Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập Hóa học - Luyện thi ĐH

Được đăng lên bởi BìnhPhàm Nhưng SâuSắc
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 5333 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Câu 1: Công thức phân tử tổng quát của ancol 2 chức có 1 nối đôi trong
gốc hiđrocacbon là
A. CnH2n + 2O2.
B. CnH2n – 2O2.
C. CnH2nO2.
D. CnH2n –
2aO2.
Câu 2: Ancol etylic có nhiệt độ sôi cao hơn đimetyl ete là do
A. Ancol etylic có chứa nhóm –OH.
B. nhóm -OH của ancol bị
phân cực.
C. giữa các phân tử rượu có liên kết hiđro. D. rượu etylic tan vô hạn
trong nước.
Câu 3: Rượu etylic tan vô hạn trong nước là do
A. rượu etylic có chứa nhóm –OH.
B. nhóm -OH của rượu bị
phân cực.
C. giữa rượu và nước tạo được liên kết hiđro.
D. nước là dung môi
phân cực.
Câu 4: Theo danh pháp IUPAC, hợp chất (CH3)2C=CHCH2OH có tên gọi là
A. 3-metylbut-2 en-1-ol.
B. 2- metylbut-2-en-4-ol.
C. pent-2-en-1-ol.
D. ancol isopent-2-en-1-ylic.
Câu 5: Chất hữu cơ X có công thức phân tử là C4H10O. Số lượng các đồng
phân của X có phản ứng với Na là
A. 4.
B.5.
C. 6.
D.7.
Câu 6: Khi đốt cháy hoàn toàn 1 ancol thu được . Ancol đó là
A. ancol no, đơn chức.
B. ancol no.
C. ancol không no, đa chức.
D. ancol không no.
Câu 7: Chỉ dùng các chất nào dưới đây để phân biệt 2 ancol đồng phân có
cùng CTPT là C3H7OH?
A. Na và H2SO4 đặc.
B. Na và CuO.
C. CuO và dung dịch AgNO3/NH3.
D. Na và dung dịch
AgNO3/NH3.
Câu 8: Chỉ dùng hoá chất nào sau đây để phân biệt hai đồng phân khác
chức có CTPT là C3H8O?
A. Al.
B. Cu(OH)2.
C. CuO.
D. dd AgNO3/NH3.
Câu 9: Số lượng đồng phân ancol bậc 2 có cùng CTPT C5H12O là
A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 5.
Câu 10: Số lượng đồng phân có cùng CTPT là C5H12O, khi oxi hoá bằng
CuO (t0) tạo sản phẩm có phản ứng tráng gương là
A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 5.
Câu 11: Cho 4 ancol sau: C2H5OH, C2H4(OH)2, C3H5(OH)3, HO-CH2-CH2CH2-OH. Ancol không hoà tan được Cu(OH)2 là
A. C2H4(OH)2và HO- CH2- CH2- CH2-OH. B. C2H5OH và C2H4(OH)2.
C. C2H5OH và HO- CH2- CH2- CH2-OH. D. Chỉ có C2H5OH.

Câu 12: Chất hữu cơ X mạch hở, có đồng phân cis – trans có CTPT
C4H8O, X làm mất màu dung dịch Br2 và tác dụng với Na giải phóng khí H2.
X có cấu tạo là
A. CH2 = CH- CH2- CH2OH.
B. CH3- CH = CH- CH2OH.
C. CH2 = C(CH3) – CH2OH.
D. CH3 - CH2 - CH = CH – OH.
Câu 13: Ba ancol X, Y, Z đều bền và không phải là đồng phân của nhau.
Đốt cháy hoàn toàn mỗi chất đều thu được CO2 và H2O với tỉ lệ số mol 3 :
4. CTPT của ba ancol đó là
A. C3H8O; C3H8O2; C3H8O3.
B. C3H8O; C3H8O2; C3H8O4.
C. C3H6O; C3H6O2; C3H6O3. D. C3H8O; C4H8O; C5H8O.
Câu 14: Một ancol no, đa chức X có công thức tổng quát:
CXHYOZ (y=2x+z). X có tỉ khối hơi so với không khí nhỏ hơn 3 và KHÔNG
tác dụng với Cu(OH)2. Công thức của X là
A. HO-CH2-CH2–OH.
B. CH2(OH)-CH(OH)CH3...
Câu 1: Công thức phân tử tổng quát của ancol 2 chức có 1 nối đôi trong
gốc hiđrocacbon là
A. C
n
H
2n + 2
O
2
. B. C
n
H
2n – 2
O
2
. C. C
n
H
2n
O
2
. D. C
n
H
2n –
2a
O
2
.
Câu 2: Ancol etylic có nhiệt độ sôi cao hơn đimetyl ete là do
A. Ancol etylic có chứa nhóm –OH. B. nhóm -OH của ancol bị
phân cực.
C. giữa các phân tử rượu có liên kết hiđro. D. rượu etylic tan vô hạn
trong nước.
Câu 3: Rượu etylic tan vô hạn trong nước là do
A. rượu etylic có chứa nhóm –OH. B. nhóm -OH của rượu bị
phân cực.
C. giữa rượu và nước tạo được liên kết hiđro. D. nước là dung môi
phân cực.
Câu 4: Theo danh pháp IUPAC, hợp chất (CH
3
)
2
C=CHCH
2
OH có tên gọi là
A. 3-metylbut-2 en-1-ol. B. 2- metylbut-2-en-4-ol.
C. pent-2-en-1-ol. D. ancol isopent-2-en-1-ylic.
Câu 5: Chất hữu cơ X có công thức phân tử là C
4
H
10
O. Số lượng các đồng
phân của X có phản ứng với Na là
A. 4. B.5. C. 6. D.7.
Câu 6: Khi đốt cháy hoàn toàn 1 ancol thu được . Ancol đó là
A. ancol no, đơn chức. B. ancol no.
C. ancol không no, đa chức. D. ancol không no.
Câu 7: Chỉ dùng các chất nào dưới đây để phân biệt 2 ancol đồng phân có
cùng CTPT là C
3
H
7
OH?
A. Na và H
2
SO
4
đặc. B. Na và CuO.
C. CuO và dung dịch AgNO
3
/NH
3
. D. Na và dung dịch
AgNO
3
/NH
3
.
Câu 8: Chỉ dùng hoá chất nào sau đây để phân biệt hai đồng phân khác
chức có CTPT là C
3
H
8
O?
A. Al. B. Cu(OH)
2
. C. CuO.
D. dd AgNO
3
/NH
3
.
Câu 9: Số lượng đồng phân ancol bậc 2 có cùng CTPT C
5
H
12
O là
A. 2. B. 3. C. 4.
D. 5.
Câu 10: Số lượng đồng phân có cùng CTPT là C
5
H
12
O, khi oxi hoá bằng
CuO (t
0
) tạo sản phẩm có phản ứng tráng gương là
A. 2. B. 3. C. 4.
D. 5.
Câu 11: Cho 4 ancol sau: C
2
H
5
OH, C
2
H
4
(OH)
2
, C
3
H
5
(OH)
3
, HO-CH
2
-CH
2
-
CH
2
-OH. Ancol không hoà tan được Cu(OH)
2
A. C
2
H
4
(OH)
2
và HO- CH
2
- CH
2
- CH
2
-OH. B. C
2
H
5
OH và C
2
H
4
(OH)
2
.
C. C
2
H
5
OH và HO- CH
2
- CH
2
- CH
2
-OH. D. Chỉ có C
2
H
5
OH.
Bài tập Hóa học - Luyện thi ĐH - Trang 2
Bài tập Hóa học - Luyện thi ĐH - Người đăng: BìnhPhàm Nhưng SâuSắc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Bài tập Hóa học - Luyện thi ĐH 9 10 572