Ktl-icon-tai-lieu

Bài Tập Hóa Hữu Cơ 11

Được đăng lên bởi Bu1caibim
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 4268 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐẠI CƯƠNG HÓA HỌC HỮU CƠ
Dạng 1: Xác định % khối lượng mỗi nguyên tố
Bài 1. Đốt cháy hoàn toàn 0,92 g HCHC thu được 1,76 g CO 2 và 1,08 g H2O. Xác định % khối lượng mỗi
nguyên tố trong HCHC.
Bài 2. Đốt cháy hoàn toàn 7,75 g vitamin C (chứa C, H, O) thu được 11,62 g CO 2 và 3,17 g H2O. Xác định
% khối lượng mỗi nguyên tố trong phân tử vitamin C.
Bài 3. Oxi hoá hoàn toàn 0,6 g HCHC A thu được 0,672 lít khí CO 2 (ở đktc) và 0,72 g H2O. Tính thành phần
phần trăm của các nguyên tố trong phân tử chất A.
Bài 4. Oxi hoá hoàn toàn 0,135 g HCHC A rồi cho sản phẩm lần lượt qua bình 1 chứa H 2SO4 đặc và bình 2
chứa KOH, thì thấy khối lượng bình 1 tăng lên 0,117 g, bình 2 tăng thêm 0,396 g. Ở thí nghiệm khác, khi
nung 1,35 g hợp chất A với CuO thì thu được 112 ml (đktc) khí nitơ. Tính thành phần phần trăm của các
nguyên tố trong phân tử chất A.
Bài 5. Oxi hoá hoàn toàn 0,46 g HCHC A, dẫn sản phẩm lần lượt qua bình 1 chứa H 2SO4 đặc và bình 2 chứa
KOH dư thấy khối lượng bình 1 tăng 0,54 g bình 2 tăng 0,88 g. Tính thành phần phần trăm của các nguyên
tố trong phân tử chất A.
Bài 6. A là một chất hữu cơ chỉ chứa 2 nguyên tố. Khi oxi hoá hoàn toàn 2,50 g chất A người ta thấy tạo
thành 3,60 g H2O. Xác định thành phần định tính và định lượng của chất A.
Bài 7. Khi oxi hoá hoàn toàn 5,00 g một chất hữu cơ, người ta thu được 8,40 lít khí CO 2 (đktc) và 4,5 g H2O.
Xác định phần trăm khối lượng của từng nguyên tố trong hợp chất hữu cơ đó.
Bài 8. Để đốt cháy hoàn toàn 2,50 g chất A phải dùng vừa hết 3,36 lít O 2 (đktc). Sản phẩm cháy chỉ có CO 2
và H2O, trong đó khối lượng CO2 hơn khối lượng H2O là 3,70 g. Tính phần trăm khối lượng của từng
nguyên tố trong A.
Bài 9. Oxi hoá hoàn toàn 6,15 g chất hữu cơ X, người ta thu được 2,25 g H 2O; 6,72 lít CO2 và 0,56 lít N2
(các thể tích đo ở đktc).
Dạng 2: Lập CTPT
Bài 1. Nilon – 6, loại tơ nilon phổ biến nhất có 63,68% C; 9,08 % H; 14,14% O; và 12,38% N. Xác định
CTĐGN của nilon – 6.
Bài 2. Kết quả phân tích các nguyên tố trong nicotin như sau: 74% C; 8,65% H; 17,35% N. Xác định
CTĐGN của nicotin, biết nicotin có khối lượng mol phân tử là 162.
Bài 3. Đốt cháy hoàn toàn 5,6 g HCHC A thu được 13,2 g CO 2 và 3,6 g H2O. Tỉ khối của A so với H 2 là 28.
Xác định CTPT của A.
Bài 4. Đốt cháy hoàn toàn 0,30 g chất A (chứa C, H, O) thu được 0,44 g CO 2 và 0,18 g H2O. Thể tích hơi
của của 0,30 g chất A bằng thể tích của 0,16g khí oxi (ở cùng đk về nhiệt độ và áp suất). Xác định CTPT của
chất A.
Bài 5. Từ tinh dầu hồi, người ta tách được anetol – một ...

 !"#$%&'(
)*+ Đốt cháy hoàn toàn 0,92 g HCHC thu được 1,76 g CO
2
1,08 g H
2
O. Xác định % khối lượng mỗi
nguyên tố trong HCHC.
)*,+ Đốt cháy hoàn toàn 7,75 g vitamin C (chứa C, H, O) thu được 11,62 g CO
2
3,17 g H
2
O. Xác định
% khối lượng mỗi nguyên tố trong phân tử vitamin C.
)*-+ Oxi hoá hoàn toàn 0,6 g HCHC A thu được 0,672 lít khí CO
2
(ở đktc) và 0,72 g H
2
O. Tính thành phần
phần trăm của các nguyên tố trong phân tử chất A.
)*.+ Oxi hoá hoàn toàn 0,135 g HCHC A rồi cho sản phẩm lần lượt qua bình 1 chứa H
2
SO
4
đặc bình 2
chứa KOH, thì thấy khối lượng bình 1 tăng lên 0,117 g, bình 2 tăng thêm 0,396 g. thí nghiệm khác, khi
nung 1,35 g hợp chất A với CuO thì thu được 112 ml (đktc) khí nitơ. Tính thành phần phần trăm của c
nguyên tố trong phân tử chất A.
)*/+ Oxi hoá hoàn toàn 0,46 g HCHC A, dẫn sản phẩm lần lượt qua bình 1 chứa H
2
SO
4
đặc và bình 2 chứa
KOH thấy khối lượng bình 1 tăng 0,54 g bình 2 tăng 0,88 g. Tính thành phần phần trăm của các nguyên
tố trong phân tử chất A.
)*0+ A một chất hữu chỉ chứa 2 nguyên tố. Khi oxi hoá hoàn toàn 2,50 g chất A người ta thấy tạo
thành 3,60 g H
2
O. Xác định thành phần định tính và định lượng của chất A.
)*1+ Khi oxi hoá hoàn toàn 5,00 g một chất hữu cơ, người ta thu được 8,40 lít khí CO
2
(đktc) và 4,5 g H
2
O.
Xác định phần trăm khối lượng của từng nguyên tố trong hợp chất hữu cơ đó.
)*2+ Để đốt cháy hoàn toàn 2,50 g chất A phải dùng vừa hết 3,36 lít O
2
(đktc). Sản phẩm cháy chỉ CO
2
H
2
O, trong đó khối lượng CO
2
hơn khối lượng H
2
O 3,70 g. Tính phần trăm khối lượng của từng
nguyên tố trong A.
)*3+ Oxi hoá hoàn toàn 6,15 g chất hữu X, người ta thu được 2,25 g H
2
O; 6,72 lít CO
2
0,56 lít N
2
(các thể tích đo ở đktc).
,456787
)*. Nilon 6, loại nilon phổ biến nhất 63,68% C; 9,08 % H; 14,14% O; 12,38% N. Xác định
CTĐGN của nilon – 6.
)*,. Kết quả phân tích c nguyên tố trong nicotin n sau: 74% C; 8,65% H; 17,35% N. Xác định
CTĐGN của nicotin, biết nicotin có khối lượng mol phân tử là 162.
)*-. Đốt cháy hoàn toàn 5,6 g HCHC A thu được 13,2 g CO
2
3,6 g H
2
O. Tỉ khối của A so với H
2
28.
Xác định CTPT của A.
)*.. Đốt cháy hoàn toàn 0,30 g chất A (chứa C, H, O) thu được 0,44 g CO
2
0,18 g H
2
O. Thể tích hơi
của của 0,30 g chất A bằng thể tích của 0,16g khí oxi (ở cùng đk về nhiệt độ và áp suất). Xác định CTPT của
chất A.
)*/. Từ tinh dầu hồi, người ta tách được anetol – một chất thơm được dùng sản xuất kẹo cao su. Anetol
khối lượng mol phân tử bằng 148 g/mol. Phân tích nguyên tố cho thấy, anetol %C = 81,08%; %H =
8,10% còn lại là oxi. Lập CTĐGN và CTPT của anetol.
)*0+ Hợp chất X phần tẳm khối lượng C, H, O lần lượt bằng 54,54%; 9,10% 36,36%. Khối lượng
mol phân tử của X bằng 88. Xác định CTPT của X.
)*1. Từ tinh dầu chanh người ta tách được chất limonen thuộc loại hiđrocacbon có hàm lượng nguyên tố H
là 11,765%. Hãy tìm CTPT của limonen, biết tỉ khối hơi của limonen so với heli bằng 34.
)*2+Đốt cháy hoàn toàn HCHC A cần vừa đủ 6,72 lít O
2
(ở đktc) thu được 13,2 g CO
2
và 5,4 g H
2
O. Biết
tỉ khối hơi của A so với không khí gần bằng 1,0345. Xác định CTPT của A.
)*3+ Đốt cháy hoàn toàn 2,20 g chất hữu cơ X người ta thu được 4,40 g CO
2
và 1,80 g H
2
O.
a. Xác định CTĐGN của chất X.
b. Xác định CTPT chất X biết rằng nếu làm bay hơi 1,10 g chất X thì thể tích hơi thu được đúng bằng thể
tích của 0,40 g khí oxi ở cùng đk nhiệt độ và áp suất.
)*9+ Để đốt cháy hoàn toàn 2,85 g chất hữu cơ X phải dùng hết 4,20 lít khí oxi (đktc). Sản phẩm cháy chỉ
có CO
2
và H
2
O theo tỉ lệ khối lượng 44: 15.
a. Xác định CTĐGN của X.
b. Xác định CTPT của X biết rằng thỉ khối hơi của X đối với C
2
H
6
là 3,80.
)*:. Để đốt cháy hoàn toàn 4,45 g chất hữu X phải dùng hết 4,20 lít khí oxi (đktc). Sản phẩm cháy
gồm có 3,15 g H
2
O và 3,92 lít hỗn hợp khí gồm CO
2
và N
2
(đktc). Xác định CTĐGN của X.
)*,+ HCHC A thành phần phần trăm khối lượng các nguyên tố như sau: C chiếm 24,24%; H chiếm
4,04%; Cl chiếm 71,72%.
Bài Tập Hóa Hữu Cơ 11 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài Tập Hóa Hữu Cơ 11 - Người đăng: Bu1caibim
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
Bài Tập Hóa Hữu Cơ 11 9 10 821