Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập hình học lớp 10 chương 1

Được đăng lên bởi Nghiêm Đoàn
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 372 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trần Sĩ Tùng

Vectơ

CHƯƠNG I
VECTƠ
I. VECTƠ
1. Các định nghĩa
uuur
· Vectơ là một đoạn thẳng có hướng. Kí hiệu vectơ có điểm đầu A, điểm cuối B là AB .
· Giá của vectơ là đường thẳng chứa vectơ đó.
uuur
· Độ dài của vectơ là khoảng cách giữa điểm đầu và điểm cuối của vectơ, kí hiệu AB .
r
· Vectơ – không là vectơ có điểm đầu và điểm cuối trùng nhau, kí hiệu 0 .
· Hai vectơ đgl cùng phương nếu giá của chúng song song hoặc trùng nhau.
· Hai vectơ cùng phương có thể cùng hướng hoặc ngược hướng.
· Hai vectơ đgl bằng nhau nếu chúng cùng hướng và có cùng độ dài.
r r
Chú ý: + Ta còn sử dụng kí hiệu a, b ,... để biểu diễn vectơ.
r
+ Qui ước: Vectơ 0 cùng phương, cùng hướng với mọi vectơ.
r
Mọi vectơ 0 đều bằng nhau.
2. Các phép toán trên vectơ
a) Tổng của hai vectơ
uuur uuur uuur
· Qui tắc ba điểm: Với ba điểm A, B, C tuỳ ý, ta có: AB + BC = AC .
uuur uuur uuur
· Qui tắc hình bình hành: Với ABCD là hình bình hành, ta có: AB + AD = AC .
r
r
r r r r
r r r
( ar + b ) + cr = ar + ( b + cr ) ;
· Tính chất:
a+b = b +a;
a+0=a
b) Hiệu của hai vectơ
r
r
r r r
r
r
· Vectơ đối của a là vectơ b sao cho a + b = 0 . Kí hiệu vectơ đối của a là - a .
r
r
· Vectơ đối của 0 là 0 .
r
r r r
· a - b = a + ( -b ) .
uuur uuur uuur
· Qui tắc ba điểm: Với ba điểm O, A, B tuỳ ý, ta có: OB - OA = AB .
c) Tích của một vectơ với một số
r
r
· Cho vectơ a và số k Î R. ka là một vectơ được xác định như sau:
r
r
r
r
+ ka cùng hướng với a nếu k ³ 0, ka ngược hướng với a nếu k < 0.
r
r
+ ka = k . a .
r
r r
r r
r r
r
r
· Tính chất:
k ( a + b ) = ka + kb ; (k + l)a = ka + la ;
k ( la ) = (kl)a
r r
r r
ka = 0 Û k = 0 hoặc a = 0 .
r r r
r
r
r
· Điều kiện để hai vectơ cùng phương: a vaø b ( a ¹ 0 ) cuøng phöông Û $k Î R : b = ka
uuur
uuur
· Điều kiện ba điểm thẳng hàng:
A, B, C thẳng hàng Û $k ¹ 0: AB = k AC .
· Biểu thị một vectơ theo hai vectơ không cùng phương: Cho hai vectơ không cùng
r
r r
r
r
r
phương a , b và x tuỳ ý. Khi đó $! m, n Î R: x = ma + nb .
Chú ý:
· Hệ thức trung điểm đoạn thẳng:
uuur uuur r
uuur uuur
uuur
M là trung điểm của đoạn thẳng AB Û MA + MB = 0 Û OA + OB = 2OM (O tuỳ ý).
· Hệ thức trọng tâm tam giác:
uuur uuur uuur r
uuur uuur uuur
uuur
G là trọng tâm DABC Û GA + GB + GC = 0 Û OA + OB + OC = 3OG (O tuỳ ý).

Trang 1

Vectơ

Trần Sĩ Tùng
VẤN ĐỀ 1: Khái niệm vectơ

r

Baøi 1. Cho tứ giác ABCD. Có thể xác định được bao nhiêu vectơ (khác 0 ) có điểm đầu và

điểm cuối là các điểm A, B, C, D ?
Baøi 2. Cho DABC có A¢, B¢, C¢ lần lượt là trung điểm của các cạnh BC, CA, AB.
uuuur uuur...
Trn Sĩ Tùng Vectơ
Trang 1
1. Các định nghĩa
· Vectơ là mt đon thng có hướng. Kí hiu vectơ có đim đầu A, đim cui B là
AB
uuur
.
· Giá ca vectơ là đường thng cha vectơ đó.
· Độ dài ca vectơ là khong ch gia đim đầu và đim cui ca vectơ, kí hiu
AB
uuur
.
· Vectơ không là vectơ có đim đầu và đim cui tng nhau, kí hiu
0
r
.
· Hai vectơ đgl cùng phương nếu giá ca chúng song song hoc tng nhau.
· Hai vectơ ng phương có th cùng hướng hoc ngược hướng.
· Hai vectơ đgl bng nhau nếu chúng ng hướng và có ng độ i.
Chú ý: + Ta n s dng kí hiu
ab
,,...
r
để biu din vectơ.
+ Qui ước: Vectơ
0
r
cùng phương, cùng hướng vi mi vectơ.
Mi vectơ
0
r
đều bng nhau.
2. Các phép toán trên vectơ
a) Tng ca hai vectơ
· Qui tc ba đim: Vi ba đim A, B, C tu ý, ta có:
ABBCAC
+=
uuuruuuruuur
.
· Qui tc hình bình hành: Vi ABCD là hình bình hành, ta có:
ABADAC
+=
uuuruuuruuur
.
· Tính cht:
abba
+=+
rr
rr
;
(
)
(
)
abcabc
++=++
rr
rrrr
;
aa
0
+=
r
rr
b) Hiu ca hai vectơ
· Vectơ đối ca
a
r
là vectơ
b
r
sao cho
ab
0
+=
rr
r
. Kí hiu vectơ đối ca
a
r
là
a
-
r
.
· Vectơ đối ca
0
r
là
0
r
.
·
(
)
abab
-=+-
rr
rr
.
· Qui tc ba đim: Vi ba đim O, A, B tu ý, ta có:
OBOAAB
-=
uuuruuuruuur
.
c) Tích ca mt vectơ vi mt s
· Cho vectơ
a
r
và s k
Î
R.
ka
r
là mt vectơ được xác định như sau:
+
ka
r
ng hướng vi
a
r
nếu k
³
0,
ka
r
ngược hướng vi
a
r
nếu k < 0.
+
kaka
.
=
rr
.
· Tính cht:
(
)
kabkakb
+=+
rr
rr
;
klakala
()
+=+
rrr
;
(
)
klakla
()
=
rr
ka
0
=
r
r
Û k = 0 hoc
a
0
=
r
r
.
· Điu kin để hai vectơ cùng phương:
(
)
avaøbacuøngphöôngkRbka
0:
¹Û$Î=
rrr
rrr
· Điu kin ba đim thng hàng: A, B, C thng hàng Û $k
¹
0:
ABkAC
=
uuuruuur
.
· Biu th mt vectơ theo hai vectơ không cùng phương: Cho hai vectơ không cùng
phương
ab
,
r
r
và
x
r
tu ý. Khi đó $! m, n
Î
R:
xmanb
=+
r
rr
.
Chú ý:
· H thc trung đim đon thng:
M là trung đim ca đon thng AB Û
MAMB
0
+=
uuuruuur
r
Û
OAOBOM
2+=
uuuruuuruuur
(O tu ý).
· H thc trng m tam giác:
G là trng tâm DABC Û
GAGBGC
0
++=
uuuruuuruuur
r
Û
OAOBOCOG
3++=
uuuruuuruuuruuur
(O tu ý).
CHƯƠNG I
VECTƠ
I. VECTƠ
Bài tập hình học lớp 10 chương 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập hình học lớp 10 chương 1 - Người đăng: Nghiêm Đoàn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Bài tập hình học lớp 10 chương 1 9 10 246