Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập hoá học 10 chương 1

Được đăng lên bởi kieuloan91
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 2917 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Bài tập Hóa 10 cơ bản
CẤU TẠO VỎ NGUYÊN TỬ
I.

TOÁN HẠT
1. Nguyên tử của một nguyên tố X có tổng số hạt p, n, e bằng 34. Xác định tên nguyên
tố đó biết số hạt p nhiều hơn số hạt n là 1.
2. Nguyên tử Y có tổng số hạt là 82. Hạt mang điện nhiều hơn hạt không mang điện là
22. Xác định A và kí hiệu Y.
3. Nguyên tử của nguyên tố hóa học T có tổng số hạt p, n, e là 180. Trong đó tổng số hạt
mang điện gấp 1,432 lần số . Xác định X.
207
4
4. Trong số hạt nhân nguyên tử của nguyên tố thì 82 Pb có tỉ số N/Z là cực đại và 2 He
có N/Z là cực tiểu. Hãy thiết lập tỉ số N/Z cho các nguyên tố với 2  Z  82.
5. Nguyên tử của nguyên tố B có tổng số hạt bằng 10.
a)
Xác định Z và A.
b)
Xác định kí hiệu Nguyên tử X.
6. Tổng số hạt p, n, e của Nguyên tử nguyên tố C là 21.
a)
Xác định tên nguyên tố đó.
b)
Tính số Nguyên tử C có trong 140g C.
c)
Tính thể tích khí đo ở đkc trong 140g C.
7. Một Nguyên tử D có tổng số hạt là 58, số khối nhỏ hơn 40. Xác định số p, n, e.
8. Một Nguyên tử E có tổng số p, n, e là 34. Xác định diện tích hạt nhân, ký hiệu
Nguyên tử trên.

II. VỎ NGUYÊN TỬ
9. Hãy viết các kí hiệu của các phân lớp thuộc lớp M, N theo thứ tự tăng dần của các
mức năng lượng tương ứng.
10. Hãy cho biết quan hệ giữa số nguyên n đặc trưng cho lớp electron và số phân lớp
trong mỗi lớp.
11. Hãy cho biết số electron tối đa có thể phân bố trên:
- Phân lớp s
- Phân lớp p
- Phân lớp d
- Phân lớp f.
Hãy cho nhận xét về quy luật các electron tối đa đó.
12. - Hãy cho biết quan hệ giữa số nguyên n đặc trưng cho các lớp và số electron tối đa
trên lớp tương ứng.
- Cho biết số electron tối đa có thể phân bố trên lớp: K, L, M, N, O.
13. Tại sao lớp M chứa tối đa 18electron.
14. Cho các electron có ký hiệu 3 s2, 2p1, 4d5. Cho biết các electron trên ở lớp và phân
lớp nào?
11
27
40
15. Nguyên tử 5 B , 13 Al và 20 Ca .
a) Xác định số p, số n và số electron của các Nguyên tử trên.
b) Xác định sự phân bố electron trên các lớp electron.
III.
CẤU HÌNH ELECTRON
16. Hãy viết cấu hình electron của các nguyên tố có Z=3 đến Z=10 và nhận xét về sự biến
thiên số electron ngoài cùng trong dãy các nguyên tố đó.
17. Viết cấu hình e các nguyên tố có Z=11 đến Z= 20.

1

Bài tập Hóa 10 cơ bản
18. Viết cấu hình các nguyên tử sau: V (Z=23), Cr (Z=24), Mn (Z=25), Ni (Z=28), Cu
(Z=29), Zn (Z=30).
19. Hãy viết cấu hình e của Ne (Z=10) và Ar (Z=18). Cho biết đặc điểm số e lớp ngoài
cùng của hai nguyên tử trên và đặc tính hóa học của chúng.
20. Hãy cho biết số e lớp ngoài cùng của các nguyên tử Li, Na, K, F, Cl, N, O....
Bài tập Hóa 10 cơ bản
CẤU TẠO VỎ NGUYÊN TỬ
I. TOÁN HẠT
1. Nguyên tử của một nguyên tố X có tổng số hạt p, n, e bằng 34. Xác định tên nguyên
tố đó biết số hạt p nhiều hơn số hạt n là 1.
2. Nguyên tử Y có tổng số hạt là 82. Hạt mang điện nhiều hơn hạt không mang điện là
22. Xác định A và kí hiệu Y.
3. Nguyên tử của nguyên tố hóa học T có tổng số hạt p, n, e là 180. Trong đó tổng số hạt
mang điện gấp 1,432 lần số . Xác định X.
4. Trong số hạt nhân nguyên tử của nguyên tố thì
207
82
Pb
có tỉ số N/Z là cực đại và
4
2
He
có N/Z là cực tiểu. Hãy thiết lập tỉ số N/Z cho các nguyên tố với
2 82.Z
5. Nguyên tử của nguyên tố B có tổng số hạt bằng 10.
a) Xác định Z và A.
b) Xác định kí hiệu Nguyên tử X.
6. Tổng số hạt p, n, e của Nguyên tử nguyên tố C là 21.
a) Xác định tên nguyên tố đó.
b) Tính số Nguyên tử C có trong 140g C.
c) Tính thể tích khí đo ở đkc trong 140g C.
7. Một Nguyên tử D có tổng số hạt là 58, số khối nhỏ hơn 40. Xác định số p, n, e.
8. Một Nguyên tử E có tổng số p, n, e là 34. Xác định diện tích hạt nhân, ký hiệu
Nguyên tử trên.
II. VỎ NGUYÊN TỬ
9. Hãy viết các kí hiệu của các phân lớp thuộc lớp M, N theo thứ tự tăng dần của các
mức năng lượng tương ứng.
10. Hãy cho biết quan hệ giữa số nguyên n đặc trưng cho lớp electron và số phân lớp
trong mỗi lớp.
11. Hãy cho biết số electron tối đa có thể phân bố trên:
- Phân lớp s
- Phân lớp p
- Phân lớp d
- Phân lớp f.
Hãy cho nhận xét về quy luật các electron tối đa đó.
12. - Hãy cho biết quan hệ giữa số nguyên n đặc trưng cho các lớp và số electron tối đa
trên lớp tương ứng.
- Cho biết số electron tối đa có thể phân bố trên lớp: K, L, M, N, O.
13. Tại sao lớp M chứa tối đa 18electron.
14. Cho các electron có ký hiệu 3 s
2
, 2p
1
, 4d
5
. Cho biết các electron trên ở lớp và phân
lớp nào?
15. Nguyên tử
11
5
B
,
27
13
Al
40
20
Ca
.
a) Xác định số p, số n và số electron của các Nguyên tử trên.
b) Xác định sự phân bố electron trên các lớp electron.
III. CẤU HÌNH ELECTRON
16. Hãy viết cấu hình electron của các nguyên tố có Z=3 đến Z=10 và nhận xét về sự biến
thiên số electron ngoài cùng trong dãy các nguyên tố đó.
17. Viết cấu hình e các nguyên tố có Z=11 đến Z= 20.
1
Bài tập hoá học 10 chương 1 - Trang 2
Bài tập hoá học 10 chương 1 - Người đăng: kieuloan91
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bài tập hoá học 10 chương 1 9 10 354