Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP HÌNH HỌC PHẲNG

Được đăng lên bởi thanh5122000
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 648 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP HÌNH HỌC PHẲNG
Bài 1:
Cho hai đường tròn ( O; R ) và ( O '; R ' ) cắt nhau tại hai điểm phân biệt A, B. Trên tia đối của tia AB lấy điểm
C bất kì ( C  A ). Từ C kẻ tiếp tuyến CM, CN với đường tròn (O), M và N là tiếp điểm. Các đường thẳng AM,
AN lần lượt cắt đường tròn (O’) tại P và Q ( P  A, Q  A ). Đường thẳng MN cắt đường thẳng PQ tại điểm I.
1) Chứng minh I là trung điểm của đoạn thẳng PQ
2) Các tiếp tuyến tại A và B của đường tròn (O) cắt nhau ở D. Chứng minh ba điểm D, M và N thẳng
hàng
3) Chứng minh rằng đường thẳng PQ luôn đi qua một điểm cố định khi điểm C thay đổi.
Bài 2:
Cho đường tròn ( O; R ) với dây cung BC cố định 0  BC  2R. Trên cung lớn BC của đường tròn (O) lấy điểm
A bất kỳ sao cho tam giác ABC có ba góc nhọn và AB < AC. Gọi D, E, F theo thứ tự là chân các đường
vuông góc kẻ từ A, B, C tới các cạnh BC, CA, AB. Ba đường thẳng AD, BE và CF đồng quy tại H. Gọi M là
trung điểm của BC; S là giao điểm của EF, BC.
1) Chứng minh đường thẳng MF tiếp xúc với đường tròn ngoại tiếp các tam giác AEF, SDF và SH vuông
góc với AM
2) Xác định vị trí của điểm A để chu vi tam giác DEF đạt giá trị lớn nhất
3) Chứng minh rằng đường tròn ngoại tiếp tam giác SPQ luôn đi qua một điểm cố định.
Bài 3:
Cho đường tròn ( O; R ) với dây cung BC cố định 0  BC  2R. M là điểm thay đổi trên cung nhỏ BC của
đường tròn (O), M không trùng với B, C. Các tiếp tuyến tại B và C của (O) cắt nhau tại A. Gọi D, E, F lần
lượt là hình chiếu vuông góc của M trên các đoạn thẳng BC, CA, AB. Đường thẳng MB cắt đường thẳng DF
tại P; đường thẳng MC cắt đường thẳng DE tại Q.
1) Chứng minh PQ song song với BC
2) Gọi N là giao điểm thứ hai của đường tròn ngoại tiếp các tam giác MPF và MQE. Chứng minh rằng
đường thẳng MN luôn đi qua một điểm cố định khi điểm M di động trên cung nhỏ BC của đường tròn
(O)
MA2  MB 2  MC 2
3) Xác định vị trí của điểm M để biểu thức
đạt giá trị nhỏ nhất.
MD.ME.MF
Bài 4:
Cho đường tròn (O;R) có AB là đường kính cố định và MN là đường kính thay đổi (MN khác AB). Qua B kẻ
tiếp tuyến d của (O) cắt AM, AN lần lượt tại C và D. Gọi I là giao điểm của OC và BM . Đường thẳng AI cắt
đường tròn (O) và đường thẳng d theo thứ tự tại E, F (E ≠ A)
1) Xác định vị trí của MN để diện tích tam giác ACD nhỏ nhất
2) Chứng minh N, E, C thẳng hàng
3) Đường thẳng MD cắt (O) tại điểm thứ hai P, AP cắt d tại Q. Chứng minh B là trung điểm của đoạn
thẳng QF
4) Gọi H là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác MCD. Chứng minh điểm H di động trên một đường thẳng
cố định khi MN thay ...
BÀI TẬP HÌNH HỌC PHẲNG
Bài 1:
Cho hai đường tròn (
;
O R
) và (
'; '
O R
) cắt nhau tại hai điểm phân bit A, B. Trên tia đối của tia AB lấy điểm
C bt kì (
C A
). Từ C k tiếp tuyến CM, CN với đường tròn (O), M và N là tiếp điểm. Các đường thẳng AM,
AN lần lượt cắt đường tròn (O’) tại P và Q ( ,
P A Q A
). Đường thẳng MN cắt đường thng PQ tại điểm I.
1) Chứng minh I là trung điểm của đon thẳng PQ
2) Các tiếp tuyến tại A và B của đường tròn (O) cắt nhau ở D. Chứng minh ba điểm D, M và N thẳng
hàng
3) Chứng minh rng đường thẳng PQ luôn đi qua một điểm cố định khi điểm C thay đổi.
Bài 2:
Cho đường tròn (
;
O R
) với dây cung BC c định
0 2R.
BC
Trên cung lớn BC của đường tròn (O) lấy điểm
A bất kỳ sao cho tam giác ABC có ba góc nhọn và AB < AC. Gọi D, E, F theo th tự là chân các đường
vuông góc kẻ từ A, B, C tới các cạnh BC, CA, AB. Ba đường thẳng AD, BE và CF đồng quy tại H. Gọi M là
trung điểm của BC; S là giao điểm của EF, BC.
1) Chứng minh đường thẳng MF tiếp xúc với đường tròn ngoại tiếp các tam giác AEF, SDF SH vuông
góc với AM
2) Xác đnh vị trí của điểm A đchu vi tam giác DEF đạt giá trị lớn nhất
3) Chứng minh rng đường tròn ngoại tiếp tam giác SPQ luôn đi qua một điểm cố định.
Bài 3:
Cho đường tròn (
;
O R
) với dây cung BC c định
0 2R.
BC
M là điểm thay đi trên cung nh BC của
đường tròn (O), M không trùng với B, C. Các tiếp tuyến tại B và C của (O) cắt nhau tại A. Gọi D, E, F lần
lượt là hình chiếu vuông góc của M trên các đon thẳng BC, CA, AB. Đường thẳng MB cắt đường thẳng DF
tại P; đường thng MC cắt đưng thẳng DE tại Q.
1) Chứng minh PQ song song với BC
2) Gọi N là giao điểm thứ hai của đường tròn ngoại tiếp các tam giác MPF và MQE. Chứng minh rằng
đường thẳng MN luôn đi qua một đim cố định khi điểm M di động trên cung nhỏ BC của đường tròn
(O)
3) Xác đnh vị trí của điểm M để biểu thức
. .
MA MB MC
MD ME MF
đạt giá tr nhỏ nhất.
Bài 4:
Cho đường tròn (O;R) có AB là đường kính c định và MN là đường kính thay đổi (MN khác AB). Qua B kẻ
tiếp tuyến d của (O) cắt AM, AN lần lượt tại C và D. Gọi I là giao điểm của OC và BM . Đường thẳng AI cắt
đường tròn (O) và đường thẳng d theo thứ tự tại E, F (E A)
1) Xác đnh vị trí của MN để din tích tam giác ACD nhỏ nhất
2) Chứng minh N, E, C thẳng hàng
3) Đường thẳng MD cắt (O) tại điểm thứ hai P, AP cắt d tại Q. Chứng minh B là trung điểm ca đoạn
thng QF
4) Gọi H là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác MCD. Chứng minh điểm H di động trên một đường thẳng
cố định khi MN thay đi.
Bài 5:
Cho đường tròn (O;R) đường kính AB. Gọi H là một điểm bất kỳ tn đon OA (H khác hai đim O, A). Dựng
đường thẳng d vuông góc với OA tại H. Trên d lấy điểm C ở ngoài đường tròn (O). Kẻ các tiếp tuyến CM, CN
với đường tròn (O); M và N là tiếp điểm, M cùng phía với A bờ CH. Các đường thẳng CM, CN cắt đường
thng AB tại P và Q. Đường thẳng qua O vuôngc với AB cắt MN tại K. CK cắt AB tại I. Chứng minh
rằng:
1) HC là tia phân giác của góc MHN
BÀI TẬP HÌNH HỌC PHẲNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI TẬP HÌNH HỌC PHẲNG - Người đăng: thanh5122000
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
BÀI TẬP HÌNH HỌC PHẲNG 9 10 813