Ktl-icon-tai-lieu

Bài Tập Hóa Phân Tích

Được đăng lên bởi mrbeanhoaian
Số trang: 162 trang   |   Lượt xem: 8001 lần   |   Lượt tải: 10 lần
CHƯƠNG 1
ĐỐI TƯỢNG NHIỆM VỤ HÓA HỌC PHÂN TÍCH VÀ MỐI LIÊN HỆ
VỚI VIỆC GIẢNG DẠY HÓA HỌC Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG
1.1. Đối tượng, nhiệm vụ của hóa học phân tích
Hóa phân tích là bộ môn của ngành hóa học nghiên cứu về thành phần cấu tạo và
hàm lượng các thành phần của những mẫu khảo sát. Hóa phân tích thường được chia
thành hóa phân tích định tính và hóa phân tích định lượng.
Nhờ phân tích định tính, ta xác định được chất hay mẫu phân tích gồm những
nguyên tố nào, những ion, những nhóm nguyên tử hoặc phân tử nào hoặc các phần tử
nào tham gia vào phản ứng phân tích.
Phân tích định lượng cho ta khả năng xác định hàm lượng của các hợp phần
riêng lẻ trong mẫu phân tích. Khi tiến hành phân tích nên phân tích định tính trước sau
đó chọn phương pháp phân tích định lượng phù hợp.
Nhiệm vụ chủ yếu của hóa học phân tích như sau:
- Phát triển và hoàn thiện lý thuyết về các phương pháp phân tích hóa học và hóa
lý trên cơ sở khoa học, nghiên cứu, hoàn thiện các thủ thuật, các phương pháp nghiên
cứu, kể cả phương pháp tự động hóa.
- Nghiên cứu các phương pháp tách chất ra khỏi hỗn hợp phức tạp sau đó định
lượng chúng, nghiên cứu các phương pháp làm giàu vi cấu tử.
- Nghiên cứu và hoàn thiện các phương pháp phân tích các hợp chất tự nhiên của
môi trường xung quanh, các vật liệu kĩ thuật…
- Giúp đỡ các ngành khoa học kĩ thuật khác nhau dùng phân tích hóa học để
kiểm tra các quá trình nghiên cứu.
- Xây dựng phương pháp tự động phân tích, kiểm tra các quá trình kỹ thuật ngay
trực tiếp trong hiện trường, điều khiển các quá trình đó bằng cách ứng dụng máy tính để
điều khiển sự hoạt động của các máy móc phân tích với những phần mềm thích hợp
- Đối với trường trung học phổ thông, hóa học phân tích làm cho học sinh nắm
vững một cách tự giác và có hệ thống những sự kiện điển hình, những khái niệm, những
định luật và lí thuyết cơ bản và áp dụng những hiểu biết đó vào việc học tập, lao động
và thực tiễn cuộc sống.
- Hóa học phân tích làm cho học sinh lĩnh hội được kiến thức về các nguyên tắc
khoa học của nền sản xuất hoá học, về ứng dụng của hoá học trong các ngành sản xuất
và quốc phòng.
1

- Hóa học phân tích làm cho học sinh rèn kĩ năng có tính chất kĩ thuật tổng hợp
về hoá học như cân, đong, pha chế, mô tả, ghi chép, tra cứu, …
- Hóa học phân tích có vai trò lớn trong việc rèn luyện ý thức bảo vệ môi trường,
khai thác tài nguyên môi trường phục vụ cho sự phát triển, công nghiệp hoá và hiện đại
hoá đất nước
Như vậy hóa học phân tích là một môn học cung cấp cho HS một vốn hiểu biết
về h...
1
CHƯƠNG 1
ĐỐI TƯỢNG NHIỆM VỤ HÓA HỌC PHÂN TÍCH VÀ MỐI LIÊN HỆ
VỚI VIỆC GIẢNG DẠY HÓA HỌC Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG
1.1. Đối tượng, nhiệm vụ ca hóa học phân tích
Hóa phân tích là bộ môn của ngành hóa học nghiên cứu về thành phần cấu tạo
hàm lượng các thành phần của những mu khảo sát. Hóa phân tích thường được chia
thành hóa phân tích định tính và hóa phân tích định lượng.
Nhờ phân tích định tính, ta xác định được chất hay mẫu phân tích gồm những
nguyên tố nào, những ion, những nhóm nguyên tử hoặc phân tử nào hoặc các phần tử
nào tham gia vào phản ứng phân tích.
Phân tích định lượng cho ta khả năng xác định m lượng của các hợp phần
riêng lẻ trong mẫu phân tích. Khi tiến hành phân tích nên phân tích định tính trước sau
đó chọn phương pháp phân tích định lượng phù hợp.
Nhiệm vụ chủ yếu của hóa học phân tích như sau:
- Phát triển và hoàn thiện lý thuyết về các phương pháp phân tích hóa học hóa
trên sở khoa học, nghiên cứu, hoàn thiện các thủ thuật, các phương pháp nghiên
cứu, kể cả phương pháp tự động hóa.
- Nghiên cứu các phương pháp tách chất ra khỏi hỗn hợp phức tạp sau đó định
lượng chúng, nghiên cứu các phương pháp làm giàu vi cấu tử.
- Nghiên cứu và hoàn thiện các phương pháp phân tích các hợp chất tự nhiên của
môi trường xung quanh, các vật liệu kĩ thuật…
- Giúp đỡ các ngành khoa học thuật khác nhau dùng phân tích a học để
kiểm tra các quá trình nghiên cứu.
- Xây dựng phương pháp tự động phân tích, kiểm tra các quá trình kỹ thuật ngay
trực tiếp trong hiện trường, điều khiển các quá trình đó bằng cách ứng dụng máy tính để
điều khiển sự hoạt động của các máy móc phân tích với những phần mềm thích hợp
- Đối với trường trung học phổ thông, hóa học phân tích m cho học sinh nắm
vững một cách tự giác và có hệ thống những sự kiện điển hình, những khái niệm, những
định luật thuyết bản và áp dụng những hiểu biết đó vào việc học tập, lao động
và thực tiễn cuộc sống.
- Hóa học phân tích làm cho học sinh lĩnh hội được kiến thức vcác nguyên tắc
khoa học của nền sản xuất hoá học, về ng dụng của hoá học trong các ngành sản xuất
và quốc phòng.
Bài Tập Hóa Phân Tích - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài Tập Hóa Phân Tích - Người đăng: mrbeanhoaian
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
162 Vietnamese
Bài Tập Hóa Phân Tích 9 10 598