Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập hồi quy đơn

Được đăng lên bởi nguyenthiminhthuy
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 2912 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BÀI TẬP HỒI QUI ĐƠN
Bài 1.1 Các mục dưới đây cho các cặp biến phụ thuộc và biến độc lập. Trong mỗi trường
hợp hãy cho biết quan hệ giữa hai biến là: cùng chiều, ngược chiều hay không xác định ?
Hãy giải thích.
a. Vốn đầu tư / lãi suất.
b. Tiết kiệm cá nhân / lãi suất.
c. Cầu về tiền / GDP.
d. Sản lượng / lao động.
e. Lượng cầu về xe máy / giá xăng.
f. Lượng điện tiêu thụ của hộ gia đình / giá ga.
Bài 1.2 Bảng sau đây cho biết tỉ lệ lạm phát tại 5 nước trong giai đoạn 1960 – 1980 (%/năm):
Năm
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980

Mỹ
1.5
1.1
1.1
1.2
1.4
1.6
2.8
2.8
4.2
5.0
5.9
4.3
3.6
6.2
10.9
9.2
5.8
6.4
7.6
11.4
13.6

Anh
1.0
3.4
4.5
2.5
3.9
4.6
3.7
2.4
3.8
5.2
6.5
9.5
6.8
8.4
16.0
24.2
16.5
15.9
8.3
13.4
18.0

Nhật
3.6
5.4
6.7
7.7
3.9
6.5
6.0
4.0
5.5
6.1
7.6
6.3
4.9
12.0
24.6
11.7
9.3
8.1
3.8
3.6
8.0

Đức
1.5
2.3
4.5
3.0
2.3
3.4
3.5
1.5
18.0
2.6
3.7
5.3
5.4
7.0
7.0
5.9
4.5
3.7
2.7
4.1
5.5

Pháp
3.6
3.4
4.7
4.8
3.4
2.6
2.7
2.7
4.5
6.4
5.5
5.5
5.9
7.5
14.0
11.7
9.6
9.4
9.1
10.7
13.3

a. Vẽ đồ thị phân tán về tỉ lệ lạm phát cho mỗi quốc gia theo thời gian (dùng trục hoành
là thời gian và trục tung là tỉ lệ lạm phát).
b. Những kết luận tổng quát nào có thể rút ra từ thực tế lạm phát tại 5 nước ?
c. Lạm phát ở nước nào có nhiều biến thiên hơn ? Giải thích ?
Bài 1.3 Vẽ lạm phát của Anh, Nhật, Đức, Pháp theo tỉ lệ lạm phát của Mỹ. (Dùng trục
hoành biểu thị tỉ lệ lạm phát của Mỹ và trục tung biểu thị tỉ lệ lạm phát của 4 nước kia).
a. Bình luận tổng quát về tỉ lệ lạm phát tại 4 nước so với tỉ lệ lạm phát của Mỹ.
b. Bạn có nhận thấy sự thay đổi đáng chú ý nào không về lạm phát của từng nước theo
thời gian và của 4 nước trong quan hệ với Mỹ ?

Bài 1.4 Quan sát về thu nhập (X) và chi tiêu (Y) của 10 người, người ta thu được các số liệu
sau (USD/tuần):
Xi
Yi

31
29

50
42

47
38

45
30

39
29

50
41

35
23

40
36

45
42

50
48

a. Ước lượng hàm hồi qui tuyến tính: Yi = β1 + β2 Xi + Ui .
b. Nêu ý nghĩa kinh tế của các hệ số hồi qui đã ước lượng được. Các giá trị đó có phù
hợp với lý thuyết kinh tế hay không ?
c. Kiểm định giả thiết H0: β2 = 0, H1: β2 ≠ 0 với mức ý nghĩa 5%.
d. Đánh giá mức độ phù hợp của mô hình dựa vào hệ số xác định R2.
Bài 1.5 Với số liệu ở bài tập 1.2. Đối với mỗi quốc gia ước lượng mô hình sau:
Yt = β1 + β2 Xt + Ut
Trong đó:
Yt - tỉ lệ lạm phát trong thời gian t,
Xt - thời gian (Năm),
Ut - sai số ngẫu nhiên
a. Hãy đưa ra các kết luận tổng quát về tác động của lạm phát tại từng q...
BÀI TẬP HỒI QUI ĐƠN
Bài 1.1 Các mục dưới đây cho các cặp biến phụ thuộc và biến độc lập. Trong mỗi trường
hợp hãy cho biết quan hệ giữa hai biến là: cùng chiều, ngược chiều hay không xác định ?
Hãy giải thích.
a. Vốn đầu tư / lãi suất.
b. Tiết kiệm cá nhân / lãi suất.
c. Cầu về tiền / GDP.
d. Sản lượng / lao động.
e. Lượng cầu về xe máy / giá xăng.
f. Lượng điện tiêu thụ của hộ gia đình / giá ga.
Bài 1.2 Bảng sau đây cho biết tỉ lệ lạm phát tại 5 nước trong giai đoạn 1960 – 1980 (%/năm):
Năm Mỹ Anh Nhật Đức Pháp
1960 1.5 1.0 3.6 1.5 3.6
1961 1.1 3.4 5.4 2.3 3.4
1962 1.1 4.5 6.7 4.5 4.7
1963 1.2 2.5 7.7 3.0 4.8
1964 1.4 3.9 3.9 2.3 3.4
1965 1.6 4.6 6.5 3.4 2.6
1966 2.8 3.7 6.0 3.5 2.7
1967 2.8 2.4 4.0 1.5 2.7
1968 4.2 3.8 5.5 18.0 4.5
1969 5.0 5.2 6.1 2.6 6.4
1970 5.9 6.5 7.6 3.7 5.5
1971 4.3 9.5 6.3 5.3 5.5
1972 3.6 6.8 4.9 5.4 5.9
1973 6.2 8.4 12.0 7.0 7.5
1974 10.9 16.0 24.6 7.0 14.0
1975 9.2 24.2 11.7 5.9 11.7
1976 5.8 16.5 9.3 4.5 9.6
1977 6.4 15.9 8.1 3.7 9.4
1978 7.6 8.3 3.8 2.7 9.1
1979 11.4 13.4 3.6 4.1 10.7
1980 13.6 18.0 8.0 5.5 13.3
a. Vẽ đồ thị phân tán về tỉ lệ lạm phát cho mỗi quốc gia theo thời gian (dùng trục hoành
là thời gian và trục tung là tỉ lệ lạm phát).
b. Những kết luận tổng quát nào có thể rút ra từ thực tế lạm phát tại 5 nước ?
c. Lạm phát ở nước nào có nhiều biến thiên hơn ? Giải thích ?
Bài 1.3 Vẽ lạm phát của Anh, Nhật, Đức, Pháp theo tỉ lệ lạm phát của Mỹ. (Dùng trục
hoành biểu thị tỉ lệ lạm phát của Mỹ và trục tung biểu thị tỉ lệ lạm phát của 4 nước kia).
a. Bình luận tổng quát về tỉ lệ lạm phát tại 4 nước so với tỉ lệ lạm phát của Mỹ.
b. Bạn có nhận thấy sự thay đổi đáng chú ý nào không về lạm phát của từng nước theo
thời gian và của 4 nước trong quan hệ với Mỹ ?
Bài tập hồi quy đơn - Trang 2
Bài tập hồi quy đơn - Người đăng: nguyenthiminhthuy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Bài tập hồi quy đơn 9 10 388