + x2 + y 2
>
>
:0

1 khi (x, y) 6= (0, 0) ,
khi (x, y) = (0, 0) .

Phùng TrÂng Th¸c
13. Cho
f (x, y) =

Giá tr‡ fy0 (0, 1) là?
a 0

1

b

c 1

a

1

lim

(x,y)!(0,0)

b 0

c 1

f (x, y) là?

a 0

lim

(x,y)!(0,0)

1

b

c 1

f (x, y) là?

a 0

lim

(x,y)!(0,0)

1

b

c 1

17. Cho

Giá tr‡ cıa
a 0

lim

1

>
>
:0

1)

2

c 1

khi (x, y) 6= (0, 1) ,
khi (x, y) = (0, 1) .

8
>
x2 y 2
>
< 4
2
f (x, y) = x + y
>
>
:
0

khi (x, y) 6= (0, 0) ,
khi (x, y) = (0, 0) .

8
>
x3 y 2
>
< 6
4
f (x, y) = x + y
>
>
:0

khi (x, y) 6= (0, 0) ,
khi (x, y) = (0, 0) .

f (x, y) là?

8
>
xy 2
>
< 4
2
f (x, y) = x + y
>
>
:0

khi (x, y) 6= (0, 0) ,
khi (x, y) = (0, 0) .

d Không tÁn t§i

8
>
x sin (x) + y 2
>
<
x2 + y 2
f (x, y) =
>
>
:0

(x,y)!(0,0)

b

x2 + (y

5

d Không tÁn...
BÀI TäP GIÉI TÍCH 2
PHÙNG TRNG THC
Bài tập giải tích 2(ĐHBK TP.HCM) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập giải tích 2(ĐHBK TP.HCM) - Người đăng: phamvanluonga3
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Bài tập giải tích 2(ĐHBK TP.HCM) 9 10 59