Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập hóa

Được đăng lên bởi chenjunqing10
Số trang: 232 trang   |   Lượt xem: 487 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PGS.TS NGUYӈN XUÂN TRƯӠNG - TS.TRҪN TRUNG NINH

BÀI TҰP CHӐN LӐC
HÓA HӐC 10
(Chương trình chu̱n và nâng cao)

NHÀ XUҨT BҦN ĐҤI HӐC QUӔC GIA
THÀNH PHӔ HӖ CHÍ MINH - 2006

LӠI NÓI ĐҪU
Hóa hӑc là mӝt khoa hӑc lý thuyӃt và thӵc nghiӋm. Hóa hӑc đòi hӓi sӵ
chính xác cӫa toán hӑc đӗng thӡi vӟi sӵ linh hoҥt trong tư duy và óc tưӣng tưӧng
phong phú, sinh đӝng và sӵ khéo léo trong các thao tác thí nghiӋm.
Chúng tôi giӟi thiӋu cùng bҥn đӑc quyӇn ³Bài tұp chӑn lӑc Hóa hӑc 10´
chương trình chuҭn và nâng cao. Sách gӗm các bài tұp Hóa hӑc chӑn lӑc trong
chương trình Hóa hӑc 10 có mӣ rӝng và nâng cao, có thӇ sӱ dөng đӇ phát triӇn
năng lӵc tư duy Hóa hӑc cho hӑc sinh lӟp 10 và phөc vө ôn tұp các kì thi tú tài, thi
tuyӇn sinh đҥi hӑc, cao đҷng và thi hӑc sinh giӓi. QuyӇn sách đưӧc biên soҥn theo
chương trình mӟi cӫa Bӝ Giáo dөc và đào tҥo. Sách đưӧc chia thành 7 chương,
tương ӭng vӟi tӯng chương cӫa sách giáo khoa Hóa hӑc 10. Mӛi chương bao gӗm
các nӝi dung chính sau:
A- Tóm tҳt lí thuyӃt.
B- Bài tұp có hưӟng dүn.
C- Hưӟng dүn giҧi
D- Bài tұp tӵ luyӋn
E- Bài tұp trҳc nghiӋm
F- Thông tin bә sung,
Sách có thӇ đưӧc sӱ dөng làm tài liӋu tham khҧo cho các thҫy, cô giáo, cho các
em hӑc sinh mong có đưӧc mӝt nӅn tҧng vӳng chҳc các kiӃn thӭc, tư duy và kĩ
năng môn Hóa hӑc lӟp 10.
Mһc dù chúng tôi đã có nhiӅu cӕ gҳng, nhưng do trình đӝ và thӡi gian biên soҥn
còn hҥn chӃ nên không tránh khӓi các sai sót. Chúng tôi xin chân thành cҧm ơn
mӑi ý kiӃn đóng góp cӫa các bҥn đӑc, nhҩt là các thҫy, cô giáo và các em hӑc sinh
đӇ sách đưӧc hoàn chӍnh hơn trong lҫn tái bҧn sau.
Các tác giҧ

3

Chương 1
NGUYÊN TӰ
A. TÓM TҲT LÍ THUYӂT
I. Thành phҫn nguyên tӱ

Nguyên tӱ

Lӟp vӓ

Gӗm các electron
mang điӋn âm

Hҥt nhân

Proton
mang điӋn dương

1. Lӟp vӓ: Bao gӗm các electron mang điӋn tích âm.
- ĐiӋn tích: qe = -1,602.10-19C = 1- Khӕi lưӧng: me = 9,1095.10-31 kg
2. Hҥt nhân: Bao gӗm các proton và các nơtron
a. Proton
- ĐiӋn tích: qp = +1,602.10-19C = 1+
- Khӕi lưӧng: mp = 1,6726.10-27 kg } 1u (đvC)
b. Nơtron
- ĐiӋn tích: qn = 0
- Khӕi lưӧng: mn = 1,6748.10-27 kg } 1u
KӃt luұn:

4

Nơtron
không mang điӋn

-

H̩t nhân mang đi͏n dương, còn lͣp v͗ mang đi͏n âm

-

T͝ng s͙ proton = t͝ng s͙ electron trong nguyên t͵

-

Kh͙i lưͫng cͯa electron r̭t nh͗ so vͣi proton và nơtron

II. ĐiӋn tích và sӕ khӕi hҥt nhân
1. ĐiӋn tích hҥt nhân
Nguyên tӱ trung hòa điӋn, cho nên ngoài các electron mang điӋn âm, nguyên tӱ
còn có hҥt nhân mang điӋn dương. ĐiӋn tích hҥt nhân là Z+, sӕ đơn vӏ điӋn tích hҥt
nhân là Z.
S͙ đ...
PGS.TS NGUYӈN XUÂN TӠNG - TS.TRҪN TRUNG NINH
BÀI P CHӐN LӐC
A C 10
(Chương trình chu̱n và nâng cao)
NHÀ XT N ĐҤI C QUӔC GIA
THÀNH PHӔ HӖ CHÍ MINH - 2006
Bài tập hóa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập hóa - Người đăng: chenjunqing10
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
232 Vietnamese
Bài tập hóa 9 10 85