Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập hóa đại cương

Được đăng lên bởi hoangthuong-dh
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 332 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lưu ý:

1 Pa = 1 N.m-2 = 1 kg. m-1. s-1
1 bar = 105 Pa
1 atm = 101,325 Pa
1 atm = 760 torr
1 psi = 6897, 7572 Pa
=
8,31441 J.K-1mol-1
=
8,31441 m3. Pa.K-1.mol-1
=
0,0831441 L.bar. K-1.mol-1
=
0,0820568 L.atm.K-1.mol-1
1J
= 1 N.m= 1 Pa.m3 = 1 kg. m2. s-2
1 erg = 10-7 J
1 cal = 4,184 J
1 eV = 1,6021892 x 10-19 J
L.atm = 101,325 J
cm-1 = 1,986477 x 10-23 J
R

NHIEÄT ÑOÄNG HOÙA HOÏC
1.Xem phaûn öùng:
H2O2 (l)


H2O (l)

+

½ O2 (k)

Cho bieát:

Hof (kcal.mol-1)

So (cal.mol-1ñoä-1-)

H2O (l)

-68,3

16,7

O2 (k)

49

H2O2 (l)

-44,9

22

a/ Tính Ho vaø So cuûa phaûn öùng. Keát luaän veà söï khaû thöïc hieän phaûn öùng.
b/ Moät loï dung dòch H2O2 mua ôû hieäu thuoác ñeå laâu maát taùc duïng. Giaûi thích:
-

Taïi sao dung dòch H2O2 maát taùc duïng

-

Taïi sao dung dòch ñeå laâu môùi maát taùc duïng.

2.Xem phaûn öùng: H2
Cho bieát:



2H

EH-H = 104 kcal.mol-1
So (H2) = 31cal.mol-1K-1
So (H) = 27,4cal.mol-1K-1

a/ Tính Ho vaø So cuûa phaûn öùng, coù theå döï ñoaùn tröôùc daáu Ho vaø So hay khoâng?
b/ Keát luaän veà söï khaû thöïc hieän phaûn öùng ôû nhieät ñoä thöôøng vaø ôû nhieät ñoä cao. Öôùc
tính nhieät ñoä phaûn öùng phaân ly xaûy ra ñöôïc.
Xem phaûn öùng enol hoùa:
CH3COCH3



CH3C(OH)=CH2

Möùc caân baèng cuûa bieán ñoåi treân tuøy thuoäc yeáu toá H hay S. Cho bieát:

Noái

C=C

C=O

C-C

C-H

E(kcal/mol)

145

179

83

99

C-O

O-H

85

110

Tính Ho, keát luaän.
3.Trong hoùa hoïc voâ cô, ôû 25oC, thí nghieäm cho bieát NF3 laø chaát khí khaù beàn, trong
khi NCl3 laø moät chaát loûng raát deã cho phaûn öùng noå ñeå phaân huûy ra N2 vaø Cl2.
1/ Veà phöông dieän nhieät ñoäng hoïc, neáu muoán giaûi thích söï kieän treân, ngöôøi ta phaûi
so saùnh ñaïi löôïng gì?
2/ Chæ roõ caùch tính ñaïi löôïng aáy. Giaû söû bieán ñoåi entropi trong söï toång hôïp NF 3 vaø
NCl3

töø ñôn chaát ñöôïc xem nhö baèng nhau.

Cho: So (F2) = 48,44 cal.mol-1K-1
So (N2) = 47,77 cal.mol-1K-1
So (NF3) = 62,29 cal.mol-1K-1
EF-F = 36 kcalmol-1

ECl-Cl = 58 kcalmol-1

EN-F = 64,5 kcalmol-1

EN2 = 225 kcalmol-1

4. Xem bieán ñoåi:

EN-Cl = 47,7 kcalmol-1

MeOH (1 mol, loûng, 64oC, 1at)



MeOH (1 mol, hôi, 64oC, 0,5at)

Nhieät ñoä soâi thöôøng cuûa MeOH laø 64oC. Tính G trong bieán ñoåi treân. Coù theå döï
ñoaùn tröôùc daáu cuûa G khoâng? Taïi sao?
5. Xaùc ñònh daáu cuûa H, S, G trong caùc bieán ñoåi sau ñaây:
1/ propen + H2

 propan

2/ HOCH2 – CH2 – CH2OCH3



6. Xem bieán ñoåi:
H2O (loûng, 25oC, 1 atm)



H2O (hôi, 25oC, 1 atm)

Tính Ho, So vaø Go cuûa bieán ño...
Lưu ý: 1 Pa = 1 N.m
-2
= 1 kg. m
-1
. s
-1
1 bar = 10
5
Pa
1 atm = 101,325 Pa
1 atm = 760 torr
1 psi = 6897, 7572 Pa
R = 8,31441 J.K
-1
mol
-1
= 8,31441 m
3
. Pa.K
-1
.mol
-1
= 0,0831441 L.bar. K
-1
.mol
-1
= 0,0820568 L.atm.K
-1
.mol
-1
1 J = 1 N.m= 1 Pa.m
3
=
1 kg. m
2
. s
-2
1 erg = 10
-7
J
1 cal = 4,184 J
1 eV = 1,6021892 x 10
-19
J
L.atm = 101,325 J
cm
-1
= 1,986477 x 10
-23
J
NHIEÄT ÑOÄNG HOÙA HOÏC
1.Xem phaûn öùng:
H
2
O
2
(l) H
2
O (l) + ½ O
2
(k)
Cho bieát: H
o
f
(kcal.mol
-1
) S
o
(cal.mol
-1
ñoä
-1-
)
H
2
O (l) -68,3 16,7
O
2
(k) 49
H
2
O
2
(l) -44,9 22
a/ Tính H
o
vaø S
o
cuûa phaûn öùng. Keát luaän veà söï khaû thöïc hieän phaûn öùng.
b/ Moät loï dung dòch H
2
O
2
mua ôû hieäu thuoác ñeå laâu maát taùc duïng. Giaûi thích:
- Taïi sao dung dòch H
2
O
2
maát taùc duïng
- Taïi sao dung dòch ñeå laâu môùi maát taùc duïng.
2.Xem phaûn öùng: H
2
2H
Cho bieát: E
H-H
= 104 kcal.mol
-1
S
o
(H
2
) = 31cal.mol
-1
K
-1
S
o
(H) = 27,4cal.mol
-1
K
-1
Bài tập hóa đại cương - Trang 2
Bài tập hóa đại cương - Người đăng: hoangthuong-dh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Bài tập hóa đại cương 9 10 219