Ktl-icon-tai-lieu

Bai tap Giải tích

Được đăng lên bởi Dao Nam
Số trang: 366 trang   |   Lượt xem: 520 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Môc lôc
Lêi nãi ®Çu

iii

C¸c ký hiÖu vµ kh¸i niÖm

vii

Bµi tËp
1

Sè thùc
1.1
1.2

2

3

3

CËn trªn ®óng vµ cËn d-íi ®óng cña tËp c¸c sè thùc. Liªn
ph©n sè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

Mét sè bÊt ®¼ng thøc s¬ cÊp . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

D·y sè thùc

19

2.1

D·y ®¬n ®iÖu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

2.2

Giíi h¹n. TÝnh chÊt cña d·y héi tô . . . . . . . . . . . . . . 30

2.3

§Þnh lý Toeplitz, ®Þnh lý Stolz vµ øng dông

2.4

§iÓm giíi h¹n. Giíi h¹n trªn vµ giíi h¹n d-íi . . . . . . . . 42

2.5

C¸c bµi to¸n hçn hîp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Chuçi sè thùc

. . . . . . . . . 37

63

3.1

Tæng cña chuçi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

3.2

Chuçi d-¬ng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

3.3

DÊu hiÖu tÝch ph©n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

3.4

Héi tô tuyÖt ®èi. §Þnh lý Leibniz . . . . . . . . . . . . . . . 93

3.5

Tiªu chuÈn Dirichlet vµ tiªu chuÈn Abel . . . . . . . . . . . . 99
i

ii

Môc lôc

3.6

TÝch Cauchy cña c¸c chuçi v« h¹n

. . . . . . . . . . . . . . 102

3.7

S¾p xÕp l¹i chuçi. Chuçi kÐp . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

3.8

TÝch v« h¹n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

Lêi gi¶i
1

2

3

Sè thùc

121

1.1

CËn trªn ®óng vµ cËn d-íi ®óng cña tËp c¸c sè thùc. Liªn
ph©n sè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

1.2

Mét sè bÊt ®¼ng thøc s¬ cÊp . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

D·y sè thùc

145

2.1

D·y ®¬n ®iÖu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

2.2

Giíi h¹n. TÝnh chÊt cña d·y héi tô . . . . . . . . . . . . . . 156

2.3

§Þnh lý Toeplitz, ®Þnh lÝ Stolz vµ øng dông . . . . . . . . . . 173

2.4

§iÓm giíi h¹n. Giíi h¹n trªn vµ giíi h¹n d-íi . . . . . . . . 181

2.5

C¸c bµi to¸n hçn hîp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199

Chuçi sè thùc

231

3.1

Tæng cña chuçi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231

3.2

Chuçi d-¬ng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253

3.3

DÊu hiÖu tÝch ph©n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285

3.4

Héi tô tuyÖt ®èi. §Þnh lý Leibniz . . . . . . . . . . . . . . . 291

3.5

Tiªu chuÈn Dirichlet vµ tiªu chuÈn Abel . . . . . . . . . . . . 304

3.6

TÝch Cauchy cña c¸c chuçi v« h¹n

3.7

S¾p xÕp l¹i chuçi. Chuçi kÐp . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321

3.8

TÝch v« h¹n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bai tap Giải tích - Người đăng: Dao Nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
366 Vietnamese
Bai tap Giải tích 9 10 689