Ktl-icon-tai-lieu

Bai tập học thuyết giá trị

Được đăng lên bởi ngophong1996
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 257 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DẠNG BÀI TẬP CHƯƠNG IV

HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ
Dạng 1: Xác định sự biến thiên (tăng lên hay giảm xuống nh ư th ế nào) c ủa giá tr ị
tổng sản phẩm hàng hóa và giá trị của một đơn vị sản phẩm hàng hóa.
Đề bài tổng quát:
Trong một khoảng thời gian nhất định, doanh nghiệp sản xuất được n sản
phẩm với tổng giá trị là G. Hỏi giá trị của tổng s ản phẩm và giá tr ị c ủa m ột đ ơn
vị sản phẩm là bao nhiêu nếu:
+ Năng suất lao động tăng (hoặc giảm) k1 lần.
+ Cường độ lao động tăng (hoặc giảm) k2 lần.
+ Đồng thời, năng suất tăng (hoặc giảm) k 1 lần và cường độ cũng tăng
(hoặc giảm) k2 lần.
Các giá trị n, G, k1 và k2 là bất kỳ!
Ví dụ cụ thể:
Trong 8h, những người công nhân sản xuất được 16 sản phẩm với tổng
giá trị là 80 000 $. Hỏi giá trị tổng sản phẩm và giá tr ị c ủa m ột s ản ph ẩm là bao
nhiêu nếu:
+ Năng suất lao động tăng 2 lần.
+ Năng suất lao động giảm 1,5 lần.
+ Cường độ lao động tăng 1,5 lần.
+ Cường độ lao động giảm 2 lần.
+ Năng suất tăng 3 lần và cường độ tăng 2 lần.
+ Năng suất tăng 2 lần và cường độ giảm 1,5 lần.
+ Năng suất giảm 1,5 lần và cường độ tăng 1,2 lần.
+ Năng suất giảm 2 lần và cường độ giảm 3 lần.
Dạng 2: Xác định cấu thành lượng giá trị của tổng sản phẩm hàng hóa và c ủa
một đơn vị sản phẩm hàng hóa. Từ đó tính giá trị lao động sống (lao động hiện
tại) ứng với tổng sản phẩm và một đơn vị sản phẩm.
Đề bài tổng quát:
Cơ sở sản xuất phải chi phí x (đơn vị tiền tệ) để mua nguyên li ệu s ản
xuất và máy móc; chi phí y (đơn vị tiền tệ) để thuê lao động. Cu ối cùng thu đ ược
n sản phẩm với tổng giá trị là G. Xác định kết cấu giá tr ị và giá tr ị lao đ ộng s ống
của tổng sản phẩm, của một đơn vị sản phẩm. Các giá trị x, y, n, G là bất kỳ.
Ví dụ cụ thể:
VD1: Một nhà sản xuất phải chi phí 35 000 $ để mua nguyên liệu và máy
móc; 15 000 $ để thuê người lao động và thu được 1000 sản phẩm v ới giá tr ị

tổng sản lượng là 100 000 $. Xác định kết cấu giá trị và giá tr ị lao đ ộng s ống của
tổng sản phẩm, của một đơn vị sản phẩm.
VD2: Có 100 công nhân làm thuê, sản xuất 1 tháng được 12 500 đ ơn vị sản
phẩm. Giá máy móc và nguyên liệu đầu vào là 250 000 $. Ti ền công tr ả cho m ột
công nhân trong 1 tháng là 250 $, tổng giá trị của tất cả s ản ph ẩm thu được là
400 000 $. Xác định kết cấu giá trị và giá trị lao động s ống của tổng s ản ph ẩm và
của một đơn vị sản phẩm.

...
D NG BÀI T P CH NG IV ƯƠ
H C THUY T GIÁ TR
D ng 1: Xác đ nh s bi n thiên (tăng lên hay gi m xu ng nh th nào) c a giá tr ế ư ế
t ng s n ph m hàng hóa và giá tr c a m t đ n v s n ph m hàng hóa. ơ
Đ bài t ng quát:
Trong m t kho ng th i gian nh t đ nh, doanh nghi p s n xu t đ c n s n ượ
ph m v i t ng giá tr G. H i giá tr c a t ng s n ph m và giá tr c a m t đ n ơ
v s n ph m là bao nhiêu n u: ế
+ Năng su t lao đ ng tăng (ho c gi m) k
1
l n.
+ C ng đ lao đ ng tăng (ho c gi m) kườ
2
l n.
+ Đ ng th i, năng su t tăng (ho c gi m) k
1
l n c ng đ cũng tăng ườ
(ho c gi m) k
2
l n.
c giá tr n, G, k
1
và k
2
là b t kỳ!
Ví d c th :
Trong 8h, nh ng ng i công nhân s n xu t đ c 16 s n ph m v i t ng ườ ư
giá tr 80 000 $. H i giá tr t ng s n ph m giá tr c a m t s n ph m bao
nhiêu n u:ế
+ Năng su t lao đ ng tăng 2 l n.
+ Năng su t lao đ ng gi m 1,5 l n.
+ C ng đ lao đ ng tăng 1,5 l n.ườ
+ C ng đ lao đ ng gi m 2 l n.ườ
+ Năng su t tăng 3 l n và c ng đ tăng 2 l n. ườ
+ Năng su t tăng 2 l n và c ng đ gi m 1,5 l n. ườ
+ Năng su t gi m 1,5 l n và c ng đ tăng 1,2 l n. ườ
+ Năng su t gi m 2 l n và c ng đ gi m 3 l n. ườ
D ng 2: Xác đ nh c u thành l ng giá tr c a t ng s n ph m hàng hóa c a ượ
m t đ n v s n ph m hàng hóa. T đó ơ tính giá tr lao đ ng s ng (lao đ ng hi n
t i) ng v i t ng s n ph m và m t đ n v s n ph m. ơ
Đ bài t ng quát:
C s s n xu t ph i chi phí x n v ti n t ) đ mua nguyên li u s nơ ơ
xu t và máy móc; chi phí y n v ti n t ) đ thuê lao đ ng. Cu i cùng thu đ c ơ ượ
n s n ph m v i t ng giá tr G. Xác đ nh k t c u giá tr và giá tr lao đ ng s ng ế
c a t ng s n ph m, c a m t đ n v s n ph m. Các giá tr x, y, n, G là b t kỳ. ơ
Ví d c th :
VD1: M t nhà s n xu t ph i chi phí 35 000 $ đ mua nguyên li u máy
móc; 15 000 $ đ thuê ng i lao đ ng thu đ c 1000 s n ph m v i giá tr ườ ượ
Bai tập học thuyết giá trị - Trang 2
Bai tập học thuyết giá trị - Người đăng: ngophong1996
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bai tập học thuyết giá trị 9 10 493