Ktl-icon-tai-lieu

bài tập giao thoa sóng

Được đăng lên bởi Thánh Con
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1367 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GIAO THOA SÓNG (t2)

ĐT: 0989.552.398
DẠNG 3: GIAO THOA SÓNG (t1)

d


u1M  A cos  t  1  2 1 ; u2 M  A cos  t  2  2




d 2
d  d  
 d  d    

t   1 2  1  2
: uM  2 A cos   2 1  1 2 cos



2  

2



Bài 1. Cho hai nguồn kết hợp cùng pha A, B cách nhau 40 cm, dao động theo các phương trình

u A  uB  2 cos 40 t  cm  , tốc độ truyền sóng 1,2m/s; B, C là hai điểm sao cho ABCD là hình chữ nhật, BC = 30cm
( uC  2 cos  40 t   / 3   cm  )

1.1 Viết phương trình sóng tổng hợp tại C

1.2. Tìm tốc độ dao động cực đại của điểm C
(80  cm/s)
1.3. Tìm số điểm CĐ, CT trên AB
(13CĐ, 14CT)
1.4. Tìm số CĐ, CT thuộc CD
(7CĐ, 6CT)
1.5. Tìm số CĐ, CT thuộc AD
(3CĐ, 4CT)
1.6 Tìm số CĐ, CT trên hình chữ nhật ABCD
(26CĐ, 28CT)
1.7. Tìm số CĐ, CT trên AC
(10CĐ; 10CT)
Bài 2. Cho hai nguồn kết hợp S1, S2 cùng pha; S1S2 = 100cm; sóng có f = 10Hz, v = 3m/s.
a) Tìm khoảng cách nhỏ nhất từ S1 đến điểm dao động cực đại trên S1S2
(5cm)
b) Tìm khoảng cách lớn nhất từ S1 đến điểm cực tiểu trên S1S2
(87,5cm)
c) M là điểm CĐ thuộc đường thẳng vuông góc với S1S2 tại S1, tìm khoảng cách lớn nhất, nhỏ nhất của MS1
(151,67cm; 10,56cm)
d) N là điểm dao động CT thuộc đường thẳng vuông góc với S 2S1 tại S1.Tìm khoảng cách lớn nhất, nhỏ nhất của NS 2
(340,833cm; 104,16cm)
e) P là điểm dao động cực đại thuộc đường tròn đường kính S1S2 tìm khoảng cách lớn nhất từ P đến S2 (Max S2P):
(77,787cm)
f) Q là điểm dao động cực tiểu thuộc elip nhận S1, S2 là 2 tiêu điểm tìm Max(S2Q)
(145cm)

Bài 3. Cho hai nguồn A, B cùng tần số, cùng pha, cách nhau 8 
a) Tìm số điểm cực đại trên AB
(15)
b) Tìm số điểm dao động cực đại trên đường tròn bao 2 điểm A, B
(32)
Bài 4. Hai nguồn A, B cách nhau 20cm dao động theo pt u A  uB  4 cos  40 t  cm ; M thuộc vân giao thoa cực đại
cách A, B những đoạn AM = 18,5cm; BM = 10,5cm. Người ta thấy giữa M và đường trung trực của AB có 2 đường

( uM  8cos  40 t  3 / 4  cm )

cực tiểu. Viết phương trính sóng tại M :

Bài 5. Hai nguồn A, B cách nhau 20cm dao động theo các phương trình uA= - uB = 3cos  40 t  cm , sóng lan
truyền với tốc độ v = 1,2m/s. Điểm M trên đoạn AB, cách A đoạn 9,5cm.
a) Viết phương trính sóng tại M
( uM  3cos  40 t   / 6  cm )
b) Điểm M dao động với tốc độ cực đại là bao nhiêu?

( 120  cm / s  )

c) Trên đoạn AB có bao nhiêu điểm dao động với biên độ 6cm?

(6 điểm)

Bài 6. Cho hai nguồn A, B cách nhau 20cm, u A  4 cos  40 t  cm ; u B  2 cos  40 t   / 2  cm ; tốc độ
t...
GIAO THOA SÓNG (t
2
) ĐT: 0989.552.398
DẠNG 3: GIAO THOA SÓNG (t
1
)
1
1 1
cos 2
M
d
u A t
;
2
2 2
cos 2
M
d
u A t
:
2 1 1 2 1 2 1 2
2 cos cos
2 2
M
d d d d
u A t
Bài 1. Cho hai nguồn kết hợp cùng pha A, B cách nhau 40 cm, dao động theo các phương trình
2cos40
A B
u u t cm
, tốc độ truyền sóng 1,2m/s; B, C là hai điểm sao cho ABCD là hình chữ nhật, BC = 30cm
1.1 Viết phương trình sóng tổng hợp tại C (
2cos 40 / 3
C
u t cm
)
1.2. Tìm tốc độ dao động cực đại của điểm C (80
cm/s)
1.3. Tìm số điểm CĐ, CT trên AB (13CĐ, 14CT)
1.4. Tìm số CĐ, CT thuộc CD (7CĐ, 6CT)
1.5. Tìm số CĐ, CT thuộc AD (3CĐ, 4CT)
1.6 Tìm số CĐ, CT trên hình chữ nhật ABCD (26CĐ, 28CT)
1.7. Tìm số CĐ, CT trên AC (10CĐ; 10CT)
Bài 2. Cho hai nguồn kết hợp S
1
, S
2
cùng pha; S
1
S
2
= 100cm; sóng có f = 10Hz, v = 3m/s.
a) Tìm khoảng cách nhỏ nhất từ S
1
đến điểm dao động cực đại trên S
1
S
2
(5cm)
b) Tìm khoảng cách lớn nhất từ S
1
đến điểm cực tiểu trên S
1
S
2
(87,5cm)
c) M là điểm CĐ thuộc đường thẳng vuông góc với S
1
S
2
tại S
1
, tìm khoảng cách lớn nhất, nhỏ nhất của MS
1
(151,67cm; 10,56cm)
d) N là điểm dao động CT thuộc đường thẳng vuông góc với S
2
S
1
tại S
1
.Tìm khoảng cách lớn nhất, nhỏ nhất của NS
2
(340,833cm; 104,16cm)
e) P là điểm dao động cực đại thuộc đường tròn đường kính S
1
S
2
tìm khoảng cách lớn nhất từ P đến S
2
(Max S
2
P):
(77,787cm)
f) Q là điểm dao động cực tiểu thuộc elip nhận S
1
, S
2
là 2 tiêu điểm tìm Max(S
2
Q) (145cm)
Bài 3. Cho hai nguồn A, B cùng tần số, cùng pha, cách nhau 8
a) Tìm số điểm cực đại trên AB (15)
b) Tìm số điểm dao động cực đại trên đường tròn bao 2 điểm A, B (32)
Bài 4. Hai nguồn A, B cách nhau 20cm dao động theo pt
4cos 40
A B
u u t cm
; M thuộc vân giao thoa cực đại
cách A, B những đoạn AM = 18,5cm; BM = 10,5cm. Người ta thấy giữa Mđường trung trực của AB2 đường
cực tiểu. Viết phương trính sóng tại M : (
8cos 40 3 / 4
M
u t cm
)
Bài 5. Hai nguồn A, B cách nhau 20cm dao động theo các phương trình u
A
= - u
B
=
3cos 40 t cm
, sóng lan
truyền với tốc độ v = 1,2m/s. Điểm M trên đoạn AB, cách A đoạn 9,5cm.
a) Viết phương trính sóng tại M (
)
b) Điểm M dao động với tốc độ cực đại là bao nhiêu? (
120 /cm s
)
c) Trên đoạn AB có bao nhiêu điểm dao động với biên độ 6cm? (6 điểm)
Bài 6. Cho hai nguồn A, B cách nhau 20cm,
4cos 40
A
u t cm
;
2cos 40 / 2
B
u t cm
; tốc độ
truyền sóng trên mặt nước v = 40cm/s; M, N thuộc AB sao cho AM = MN = NB
a) Tìm biên độ sóng cực đại (
6cm
)
b) Tím số điểm dao động cực đại trên AB (20)
c) Tìm số điểm dao động cực đại trên MN (7)
Bài tập
Câu 1: Hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 10cm phương trình dao động u
A
= u
B
= 5cos20
t(cm). Tốc độ truyền
sóng trên mặt chất lỏng là 1m/s. Phương trình dao động tổng hợp tại điểm M trên mặt nước là trung điểm của AB là
A. u
M
= 10cos(20
t) (cm). B. u
M
= 5cos(20
t -
)(cm).
C. u
M
= 10cos(20
t-
)(cm). D. u
M
= 5cos(20
t +
)(cm).
Câu 2: Trên mặt thoáng của chất lỏng có hai nguồn kết hợp A, B có phương trình dao động là u
A
= u
B
= 2cos10
t(cm).
Tốc độ truyền sóng là 3m/s. Phương trình dao động sóng tại M cách A, B lần lượt d
1
= 15cm; d
2
= 20cm là
A. u = 2cos
12
.sin(10
t -
12
7
)(cm). B. u = 4cos
12
.cos(10
t -
12
7
)(cm).
C. u = 4cos
12
.cos(10
t +
6
7
)(cm).D. u = 2
3
cos
12
.sin(10
t -
6
7
)(cm).
Câu 3: Tại hai điểm A B trên mặt nước cách nhau 8 cm hai nguồn sóng kết hợp luôn dao động cùng pha, cùng tần
số 80 Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 40 cm/s. Giữa A và B có số điểm dao động với biên độ cực đại là
A. 30điểm. B. 31điểm. C. 32 điểm. D. 33 điểm.
Câu 4: Tại hai điểm A và B trên mặt nước cách nhau 10 cm là hai nguồn sóng kết hợp luôn dao động cùng pha, cùng tần
số 40 Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 80 cm/s. Số điểm dao động với biên độ cực tiểu trên đoạn AB là
A. 10 điểm. B. 9 điểm. C. 11 điểm. D. 12 điểm.
GV: LÊ HỒNG QUẢNG 1
bài tập giao thoa sóng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập giao thoa sóng - Người đăng: Thánh Con
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
bài tập giao thoa sóng 9 10 610