Ktl-icon-tai-lieu

bài tập hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Được đăng lên bởi Nguyễn Xuân Phương
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 3767 lần   |   Lượt tải: 5 lần
BÀI TẬP HỆ THỐNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC
DẠNG 1: XÁC ĐỊNH MỘT NGUYÊN TỐ TỪ OXIT VÀ HỢP CHẤT VỚI HIDRO
Bài 1: Oxit cao nhất của nguyên tố R thuộc nhóm VIA có 60% oxi về khối lượng.Hãy xác nguyên tố R và
viết công thức oxit cao nhất.
Bài 2: hợp chất khí với hidrro của nguyên tố R thuộc nhóm IVA có chứa 25% hidro về khối lượng.Xác định
nguyên tố R và viết công thức oxit cao nhất.
Bài 3: Oxit cao nhất của một nguyên tố ứng với công thức RO3.Với hidro ,nó tạo thành một hợp chất khí có
chưa 94,12%R về khối lượng. Xác định tên nguyên tố.
Bài 4: một nguyên tố tạo hợp chất khí với hidro có công thức RH3.Nguyên tố này chiếm 25,93% về khối
lượng trong oxit bậc cao nhất .Định tên nguyên tố.
Bài 5: Oxit cao nhất của một nguyên tố chứa 72,73% oxi, còn trong hợp chất khí với hidro chứa 75%
nguyên tố đó.Viết công thức oxit cao nhất và hợp chất khi với hidro.
Bài 6: Oxit cao nhất của một nguyên tố R chứa 38,8% nguyên tố đó,còn trong hợp chất khí với hidro chứa
2,74% hidro.Xác định nguyên tố R.
Bài 7: Hợp chất khí với hidro của một nguyên tố là RH 4. oxit cao nhất của nó chứa 53,3% oxi về khối
lượng.Xác định nguyên tử đó? ( M= 28 là Si)
Bài 8: Oxit cao nhất của nguyên tố R có công thức R 2O5. Trong hợp chất với hidro, R chiếm 82,23% về khối
lượng. Xác định R?
Bài 9: Nguyên tố R có hoá trị cao nhất với oxi gấp 3 lần hoá trị trong hợp chất với hidro. Tỉ khối hơi của
oxit cao nhất so với hợp chất khí hidro là 2,353. Tìm tên nguyên tố R?
Bài 10: Hợp chất khí của Hidro với nguyên tố X có dạng XH 3. Oxit cao nhất của nó chứa 56,33% oxi về
khối lượng.
a. Tìm tên X.
b. Cho 3,1 gam X tác dụng với oxi dư thu được hợp chất Y. Hòa tan Y vào nước thu được 500 ml dd
axit. Tính CM của dd axit này.
Bài 11: Oxit cao nhất của nguyên tố R có dạng R2O7. Hợp chất khí của nó với Hidro chứa 2,74% hidro về
khối lượng.
a. Tìm tên R.
b. Nếu cho 0,25 mol đơn chất của R tác dụng với hidro (vừa đủ) thu được hợp chất khí. Hòa tan khí
này vào nước thu được 200 g dung dịch axit. Tính C% của dung dịch axit này.
Bài 12: Nguyên tố R có công thức oxit cao nhất là RO 3 , trong hợp chất với hidro chứa 5,88% H về khối
lượng. Xác định R , viết công thức oxit cao nhất của R.
a. So sánh tính chất của nguyên tố này với các nguyên tố xung quanh nó trong bảng tuần hoàn.
b. Từ cấu hình electron, hãy cho biết tính chất của nguyên tố này là gì (tính KL, tính PK)
DẠNG 2: XÁC ĐỊNH TÊN NGUYÊN TỐ LIÊN TIẾP KHI BIẾT TỔNG Z
Bài 13: Hai nguyên tố A và B thuộc cùng một phân nhóm A và ở hai chu kỳ liên tiếp của bảng tuần ...
BÀI TẬP HỆ THỐNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC
DẠNG 1: XÁC ĐỊNH MỘT NGUYÊN TỐ TỪ OXIT VÀ HỢP CHẤT VỚI HIDRO
Bài 1: Oxit cao nhất của nguyên tố R thuộc nhóm VI
A
có 60% oxi về khối lượng.Hãy xác nguyên tố R và
viết công thức oxit cao nhất.
Bài 2: hợp chất khí với hidrro của nguyên tố R thuộc nhóm IV
A
có chứa 25% hidro về khối lượng.Xác định
nguyên tố R và viết công thức oxit cao nhất.
Bài 3: Oxit cao nhất của một nguyên tố ứng với công thức RO
3
.Với hidro ,nó tạo thành một hợp chất khí có
chưa 94,12%R về khối lượng. Xác định tên nguyên tố.
Bài 4: một nguyên tố tạo hợp chất khí với hidro có công thức RH
3
.Nguyên tố này chiếm 25,93% về khối
lượng trong oxit bậc cao nhất .Định tên nguyên tố.
Bài 5: Oxit cao nhất của một nguyên tố chứa 72,73% oxi, còn trong hợp chất khí với hidro chứa 75%
nguyên tố đó.Viết công thức oxit cao nhất và hợp chất khi với hidro.
Bài 6: Oxit cao nhất của một nguyên tố R chứa 38,8% nguyên tố đó,còn trong hợp chất khí với hidro chứa
2,74% hidro.Xác định nguyên tố R.
Bài 7: Hợp chất khí với hidro của một nguyên tố là RH
4
. oxit cao nhất của chứa 53,3% oxi về khối
lượng.Xác định nguyên tử đó? ( M= 28 là Si)
Bài 8: Oxit cao nhất của nguyên tố R có công thức R
2
O
5.
Trong hợp chất với hidro, R chiếm 82,23% về khối
lượng. Xác định R?
Bài 9: Nguyên tố R hoá trị cao nhất với oxi gấp 3 lần hoá trị trong hợp chất với hidro. Tỉ khối hơi của
oxit cao nhất so với hợp chất khí hidro là 2,353. Tìm tên nguyên tố R?
Bài 10: Hợp chất khí của Hidro với nguyên tố X dạng XH
3
. Oxit cao nhất của chứa 56,33% oxi về
khối lượng.
a. Tìm tên X.
b. Cho 3,1 gam X tác dụng với oxi thu được hợp chất Y. Hòa tan Y o nước thu được 500 ml dd
axit. Tính C
M
của dd axit này.
Bài 11: Oxit cao nhất của nguyên tố R dạng R
2
O
7
. Hợp chất khí của với Hidro chứa 2,74% hidro về
khối lượng.
a. Tìm tên R.
b. Nếu cho 0,25 mol đơn chất của R tác dụng với hidro (vừa đủ) thu được hợp chất khí. Hòa tan khí
này vào nước thu được 200 g dung dịch axit. Tính C% của dung dịch axit này.
Bài 12: Nguyên tố R công thức oxit cao nhất RO
3
, trong hợp chất với hidro chứa 5,88% H về khối
lượng. Xác định R , viết công thức oxit cao nhất của R.
a. So sánh tính chất của nguyên tố này với các nguyên tố xung quanh nó trong bảng tuần hoàn.
b. Từ cấu hình electron, hãy cho biết tính chất của nguyên tố này là gì (tính KL, tính PK)
DẠNG 2: XÁC ĐỊNH TÊN NGUYÊN TỐ LIÊN TIẾP KHI BIẾT TỔNG Z
Bài 13: Hai nguyên tố A và B thuộc cùng một phân nhóm A và ở hai chu kỳ liên tiếp của bảng tuần hoàn.
Tổng số điện tích hạt nhân của A và B là 16.
a) Xác định A và B
b) Viết cấu hình electron nguyên tử của A và B
Bài 14: Hai nguyên tố A và B thuộc có tổng số điện tích hạt nhân là 58. Biết Avà B thuộc cùng một phân
nhóm và ở hai chu kỳ liên tiếp của bảng tuần hoàn.
1. Xác định A và B
2. Viết cấu hình electron nguyên tử của A và B
Bài 15: Hai nguyên tố A và B thuộc hai nhóm liên tiếp và ở hai chu kỳ liên tiếp của bảng tuần hoàn. Tổng
số proton của A và B bằng 19. Xác định A, B. Biết A thuộc nhóm IVA còn B thuộc nhóm IIIA.
Bài 16: Hai nguyên tố A và B có hiệu đơn vị điện tích hạt nhân bằng nguyên tử khối của hiđro. Tổng số
proton của chúng bằng nguyên tử khối của kali.
1. Xác định A và B
2. Viết cấu hình electron nguyên tử của A và B.
1
bài tập hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học - Trang 2
bài tập hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học - Người đăng: Nguyễn Xuân Phương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
bài tập hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học 9 10 510