Ktl-icon-tai-lieu

bài tập hình 12

Được đăng lên bởi ngason64
Số trang: 98 trang   |   Lượt xem: 1672 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRAÀN SÓ TUØNG
---- ›š & ›š ----

BAØI TAÄP

OÂN THI TOÁT NGHIEÄP THPT & ÑAÏI HOÏC

Naêm 2010

Trần Sĩ Tùng

Khối đa diện

CHƯƠNG 0
ÔN TẬP HÌNH HỌC KHÔNG GIAN 11

I. QUAN HỆ SONG SONG
1. Hai đường thẳng song song
a) Định nghĩa:

ìa, b Ì (P )
aP b Û í
îa Ç b = Æ

b) Tính chất
ì( P ) ¹ (Q) ¹ ( R)
ïï( P ) Ç (Q ) = a
é a, b, c ñoàng qui
· í
Þê
ëa P b P c
ï( P ) Ç ( R) = b
ïî(Q) Ç ( R) = c

ì( P ) Ç (Q ) = d
ï
éd P a P b
· í( P ) É a,(Q) É b Þ ê
ë d º a ( d º b)
ïîa P b

ìa ¹ b
·í
Þ aP b
î a P c, b P c
2. Đường thẳng và mặt phẳng song song
a) Định nghĩa:
d // (P) Û d Ç (P) = Æ
b) Tính chất
ìd Ë ( P), d ' Ì ( P )
ìd P ( P )
·í
Þ d P (P)
·í
Þd P a
îd P d '
î(Q) É d ,(Q ) Ç ( P) = a
ì( P ) Ç (Q ) = d
·í
Þd P a
î( P ) P a,(Q) P a
3. Hai mặt phẳng song song
a) Định nghĩa:
(P) // (Q) Û (P) Ç (Q) = Æ
b) Tính chất
ì( P ) É a, b
ì( P ) ¹ (Q )
ì(Q) P ( R)
ï
ï
ï
· ía Ç b = M
Þ ( P ) P (Q) · í( P ) P ( R) Þ ( P ) P (Q ) · í( P ) Ç (Q ) = a Þ a P b
ïî( P ) Ç ( R) = b
ïîa P (Q ), b P (Q )
ïî(Q) P ( R)
4. Chứng minh quan hệ song song
a) Chứng minh hai đường thẳng song song
Có thể sử dụng 1 trong các cách sau:
· Chứng minh 2 đường thẳng đó đồng phẳng, rồi áp dụng phương pháp chứng minh
song song trong hình học phẳng (như tính chất đường trung bình, định lí Talét đảo, …)
· Chứng minh 2 đường thẳng đó cùng song song với đường thẳng thứ ba.
· Áp dụng các định lí về giao tuyến song song.
b) Chứng minh đường thẳng song song với mặt phẳng
Để chứng minh d P ( P ) , ta chứng minh d không nằm trong (P) và song song với một
đường thẳng d¢ nào đó nằm trong (P).
c) Chứng minh hai mặt phẳng song song
Chứng minh mặt phẳng này chứa hai đường thẳng cắt nhau lần lượt song song với hai
đường thẳng trong mặt phẳng kia.

Trang 1

Khối đa diện

Trần Sĩ Tùng

II. QUAN HỆ VUÔNG GÓC
1. Hai đường thẳng vuông góc

( )

a) Định nghĩa:
a ^ b Û a¶
, b = 90 0
b) Tính chất
r
r
rr
· Giả sử u là VTCP của a, v là VTCP của b. Khi đó a ^ b Û u.v = 0 .
ìb ¤¤ c
·í
Þa^b
îa ^ c
2. Đường thẳng và mặt phẳng vuông góc
d ^ (P) Û d ^ a, "a Ì (P)

a) Định nghĩa:
b) Tính chất

ìa, b Ì (P ), a Ç b = O
Þ d ^ (P )
íd ^ a, d ^ b
î
ìa ¹ b
·í
ÞaP b
îa ^ ( P ), b ^ ( P)
ì( P ) ¹ (Q)
· í
Þ ( P ) P (Q )
î( P ) ^ a,(Q) ^ a

· Điều kiện để đường thẳng ^ mặt phẳng:
ìa P b
· í
î( P ) ^ a
ì( P ) P (Q )
·í
îa ^ ( P )

Þ (P) ^ b
Þ a ^ (Q )

ìa P ( P )
ìa Ë (P )
· í
Þb^a
· í
Þ a P ( P)
îb ^ ( P )
îa ^ b,( P ) ^ b
· Mặt phẳng trung trực của một đoạn thẳng là mặt phẳng vuông góc với đoạn thẳng tại
trung điểm của nó.
Mặt phẳng trung trực củ...
TRN SÓ TNG
---- ›š & ›š ----
BAØI TAÄP
OÂN THI TOÁT NGHIEÄP THPT & ÑAÏI HOÏC
Naêm 2010
bài tập hình 12 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập hình 12 - Người đăng: ngason64
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
98 Vietnamese
bài tập hình 12 9 10 485