Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập hóa học 10

Được đăng lên bởi Châm Anh
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 776 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KIM LOẠI KIỀM & KIỀM THỔ
I. LÍ THUYẾT

A. ĐƠN CHẤT
I. Vị trí và cấu tạo
1. Vị trí trong bảng tuần hoàn:

2. Cấu tạo
Cấu hình electron:
Năng lượng ion hoá :
Số oxi hoá :
Mạng tinh thể:
II. Tính chất
1. Tác dụng với phi kim: …………………….
a .Các kim loại nhóm: I A, II A tác dụng với O2
- Tác dụng với oxi ngay ở nhiệt độ thường.
- Trừ Be, Mg do được phủ lớp màng bền vững nên thực tế không tác dụng với O2.
- Với các kim loại nhóm I A thì sản phẩm oxh thường là cả oxit và peoxit (trừ Li)
Ví dụ: Na + O2 ( kk) → (A)…………….(rắn);
Na + O2 (khô) → (B)
Mg +

(A) ………….. + H2O →

……………

……………..(rắn); (B)…………. + H2O → ……… + …….

O2 


to

.....................

b. Tác dụng với N2:
- Nhóm I A chỉ có ……….. tác dụng với N2 ngay ở nhiệt độ thường.
- Nhóm II A có thể tác dụng với N2 ở nhiệt độ cao.
Ví dụ:
Đốt Mg trong không khí (chỉ có O2, N2) →

A (rắn) +H2O → B (rắn) + C (khí)
A (rắn) + dd HCl dư→ D (dd).Viết các pư

(1)

………………………………..
…………………………………

(2)

………………………………………….
…………………………………………

(3)

Chất rắn A …………………
Chất rắn B…………. ; Khí C …

………………………………………
………………………………………….

Dung dịch D: ………….
1

2. Tác dụng với H2O:
- Trừ ……………… thì kim loại nhóm I A, II A tác dụng với H2O ở nhiệt độ thường.
(Mg tác dụng chậm với nước ở nhiệt độ thường tạo ra Mg(OH)2, tác dụng nhanh với hơi nước ở nhiệt độ cao
tạo thành MgO. )
Do vậy, các kim loại kiềm được bảo quản bằng cách ngâm trong.................
- Khi cho kim loại kiềm, kiềm thổ vào một dung dịch A:
+ Nếu trong A có axit: Kim loại tác dụng với axit trước; khi hết axit, nếu kim loại còn thì mới tác
dụng với H2O.
+ Trong dung dịch A không có axit: Kim loại tác dụng với H2O.
Ví dụ 1: Na tác dụng với dung dịch HCl thì
(1)

Na + HCl → …………………

( 2) Na + H2O → …………………………

Ví dụ 2:
Na tác dụng với dd : MgCl2, HCl → tối đa 3 phản ứng (phụ thuộc vào Na)
(1)

…………………………………………….

(2)

…………………………………………….

(3)

………………………………………………

Ví dụ 3:
Ca + dd NaHCO3 → hiện tượng xảy ra?
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
Ví dụ 4:
Cho Ba tác dụng dd [(NH4)2SO4, Al2(SO4)3]? (Tối đa 5 phản ứng)
(1)

………………………………………………….

(2)

…………………………………………………….

(3)

…………………………………………………….

(4)

…………………………………………………….

(5)

……………………………………………………..

-

Hiện tượng:

2

3. Tác dụng với axit
Ca

+ HCl

Mg



+ H2SO4 l 

Mg

+ HNO3



+

NH4NO3 +

Mg

+ H2SO4 đ



+

H2S +

B. MỘT SỐ HỢP CHẤT QUAN TRỌNG CỦA KIM LOẠI KIỀM
I. Natri hidroxit NaOH
1. Tính chất
Natri hiđroxit là chất rắn, không màu, dễ hút ẩm, dễ nóng chảy (322oC), tan nhiều trong nước.
Na...
KIM LOẠI KIỀM & KIỀM THỔ
I. LÍ THUYẾT
A. ĐƠN CHẤT
I. Vị trí và cấu tạo
1. Vị trí trong bảng tuần hoàn:
2. Cấu tạo
Cấu hình electron:
ng lượng ion h :
Số oxi hoá :
Mạng tinh thể:
II. Tính chất
1. Tác dụng với phi kim: …………………….
a .Các kim loại nhóm: I A, II A tác dụng với O
2
- Tác dụng với oxi ngay ở nhiệt độ thường.
- Trừ Be, Mg do được phủ lớp màng bền vững nên thực tế không tác dụng với O
2
.
- Với các kim loại nhóm I A thì sản phẩm oxh thường là cả oxit và peoxit (trừ Li)
Ví dụ: Na + O
2
( kk) → (A)…………….(rắn); (A) …………..
+ H
2
O → ……………
Na + O
2 (khô)
→ (B) ……………..(rắn); (B)…………. + H
2
O → ……… + …….
Mg + O
2
o
t

.....................
b. Tác dụng với N
2
:
- Nhóm I A chỉ có ……….. tác dụng với N
2
ngay ở nhiệt độ thường.
- Nhóm II A có thể tác dụng với N
2
ở nhiệt độ cao.
Ví dụ:
Đốt Mg trong không khí (chỉ có O
2
, N
2
) → A (rắn) +H
2
O → B (rắn) + C (khí)
A (rắn) + dd HCl dư→ D (dd).Viết các pư
(1) ………………………………..
………………………………… Chất rắn A …………………
(2) ………………………………………….
………………………………………… Chất rắn B…………. ; Khí C …
(3) ………………………………………
…………………………………………. Dung dịch D: ………….
1
Bài tập hóa học 10 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập hóa học 10 - Người đăng: Châm Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Bài tập hóa học 10 9 10 98