Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập hinh học ôn thi vao lớp 10

Được đăng lên bởi dangquangci5
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 3272 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MOÄT TRAÊM BAØI TAÄP
HÌNH HOÏC LÔÙP 9.

Phaàn 1: 50 baøi taäp cô baûn.

1

Lôøi noùi ñaàu:

Trong quaù trình oân thi toát nghieäp cho hoïc sinh lôùp 9,chuùng ta ñeàu
nhaän thaáy hoïc sinh raát ngaïi chöùng minh hình hoïc. Cuõng do hoïc sinh
coøn yeáu kieán thöùc boä moân.Hôn nöõa giaùo vieân thöôøng raát bí baøi taäp
nhaèm reøn luyeän caùc kyõ naêng, ñaëc bieät laø luyeän thi toát nghieäp.Ñoàng thôøi
do hoïc sinh chuùng ta laø hoïc sinh coù hoaøn caûnh gia ñình coøn ngheøo vì
vaäy hoïc sinh yeáu kyõ naêng vaän duïng neáu chuùng ta chæ chöõa moät vaøi baøi
taäp maø thoâi.
Do ñeå hoïc sinh coù theå chuû ñoäng trong quaù trình laøm baøi,caùc baøi taäp
trong taøi lieäu naøy chæ coù tính caát gôïi yù phöông aùn chöùng minh chöù
chöa phaûi laø baøi giaûi hoaøn haûo nhaát.
Beân caïnh ñoù ñeå coù baøi taäp rieâng cuûa töøng giaùo vieân,ngöôøi giaùo vieân caàn
bieát bieán ñoåi baøi taäp trong taøi lieäu naøy sao cho phuø hôïp vôùi ñoái töôïng
hoïc sinh.
Taøi lieäu ñöôïc söu taàm trong caùc saùch vaø ñaõ ñöôïc thoáng keâ trong phaàn
phuï luïc.Caám vieäc in sao,sao cheùp döôùi baát kyø hình thöùc naøo maø khoâng
coù söï nhaát trí cuûa taùc giaû.
Duø coù nhieàu coá gaéng song taøi lieäu chaéc chaén koâng theå khoâng coù sai
soat.Mong ñöôïc söï goùp yù cuûa baïn ñoïc.Thö veà:

2

Baøi 1: Cho ∆ABC coù caùc ñöôøng cao BD vaø CE.Ñöôøng thaúng DE caét ñöôøng troøn
ngoaïi tieáp tam giaùc taïi hai ñieåm M vaø N.
1. Chöùng minh:BEDC noäi tieáp.
2. Chöùng minh: goùc DEA=ACB.
3. Chöùng minh: DE // vôùi tieáp tuyeán tai A cuûa ñöôøng troøn ngoaïi tieáp tam giaùc.
4. Goïi O laø taâm ñöôøng troøn ngoaïi tieáp tam giaùc ABC.Chöùng minh: OA laø
phaân giaùc cuûa goùc MAN.
5. Chöùng toû: AM2=AE.AB.
Giôïi yù:
1.C/m BEDC noäi tieáp:
C/m goùc BEC=BDE=1v. Hia ñieåm
y
D vaø E cuøng laøm vôùi hai ñaàu ñoaïn
A
thaúng BC moät goùc vuoâng.
x
2.C/m goùc DEA=ACB.
N
Do BECD nt⇒DMB+DCB=2v.
E
D
Maø DEB+AED=2v
M
O
⇒AED=ACB
B
C
3.Goïi tieáp tuyeán taïi A cuûa (O) laø
ñöôøng thaúng xy (Hình 1)
Hình 1
Ta phaûi c/m xy//DE.
1

Do xy laø tieáp tuyeán,AB laø daây cung neân sñ goùc xAB= 2 sñ cung AB.
1

Maø sñ ACB= 2 sñ AB. ⇒goùc xAB=ACB maø goùc ACB=AED(cmt)

⇒xAB=AED hay xy//DE.
4.C/m OA laø phaân giaùc cuûa goùc MAN.
Do xy//DE hay xy//MN maø OA⊥xy⇒OA⊥MN.⊥OA laø ñöôøng trung tröïc cuûa
MN.(Ñöôøng kính vuoâng goùc vôùi moät daây)⇒∆AMN caân ôû A ⇒AO laø phaân giaùc
cuûa goùc MAN.
5.C/m :AM2=AE.AB.
Do ∆AMN caân ôû A ⇒AM=AN ⇒cung AM=cung AN.⇒goùc MBA=AMN(Goùc
noäi tieáp chaén hai cung baèng nhau);goùc MAB c...
MOÄT TRAÊM BAØI TAÄP
HÌNH HOÏC LÔÙP 9.
Phaàn 1: 50 baøi taäp cô baûn.
1
Bài tập hinh học ôn thi vao lớp 10 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập hinh học ôn thi vao lớp 10 - Người đăng: dangquangci5
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
57 Vietnamese
Bài tập hinh học ôn thi vao lớp 10 9 10 773